Nr I-2/443-11/04/EL | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów o symbolach PKWiU: 26.14.12-50.2, 26.14.12-50.10, 26.14.12-95.90, 26.82.16-10.2, 26.82.16-10.3?

Nr I-2/443-11/04/EL

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. materiały budowlane
  2. stawka preferencyjna podatku
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Podatnik zwrócił się pismem (data wpływu 20.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 15 oraz poz. 24 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 268) dla grupy 26.14.12 z wyłączeniem PKWiU 26.14.12-10.20, dla ww. wyrobów przysługuje obniżenie stawki do wysokości 7 %, mimo iż wyroby te stosowane są w przemyśle samochodowym

W związku z powyższym Spółka skierowała do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego następujące pytanie:

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów o symbolach PKWiU: 26.14.12-50.2, 26.14.12-50.10, 26.14.12-95.90, 26.82.16-10.2, 26.82.16-10.3...

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia:

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawka podatku wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3, w których to ustępach, na określone przez ustawodawcę towary i usługi ustanowiono stawkę 3 %, 7 % i 0 %. Na podstawie delegacji zawartej w art. 50 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych ma możliwość, w okresie do 31 grudnia 2005 r., obniżać stawki podatku do wysokości 0 % lub 7 % dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania tych stawek. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w którym ustalono listy towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 22%, jak również zwolnionych od tego podatku.W ustawie o podatku od towarów i usług jak również w przepisach wykonawczych do tej ustawy, prawodawca określając nazwy towarów i usług posiłkuje się symbolami klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Dla celów statystyki i ewidencji obowiązuje w zakresie wyrobów i usług Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002r zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803). Ustawą tą dostosowano ustawę o VAT do aktualnej nomenklatury statystycznej, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizacyjnej w przypadku gdy po dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek VAT lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w zmienianej ustawie , w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r. Przepis ten ma zabezpieczyć przed ewentualną zmianą wysokości opodatkowania, gdyby okazało się , że przy przełożeniu tych klasyfikacji nastąpiło jakieś przesunięcie grup towarów i usług.

W kwestii określenia stawki podatku od towarów i usług dla:
-wyrobów akustycznych i ochrony przeciwdźwiękowej z wełny szklanej - PKWiU 26.14.12-50.2 (SWW 146)
-wyrobów izolacyjnych z włókna szklanego – PKWiU 26.14.12-50.10(SWW 146)
-wyrobów izolacyjnych z włókna szklanego pozostałe – PKWiU 26.14.12-95.90(SWW 146)
-wyrobów izolacji termicznej z wełny mineralnej – PKWiU 26.82.16-10.2(SWW 146)
-wyrobów izolacji akustycznej z wełny mineralnej – PKWiU 26.82.16-10.3(SWW 146)

Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 15 i poz. 24 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) stawka podatku dla ww. towarów obniżona została do wysokości 7 %. Bez znaczenia pozostaje fakt wykorzystania ww. towarów w przemyśle samochodowym pomimo, że towary te znajdują się na liście materiałów budowlanych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.