ITPP1/4512-580/16-1/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy może Pan zastosować obniżoną stawkę VAT 8% w przypadku gdy usługa dotyczy:
wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
montażu kwatery,
wykonania kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery,
wykonania odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
wykonania grobu ziemnego,
wykonania grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
renowacji istniejącego nagrobka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 23 września 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 września 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico itp. oraz kwater betonowych (żelbetonowe elementy stanowiące podziemną część grobowca, w którym bezpośrednio zostaje umieszczona trumna ze zwłokami) pojedynczych i podwójnych. Wykonuje Pan również montaż zakupionych u Pana nagrobków i kwater na cmentarzach zarówno za życia kupujących (wyprzedając) jak również po śmierci na zlecenie rodzin. W ramach działalności gospodarczej wykonuje Pan renowację istniejących nagrobków, odkrycia i zakrycia istniejących nagrobków wraz z renowacją oraz kopaniem grobów ziemnych wraz z wykonaniem katakumby. Nagrobki wytwarza Pan z materiałów zakupionych przez siebie. Wszystkie czynności kwalifikują się do PKWiU 96.03.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy może Pan zastosować obniżoną stawkę VAT 8% w przypadku gdy usługa dotyczy:

 • wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
 • wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą, bez względu na wiek,
 • montażu kwatery,
 • wykonania kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonania odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonania grobu ziemnego,
 • wykonania grobu ziemnego wraz z wykonaniem katakumby,
 • renowacji istniejącego nagrobka?

Pana zdaniem, wszystkie te usługi wchodzą w skład usług pogrzebowych i pokrewnych sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 352, poz. 180) zakwalifikowanych do PKWiU 96.03 i winny być opodatkowane obniżoną stawką 8% od 1 stycznia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jak bowiem wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W tym miejscu należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stawka podatku – zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122
i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną – PKWiU 96.03.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

 1. grupowanie 96.03.11.0 „Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji” obejmuje:
  1.  usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,
  2.  usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,
  3.  usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,
  4.  usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,
  5.  usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów,
 2. grupowanie 96.03.12.0 „Usługi pogrzebowe” obejmuje:
  1.  usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,
  2.  usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,
  3. usługi balsamowania zwłok,
  4. usługi instytucji pogrzebowych,
  5. przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,
  6. usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych.

Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0.

Z wniosku wynika, że w ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi polegające na:

 • wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem na podstawie aktu zgonu,
 • wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat,
 • wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek,
 • montażu kwatery,
 • wykonaniu kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka i kwatery,
 • wykonaniu odkrycia i zakrycia istniejącego nagrobka,
 • wykonaniu grobu ziemnego,
 • wykonaniu grobu ziemnego z wykonaniem katakumby,
  renowacji istniejącego nagrobka.

Jak wskazano, wszystkie wymienione czynności należy sklasyfikować jako usługi pogrzebowe i pośrednie tj. wykazane w grupowaniu PKWiU 96.03.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że o ile faktycznie – jak wskazano – wymienione we wniosku usługi, które Wnioskodawca świadczy, mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, to podlegają one opodatkowaniu według stawki 8%.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z poz. 7.3. Zasad Metodycznych Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana klasyfikacja przez producenta (usługodawcę) nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu towaru (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów tej klasyfikacji określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11). Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.