Stawki ryczałtu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawki ryczałtu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
kwi

Istota:

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Fragment:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli nie są to usługi związane z oprogramowaniem. Gdyby bowiem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych były usługami związanymi z oprogramowaniem, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ ex ” oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

2016
6
gru

Istota:

Czy usługi wypożyczania sprzętu wodnego (motorówki do 10KM, rowerki wodne) sklasyfikowane wg PKWiU 2008 jako 77.21.10.0 – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wg PKD jako 77.21.Z., które podatnik zamierza świadczyć w ramach działalności gospodarczej mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%?

Fragment:

W związku z powyższym, stawkę ryczałtu do przychodów uzyskiwanych z działalności Wnioskodawcy zastosować należy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Reasumując, pomimo nieprawidłowo wskazanej podstawy prawnej, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do uzyskiwanych przychodów z działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego należy przypisać stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%, należało ocenić jako prawidłowe. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

2016
2
cze

Istota:

Czy przychód uzyskany z umorzonej pożyczki może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym wg 3% stawki?

Fragment:

Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia wskazanej we wniosku pożyczki. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Planuje zmianę formy opodatkowania na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza także zaciągnąć pożyczkę od inwestora i wykorzystać uzyskane środki w swojej działalności gospodarczej w celu uzyskania dodatkowych przychodów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku niepowodzenia ww. przedsięwzięcia i umorzenia przez inwestora części lub całości pożyczonej kwoty, będzie zobowiązany do zapłaty podatku zryczałtowanego... Jaka będzie stawka tego podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji umorzenia części lub całości pożyczki powinien wykazać umorzoną kwotę, jako przychód z działalności gospodarczej i zapłacić podatek, wg 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2016
6
maj

Istota:

Czy działalność gospodarcza w zakresie wskazanych we wniosku usług może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?

Fragment:

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, definiującym odpowiednio działalność gastronomiczną oraz działalność usługową w zakresie handlu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

2016
5
maj

Istota:

Czy przychody z działalności usługowej i wytwórczej można opodatkować wg różnych stawek ryczałtu ewidencjonowanego kierując się przypisanymi do tych przychodów symbolami?

Fragment:

(...) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 3.sprzedaży detalicznej urządzeń automatyki budynkowej lub urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych za pośrednictwem Internetu lub telefonu, zgodnie z PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupie 47.00.88 (sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych), a świadczone w tym zakresie usługi polegają na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów), to przychody z tego tytułu, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu 3,0% stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
5
maj

Istota:

Czy przychody z działalności usługowej i wytwórczej można opodatkować wg różnych stawek ryczałtu ewidencjonowanego kierując się przypisanymi do tych przychodów symbolami?

Fragment:

(...) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 3.sprzedaży detalicznej urządzeń automatyki budynkowej lub urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych za pośrednictwem Internetu lub telefonu, zgodnie z PKWiU z 2008 r. mieszczą się w grupie 47.00.88 (sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych), a świadczone w tym zakresie usługi polegają na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów), to przychody z tego tytułu, jako przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, podlegają opodatkowaniu 3,0% stawką ryczałtu, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2016
28
kwi

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Fragment:

(...) stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 marca 2016 r. znak ILPB1/4511-1-167/16-2/AA na podstawie art. 169 § 1 i § 2 oraz art. 155 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 marca 2016 r., natomiast w dniu 23 marca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 21 marca 2016 r.). Jednakże, przesłane pismo z dnia 23 marca 2016 r., stanowiące uzupełnienie wniosku – nie zostało podpisane przez Wnioskodawcę w związku z czym, powstała konieczność ponownego uzupełnienia pisma o podpis Wnioskodawcy. W związku z tym pismem z dnia 30 marca 2016 r. nr ILPB1/4511-1-167/16-4/AA Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

2016
16
kwi

Istota:

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?

Fragment:

Odnosząc się do stawki właściwej do opodatkowania ww. przychodów, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ww. symbol PKWiU wymieniony zostały w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., przewidującym 17% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisie tym jednak, przy symbolach PKWiU 62.01.1, umieszczono znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu ww. stawką podlegają przychody ze świadczenia ww. usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1). Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem 62.01.12.0 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, (kwestia ta, jako nieuregulowana przepisami prawa podatkowego, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji), to przychody uzyskiwane z ich świadczenia mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile Wnioskodawca w stosownym, a prawem określonym terminie dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Z ww. zastrzeżeniami przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

2016
6
kwi

Istota:

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Fragment:

(...) stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. l pkt 3 lit. b) ww. ustawy. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim zakresie w jakim ww. usługi będą związane z oprogramowaniem, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody, będą podlegać opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zauważyć przy tym należy, że grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ ex ” oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem. Końcowo wskazać należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, gdyż w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego.

2016
5
kwi

Istota:

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0) może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?

Fragment:

Odnosząc się do stawki właściwej do opodatkowania ww. przychodów, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że ww. symbol PKWiU wymieniony zostały w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., przewidującym 17% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisie tym jednak, przy symbolach PKWiU 62.01.1, umieszczono znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu ww. stawką podlegają przychody ze świadczenia ww. usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1). Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem 62.01.12.0 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, (kwestia ta, jako nieuregulowana przepisami prawa podatkowego, nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji), to przychody uzyskiwane z ich świadczenia mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o ile Wnioskodawca w stosownym, a prawem określonym terminie dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Z ww. zastrzeżeniami przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.