PT8/033/138-1/860/PBD/14/RD110532 | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku do dostawy nawozu ...
PT8/033/138-1/860/PBD/14/RD110532interpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawki podatku
  3. towar
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr ILPP2/443-588/12-2/MR, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, na wniosek z dnia 5 czerwca 2012 r. (data wpływu 6 czerwca 2012 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy nawozu ..., zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu został złożony ww. wniosek z dnia 5 czerwca 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy nawozu ....

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka będąca Wnioskodawcą powstała w 2009 r. i zajmuje się sprzedażą nawozów. W roku 2011 do rozliczeń z tytułu podatku VAT nakazana stosowanie PKWiU z 2008 roku i pojawiły się wątpliwości, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje podstawową stawkę podatku VAT.

Wnioskodawca kupuje hurtowe ilości nawozu ... ze stawką 23% VAT. Nawóz zostaje przepakowany w mniejsze opakowania z firmowymi napisami. Wnioskodawca sprzedaje go jako nawóz ... ze stawką 23% VAT. Nawóz ten sklasyfikowany jest wg PKWiU 2008 jako 08.11.30.0 - Kreda i dolomit inny niż kalcynowany (PKWiU 1997 - 14.12.20-10.23 - Kreda mielona nawozowa).

Nawóz ... 2-6 MP jest granulowaną kredą (nawozem wapniowo-węglanowy) o następującej zawartości składników chemicznych: kreda - 71,5%, dolomit - 15%, woda H2O - 10%, pozostałe - 3,5% (jak SiO2 - tlenek krzemu, Fe2O3 tlenek żelaza, AI2O3 - tlenek glinu).

Do końca roku 2010 nawóz ten dla potrzeb VAT klasyfikowany był jako kreda mielona nawozowa PKWiU 14.12.20-10.23 i sprzedawano go ze stawką 8% VAT. Od roku 2011 zdecydowana większość dostawców stosuje stawkę 23%, ponieważ jest to kreda granulowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje dla opisanego nawozu ..., o składzie chemicznym, opisanym wcześniej stawkę podatku VAT w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie przy sprzedaży omawianego nawozu, podstawowej stawki VAT w wysokości 23% jest prawidłowe ze względu na fakt umieszczenia w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w poz. 21 zapisu zawężonego, który mówi o stosowaniu obniżonej stawki VAT na kredę i dolomit inny niż kalcynowany (ex 08.11.30.00) - wyłącznie kreda mielona nawozowa.

W poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zamieszczony jest znak „ex”, który oznacza zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu 08.11.30.00 - Kredę i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie kreda mielona nawozowa, więc możliwość stosowania stawki obniżonej dotyczy wyłącznie kredy mielonej nawozowej, a nie kredy w granulkach.

W dniu 7 sierpnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając na podstawie przepisów § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną Nr ILPP2/443-588/12-2/MR, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 2 pkt 6 i 30, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.).

Organ wydający interpretację w imieniu Ministra Finansów, reasumując swoje rozważania stwierdził, iż dostawa nawozu ..., o którym mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jednakże, jeżeli przedmiotowy nawóz ... jest nawozem wapniowym lub wapniowo-magnezowym, innym niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, wyłącznie przeznaczonym do stosowania jako nawóz, pasza lub dodatek (surowiec) do pasz, oraz jeżeli jego nabywca złożył pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, jego dostawa będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr ILPP2/443-588/12-2/MR, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

  1. kreda mielona, pastewna,
  2. kreda mielona, nawozowa,
  3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Spółka będąca Wnioskodawcą powstała w 2009 r. i zajmuje się sprzedażą nawozów. W roku 2011 do rozliczeń z tytułu podatku VAT nakazana stosowanie PKWiU z 2008 roku i pojawiły się wątpliwości, czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje podstawową stawkę podatku VAT.

Wnioskodawca kupuje hurtowe ilości nawozu ... ze stawką 23% VAT. Nawóz zostaje przepakowany w mniejsze opakowania z firmowymi napisami. Wnioskodawca sprzedaje go jako nawóz ... ze stawką 23% VAT. Nawóz ten sklasyfikowany jest wg PKWiU 2008 jako 08.11.30.0 - Kreda i dolomit inny niż kalcynowany (PKWiU 1997 - 14.12.20-10.23 - Kreda mielona nawozowa).

Nawóz ... 2-6 MP jest granulowaną kredą (nawozem wapniowo-węglanowy) o następującej zawartości składników chemicznych: kreda - 71,5%, dolomit - 15%, woda H2O - 10%, pozostałe - 3,5% (jak SiO2 - tlenek krzemu, Fe2O3 tlenek żelaza, AI2O3 - tlenek glinu).

Do końca roku 2010 nawóz ten dla potrzeb VAT klasyfikowany był jako kreda mielona nawozowa PKWiU 14.12.20-10.23 i sprzedawano go ze stawką 8% VAT. Od roku 2011 zdecydowana większość dostawców stosuje stawkę 23%, ponieważ jest to kreda granulowana.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

W tym miejscu należy wskazać, iż Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

Odnosząc przytoczone przepisy oraz powyższe wyjaśnienia GUS-u do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że dostawa nawozu ..., tj. granulowanej kredy sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy uznać za nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 7 sierpnia 2012 r. Nr ILPP2/443-588/12-2/MR, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.