IBPB-1-1/1/4511-21/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?
IBPB-1-1/1/4511-21/WRzinterpretacja indywidualna
 1. ryczałt ewidencjonowany
 2. stawki ryczałtu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 20015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 8 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanym, we wniosku symbolem PKWiU – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod wskazanym we wniosku symbolem PKWiU.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 lipca 2015 r. Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności, zgodnie z wpisem w CEIDG, jest świadczenie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKD 62.01.Z, czyli działalność związana z oprogramowaniem.
Oprócz wyżej wskazanego PKD, w zakresie działalności gospodarczej podatnika są również:

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z - Działalność portali internetowych.

Cały dochód podatnika opodatkowany jest na zasadach ogólnych. Podatnik pozostaje we wspólnocie majątkowej.

Od dnia 20 stycznia 2016 r. podatnik zamierzał zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych poprzez zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego zmiany sposobu opodatkowania wg 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W dniu 6 lipca 2015 r. podatnik podpisał z firmą S, umowę o świadczenie usług informatycznych. W ramach tej umowy świadczy dla firmy S usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0), wykonując pracę na stanowisku inżyniera do spraw systemów. W zakres obowiązków Wnioskodawcy na ww. stanowisku wchodzą:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,
 • Analiza wymagań i specyfikacji dla systemów komputerowych. Definiowanie parametrów i funkcjonalności produktu zgodnie z wymaganiami klienta,
 • Definiowanie i utrzymywanie dokumentacji prototypów systemów elektronicznych,
 • Analiza dostępnych na rynku rozwiązań,
 • Pomoc przy wykonywanie testów laboratoryjnych i samochodowych,
 • Aktywna współpraca i pomoc dla inżynierów programistów i inżynierów ds. testów,
 • Aktywny udział w przeglądach i spotkaniach projektowych,
 • Utrzymywanie kontaktu z klientem w obszarze projektu,
 • Aktywny udział w programach innowacji technicznych i organizacyjnych,
 • Realizowanie zadań zgodnie z planami i standardami jakości klienta,
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy w oczach klientów i firm współpracujących,
 • Stałe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • Dbałość o zachowanie informacji poufnych oraz dbałość o mienie firmy.

Świadczone w ramach kontraktu z firmą S usługi nie są związane z oprogramowaniem. Na chwilę pisania wniosku przychody z tytułu świadczonych usług na rzecz firmy S, są wyłącznymi przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w roku podatkowym i w roku poprzedzającym rok podatkowy nie wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres działalności. Przychód z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy był niższy niż 25.000 euro.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód ze wspomnianej działalności usługowej, związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego, wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu do przychodów z działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. Wnioskodawca na potwierdzenie swojego zdania przytoczył interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2015 r., Znak: ILPB1/4511-1-92/15-2/AA, w której uznano za prawidłowe opodatkowanie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych działalności sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Usługi wchodzące w zakres symbolu PKWiU 62.01.12.0 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a w konsekwencji - zważywszy, że żaden inny przepis nie stanowi inaczej - przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia tych usług mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Jednocześnie jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) tej ustawy, od przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), stawka ryczałtu wynosi 17%. Jednakże Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem, tym samym uważa, że do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm., wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem 1-2 pkt 2 i 3.

Przy czym, stosownie do art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Tabeli stanowiącej Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług, jakie świadczy Wnioskodawca, zgodnie z PKWiU, sklasyfikowanych pod symbolem 62.01.12.0, co oznacza, że co do zasady, działalność ta może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy innych usług, które wyłączają go z korzystania z tej formy opodatkowania (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej).

Zauważyć jednakże należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g oraz ust. 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17 % przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ww. ustawy,
 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy – art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku zdarzenia przeszłego wynika m.in., że Wnioskodawca 6 lipca 2015 r. podpisał umowę z firmą S dot. świadczenia usług informatycznych. W ramach tej umowy świadczy usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r pod symbolem PKWiU 62.01.12.0. Jak przy tym jednoznacznie wskazano we wniosku Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że o ile w istocie:

 • wskazane we wniosku usługi są zgodnie z PKWiU sklasyfikowane pod ww. symbolem, a klasyfikacja ta jest prawidłowa,
 • Wnioskodawca nie świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej innych usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ww. ustawy,

to uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług, przychody mogą, co do zasady podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, uiszczanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc się do stawki właściwej do opodatkowania ww. przychodów, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ww. symbol PKWiU wymieniony zostały w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., przewidującym 17% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisie tym jednak, przy symbolach PKWiU 62.01.1, umieszczono znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu ww. stawką podlegają przychody ze świadczenia ww. usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem 62.01.12.0 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, (kwestia ta, jako nieuregulowana przepisami prawa podatkowego, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji), to przychody uzyskiwane z ich świadczenia mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile Wnioskodawca w stosownym, a prawem określonym terminie dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Z ww. zastrzeżeniami przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia dotycząca możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze świadczenia usług, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0. oraz kwestia dotycząca stawki właściwej do opodatkowania tych przychodów uzyskanych ze świadczenia usług nie związanych z oprogramowaniem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/4511-808/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

stawki ryczałtu
1061-IPTPB1.4511.72.2016.1.AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.