ITPP3/443-622/14/AT | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży na terytorium kraju towaru o nazwie nasiona soi ekstrudowane.
ITPP3/443-622/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności dostawy na terytorium kraju produktu o nazwie nasiona soi ekstrudowane, który został uprzednio importowany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności dostawy na terytorium kraju produktu o nazwie nasiona soi ekstrudowane, który został uprzednio importowany.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedawać na terytorium Polski produkt o nazwie nasiona soi ekstrudowane – w dalszej części wniosku zwany produktem. Produkt będzie sprzedawany jako surowiec do produkcji pasz służących karmieniu zwierząt (świnie, drób, bydło itd.). Produkt będzie importowany spoza terytorium Wspólnoty. W celu ustalenia prawidłowego kodu celnego Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej – WIT. Uzyskał Wiążącą Informację Taryfową dla produktu (Nr ...). Zgodnie z otrzymaną Wiążącą Informacją Taryfową, produkt otrzymał klasyfikację towarów w nomenklaturze celnej (CN 2106102090).

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W związku z uzyskaniem Wiążącej Informacji Taryfowej Wnioskodawca wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego o ustalenie numeru PKWiU dla produktu. Dnia ... 2013 roku Główny Urząd Statystyczny udzielił odpowiedzi, że produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 10.39.23.0 „Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób”. Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem Głównego Urzędu Statystycznego, co do grupowania produktu w grupowaniu PKWiU 10.39.23.0, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Główny Urząd Statystyczny zmienił grupowanie produktu na grupowanie PKWiU 10.89.19.0. Jest to grupowanie powiązane z kodem CN 2106 10 20, zgodnym z uzyskaną Wiążącą Informacją Taryfową.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z kolei, zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f omawianej ustawy, stawka podatku wynosi 8 %, zgodnie z art. 146a pkt 2 nin. ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarowi usług, w pozycji nr 48 wskazano, że dla PKWiU określonego ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” stawka podatku wynosi 7% (obecnie w okresie przejściowym 8%). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie w załączniku nr 1 w tabeli, w pozycji nr 174 widnieje kod grupowania 2106 „Przetwory spożywcze, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone 7)”. Informacja „7” określa, że stawka podatku określona w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania dla produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z posiadaną Wiążącą Informacją Taryfową z grupowaniem „CN 21061020”, dla której, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, określono stawkę podatku w wysokości 7% (obecnie w okresie przejściowym 8%) oraz, zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, który określił grupowanie PKWiU dla produktu nasiona soi ekstrudowane ex 10.89.19.0, Spółka ma prawo stosować stawkę PTU 8% w sprzedaży produktu na terytorium Polski...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uzyskaniem Wiążącej Informacji Taryfowej z kodem „CN 21061020” oraz w związku z uzyskaniem odpowiedzi z Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, w której produkt został przypisany do grupowania PKWIU 10.89.19.0, dla produktu nasiona soi ekstrudowane prawidłowa stawka podatku od towarów i usług to stawka 7% (obecnie w okresie przejściowym 8%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, o czym stanowi art. 5a ustawy.

Dla celów wskazanej identyfikacji stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 48 wskazano „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.89.19.0.

W objaśnieniu nr 1 do tego załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zaznaczenia wymaga, że w myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Przy czym w załączniku tym dla klasyfikacji PKWiU 10.89.19.0 nie zostały wymienione towary.

Na podstawie art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca zamierza sprzedawać na terytorium Polski produkt o nazwie nasiona soi ekstrudowane. Produkt będzie sprzedawany jako surowiec do produkcji pasz służących karmieniu zwierząt (świnie, drób, bydło itd.). Produkt będzie importowany spoza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z otrzymaną Wiążącą Informacją Taryfową, produkt otrzymał klasyfikację towarów w nomenklaturze celnej (CN 2106102090). W związku z uzyskaniem Wiążącej Informacji Taryfowej Wnioskodawca wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego o ustalenie numeru PKWiU dla produktu. Dnia ... 2013 roku Główny Urząd Statystyczny udzielił odpowiedzi, że produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 10.39.23.0 „Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób”. Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie zgodził się ze stanowiskiem Głównego Urzędu Statystycznego co do grupowania produktu w grupowaniu PKWiU 10.39.23.0, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Główny Urząd Statystyczny zmienił grupowanie produktu na grupowanie PKWiU 10.89.19.0. Jest to grupowanie powiązane z kodem CN 2106 10 20, zgodnym z uzyskaną Wiążącą Informacją Taryfową.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy w powiązaniu z załącznikiem nr 3 do ustawy, poz. 48 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.89.19.0, stosuje się stawkę 8%. Wobec tego, dla podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU 10.89.19.0. dla produktu nasiona soi ekstrudowane będzie można zastosować stawkę VAT 8%, pod warunkiem prawidłowego zaklasyfikowania tego towaru do wskazanej w załączniku nr 3 do ustawy (poz. 48) klasyfikacji. Wskazuje się przy tym, że pomocna dla rozstrzygnięcia jest posiadana przez Wnioskodawcę ostateczna klasyfikacja produktu nasiona soi ekstrudowane, dokonana przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Końcowo zaznacza się, że analiza załączonych do wniosku załączników wykracza poza dyspozycję ww. art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, dlatego też nie były one przedmiotem merytorycznej analizy. W rozstrzygnięciu sprawy oparto się wyłącznie na okolicznościach przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.