ITPP1/4512-497/15/BS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego, dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla zestawu do samodzielnego przyrządzenia sushi.
ITPP1/4512-497/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. stawki podatku
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla zestawu do samodzielnego przyrządzenia sushi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 9 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla zestawu do samodzielnego przyrządzenia sushi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego żywnością, napojami i artykułami użytku domowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza wprowadzić na rynek zestaw do samodzielnego przygotowania sushi, zwany dalej produktem. Produkt importowany z krajów azjatyckich zawiera:

 1. opakowanie ryżu 250g;
 2. algi morskie 12,5g (5 płatów);
 3. mata bambusowa 1szt;
 4. sos do ryżu 10ml: ocet ryżowy (ryż, pszenica, kukurydza), sól, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, cukier;
 5. sos sojowy 5 x 4ml: woda, soja, pszenica, sól;
 6. pasta wasabi 5 x 3g: chrzan japoński (24%), substancja słodząca: E420, cukier, skrobia kukurydziana, olej rzepakowy, sól, mąka sojowa, woda, wasabi (1,6%), aromat, kurkuma, regulator kwasowości: E330; emulgator: E473, E415; barwnik: E133;
 7. imbir marynowany 5 x 4g: imbir (58,8%), woda, glukoza, sól, cukier, regulator kwasowości: E330, substancja konserwująca: E202, substancja słodząca: sacharyna E950, E951 (zawiera fenyloalaniny), E954.

Głównym składnikiem potrzebnym do przygotowania sushi jest ryż, pozostałe składniki z zestawu konsument może dodać według własnego uznania, wybierając z opakowania potrzebne dla niego dodatki. Produkt umożliwia przygotowanie porcji sushi dla 2 do 5 osób i zawiera wszystkie potrzebne składniki do przygotowania dania.

Produkt klasyfikuje się w nomenklaturze celnej pod numerem CN 10063092 „ryż okrągłoziarnisty, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wyłączeniem parzonego)”. W związku z planowanym wprowadzeniem nowego asortymentu do oferty handlowej, powstała wątpliwość związana z poprawnym zastosowaniem stawki VAT. Wnioskodawca nadmienia, że inne firmy dystrybucyjne działające na rynku polskim prowadzą sprzedaż wspomnianych zestawów do sushi o niemalże identycznym składzie z zastosowaniem stawki VAT 5% oznaczając PKWiU 10.61.12.0 – „ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany”.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w łodzi zaklasyfikował wskazany produkt w grupowaniu PKWiU 10.61.12.0 „Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług podlegać będzie sprzedaż zestawu do samodzielnego przygotowania sushi na terytorium Polski...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W aktualnym stanie prawnym dostawa ryżu podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług 5%. Podstawą prawną do zastosowania obniżonej stawki podatku jest art. 41 ust. 2 ustawy w powiązaniu z poz. 22 załącznika nr 10 do ustawy z oznaczeniem ex 10.61 jako „produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty”. Stosowany kod według nomenklatury celnej CN 10063092 "ryż okrągłoziarnisty, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wył. parzonego)” jest powiązany z klasyfikacją GUS ugrupowanym pod PKWiU 10.61.1 „ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany”.

Z uwagi na fakt, że głównym składnikiem produktu jest ryż, a pozostałe dodatki konsument może dodać według własnego uznania, Wnioskodawca uważa, że właściwym będzie zastosowanie stawki VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wyjaśnić należy, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Na podstawie na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 42 wskazano na „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” (PKWiU ex 10.85.1).

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Natomiast w przywołanym załączniku, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w pozycji 22 wymienione zostały „produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty” – PKWiU ex 10.61.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. handlu hurtowego żywnością. Wnioskodawca zamierza wprowadzić na rynek zestaw do samodzielnego przygotowania sushi – importowany z krajów azjatyckich, który w nomenklaturze celnej klasyfikuje się pod nr CN 10063092 „ryż okrągłoziarnisty, całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany (z wyłączeniem parzonego)”. Wnioskodawca na podstawie klasyfikacji Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wskazuje, że zestaw do samodzielnego przygotowania sushi mieści się w grupowaniu PKWiU 10.61.12.0 – „ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy, należy stwierdzić, że o ile sprzedawane zestawy do samodzielnego przygotowania sushi faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.61.1, to podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 5%, na mocy wyżej powołanego art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do tej ustawy.

W tym miejscu należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku towarów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a interpretację wydano przy założeniu, że wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja PKWiU jest prawidłowa. Wobec tego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony ustalony od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.