OP.005/64/2003 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla robót budowlano-montażowych polegajacych na wykonaniu kanalizacji opadowej oraz przebudowy wodociągu?

OP.005/64/2003

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. budownictwo mieszkaniowe
  2. infrastruktura towarzysząca
  3. roboty budowlane
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje:

Ze złożonego pisma wynika, iż Spółka z o.o. (...) na podstawie zawartejumowy z (...) przyjęła do realizacji wykonanie kanalizacji opadowej oraz przebudowę wodociągu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. (...). Zakresrobót, które ma wykonać Spółka został określony w opisie technicznym oraz umowie.

Wg stanowiska Spółki przedmiotowe "roboty" należałoby zakwalifikować jakousługę związaną z budownictwem i remontami obiektów mieszkaniowych i ich infrastrukturą towarzyszącą. Naczelnik tut. Urzędu mając na uwadze przedstawioną dokumentację (umowa oraz opis techniczny) nie może jednoznacznie stwierdzić, czy stanowisko Spółki jestwłaściwe, albowiem należy mieć na względzie dwie odosobnione sytuacje:

1. Wodociąg oraz kanalizacja opadowa usytuowane są w modernizowanych ulicach. Sieć ta ze względu na położenie i umiejscowienie inwestycji (ul. ...) przebiega w zdecydowanej części wśród zabudowań mieszkalnych. Oczywistym jest zatem, że ingerencja poprzez przebudowę lub modernizację ww. sieci, które są umiejscowione wokół czy wzdłuż drogi, będzie miała wpływ na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Jak wynika z umowy głównego wykonawcy tj. (...) inwestycja związana jest z "modernizacją ulic (...)", zatem należałoby potraktować prowadzone roboty jako usługi związane z budową, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic oraz obiektów mostowych. Jest to zapis ujęty w załączniku nr 3 poz. 81 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r., który jednakże na podstawie ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług - nie stracił na znaczeniu (w sensie stosowania stawki podatkowej w podatku VAT). Ustawą tą dostosowano ustawę VAT do aktualnej nomenklatury statystycznej tj. PKWiU. Zapis art. 6 cytowanej nowelizacji zabezpieczył podatników przed ewentualną zmianą wysokości stawek opodatkowania w podatku VAT w 2003 r. Na tej podstawie świadczone przez Spółkę usługi polegające na przebudowaniu i modernizacji wspomnianych sieci przy drogach - opodatkowane będą 7% stawką podatku VAT.

2. Jeśliby zakwalifikować przedmiotową usługę Spółki (...) (co również nie jest wykluczone) jako roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - to na podstawie art. 51 ust. 1-4 ustawy o VAT przysługiwałoby Spółce prawo zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 7% (do końca 31 grudnia 2003 r.). Warunkiem zastosowania tej stawki oprócz warunków ww. byłoby spełnienie obostrzeń zawartych w nadal obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegających zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz. U. Nr 109, poz. 1250).

Jak zatem wynika z powyższego, bez względu na przyporządkowanie przedmiotowej usługi - zarówno do pierwszej kategorii jak i drugiej - w okresie do końca 2003 r. w stosunku do przedmiotowych usług można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.