PT8/033/137-1/859/PBD/14/RD110556 | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku do dostawy „W.” - kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej w PKWiU 08.11.30.0
PT8/033/137-1/859/PBD/14/RD110556interpretacja indywidualna
 1. kopaliny
 2. opodatkowanie
 3. stawki podatku
 4. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr IPPP1/443-546/12-4/EK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu 27 czerwca 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 6 lipca 2012 r. (data wpływu 11 lipca 2012 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy „W.” - kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej w PKWiU 08.11.30.0, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2012 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie został złożony ww. wniosek z dnia 25 czerwca 2012 r., uzupełniony w dniu 11 lipca 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku do dostawy „W.” - kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej w PKWiU 08.11.30.0

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, na podstawie wydanej przez Starostę Decyzji z dnia 4 maja 2012 r. na udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej - kredy piszącej rozpocznie eksploatację złoża kopaliny metodą odkrywkową w obrębie działek o nr ewidencyjnych ... położonych w miejscowości K. (objęte złożem) o pow. łącznej 1,99 ha stanowiącej własność w 1/2 części.

Wydobyta kopalina będzie transportowana do Zakładu, gdzie poddana będzie obróbce mielenia, suszenia. W postaci granulowanej pakowana w worki, big-bagi o różnej pojemności z przeznaczeniem do sprzedaży jako „W.” - kreda nawozowa granulowana. Produkt będzie sprzedawany odbiorcom indywidualnym, gospodarstwom rolnym, sklepom, hurtowniom itp.

Produkt powyższy w 100,00% jest produktem naturalnym składającym się z kopaliny kredy CaCO3 - 87,52%, części nierozpuszczalne w 25% HCl - 9,32 % oraz Ph wodnej supsencji 8,41 przy 19,5 st. C. - ksero wyniku wykonanej analizy kredy przez niezależną Sp. z o.o. w załączeniu.

W.” - kreda nawozowa granulowana to nawóz węglanowy, który podnosi pH gleby. Poprzez swoje specyficzne cechy może być stosowana na wszystkie kategorie użytkowe gleb, a w szczególności na użytkach, na których nie można wymieszać nawozu z glebą - użytki zielone, sady.

W celu właściwego zaklasyfikowania ww. produktu, wystąpiono do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi o ustalenie dla produktu symbolu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - pismo z zapytaniem w załączeniu. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi udzielił odpowiedzi na pismo ustalając dla produktu symbol PKWiU - 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, kserokopia pisma w załączeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży „W.” - kredy nawozowej granulowanej sklasyfikowanej według symbolu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”...

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt „W.” - kreda nawozowa granulowana, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU pod symbolom 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług winna być opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ustawy.

W celu właściwego nadania symbolu PKWiU w oparciu o art. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wystąpiła z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który odpowiadając pismem z dnia 5 czerwca 2012 r. napisał - „Wymieniona w piśmie kreda nawozowa (W.), zarówno mielona jak i granulowana mieści się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że produkowany przez Spółkę „W.” - kreda nawozowa granulowana, przy sprzedaży powinien być opodatkowany preferencyjną, 8% stawką podatku VAT.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie przepisów § 2 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów - wydał interpretację indywidualną Nr IPPP1/443-546/12-4/EK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 2 pkt 30, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż w pozycji 21 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną 8%, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU - ex 01.11.30.0, tj. Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

 1. Kreda mielona, pastewna,
 2. Kreda mielona, nawozowa,
 3. Mączka dolomitowa.

Organ wydający interpretację w imieniu Ministra Finansów wyjaśnił, iż użycie w treści załączników do ustawy o podatku VAT znacznika „ex” przy numerze grupowania oznacza, że dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż będący przedmiotem zapytania „W.”- kreda nawozowa granulowana, jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 r. została zaklasyfikowana do grupowania 08.11.30.0, jednakże towar ten nie jest produktem wymienionym pod pozycją 21 załącznika nr 3 do ustawy, tj.: kredą mieloną pastewną, kredą mieloną nawozową czy też mączką dolomitową. Tym samym Organ mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdził, iż dostawa towarów, o których mowa we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr IPPP1/443-546/12-4/EK, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 - oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0, wyłącznie wymienione powyżej - kreda mielona, pastewna, kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa - korzystają z obniżonej stawki podatku.

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca na podstawie wydanej przez Starostę Decyzji z dnia 4 maja 2012 r. na udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej - kredy piszącej rozpocznie eksploatację złoża kopaliny metodą odkrywkową w obrębie działek o nr ewidencyjnych ... położonych w miejscowości K. (objęte złożem) o pow. łącznej 1,99 ha stanowiącej własność w 1/2 części.

Wydobyta kopalina będzie transportowana do Zakładu, gdzie poddana będzie obróbce mielenia, suszenia. W postaci granulowanej pakowana w worki, big-bagi o różnej pojemności z przeznaczeniem do sprzedaży jako „W.” - kreda nawozowa granulowana.

Produkt będzie sprzedawany odbiorcom indywidualnym, gospodarstwom rolnym, sklepom, hurtowniom itp.

Produkt powyższy w 100,00% jest produktem naturalnym składającym się z kopaliny kredy CaCO3 - 87,52%, części nierozpuszczalne w 25% HCl - 9,32 % oraz Ph wodnej supsencji 8,41 przy 19,5 st. C. - ksero wyniku wykonanej analizy kredy przez niezależną Sp. z o.o. w załączeniu.

W.” - kreda nawozowa granulowana to nawóz węglanowy, który podnosi pH gleby. Poprzez swoje specyficzne cechy może być stosowana na wszystkie kategorie użytkowe gleb, a w szczególności na użytkach, na których nie można wymieszać nawozu z glebą - użytki zielone, sady.

W celu właściwego zaklasyfikowania ww. produktu, wystąpiono do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi o ustalenie dla produktu symbolu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - pismo z zapytaniem w załączeniu. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi udzielił odpowiedzi na pismo ustalając dla produktu symbol PKWiU - 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” kserokopia pisma w załączeniu.

W tym miejscu należy wskazać, iż Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

Odnosząc przytoczone przepisy oraz powyższe wyjaśnienia GUS-u do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że „W.” - kreda nawozowa granulowana sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% - na podstawie art. 41 ust. 2 oraz 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, należy uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr IPPP1/443-546/12-4/EK, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.