ITPP1/4512-491/15/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy stosowanie do sprzedaży kory kompostowanej stawki VAT 8% jest prawidłowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy kory kompostowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy kory kompostowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kory sosnowej. Wnioskodawca kupuje korę sosnową z tartaku (z 23% podatkiem VAT), a następnie sprzedaje jako korę świeżą (jedynie ją sortując i przepakowując), którą oznacza jako „kora dekoracyjna ogrodowa”, bądź też kompostuje zakupioną korę, oznaczając ją i sprzedając jako „kora kompostowa – nawóz do upraw ekologicznych”.

Kora Wnioskodawcy, która przechodzi okres kompostowania stanowi nawóz naturalny i dostarcza glebie próchnicy. Okres kompostowania ostatnio wymienionej kory trwa około 3-6 miesięcy, w którym to okresie kora jest pryzmowana, w wyniku czego wytwarza się azot, ponadto w okresie tym jest wielokrotnie przerzucana co pozwala uwolnić azot jak i doprowadzić korę do odpowiedniej wilgotności. Przerzucanie prowadzi do jednolitego przeprowadzenia procesu kompostowania w odniesieniu do całej biomasy, jak również wyeliminowania związków chemicznych niebezpiecznych dla roślin (powstających w wewnętrznej części biomasy poddanej kompostowaniu w warunkach procesów beztlenowych) oraz uniknięcie ryzyka samozapłonu. Dzięki temu procesowi kora sterylizuje się i rozpada na mniejsze kawałki.

Po okresie kompostowania jest sortowana i podzielona na produkty i odpad (patyki, kamienie, itp.), a następnie pakowana do worków. Kora ta może być wykorzystywana przez jej nabywców jako nawóz organiczny w dwojaki sposób:

  1. Jest bezpośrednio mieszana z podłożem w ogródku, na klombie lub dodawana do mieszanek torfowych (ziemia torfowa) w zależności od roślin, które mają być posadzone w tym podłożu – kora taka polepsza strukturę gleby i wyrównuje straty próchnicy związane z intensywnym utlenianiem się na skutek zabiegów uprawowych.
  2. Jest rozsypywana wokół krzewów, drzew, na rabatach aby zabezpieczyć korzenie przed przemarzaniem lub wysychaniem bryły korzeniowej w czasie upałów, kiedy zbutwieje następuje jej zmieszanie z podłożem i proces humifikacji związków organicznych przebiega już w glebie.

W każdym z tych wypadków, następuje rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy.

Kora pobudza aktywność pożytecznych drobnoustrojów (tj. mikroflorę i mikrofaunę) do enzymatycznego rozkładu związków organicznych na podstawowe składniki, co sprzyja wzrostowi roślin.

Sprzedaż tak przygotowanej kory kompostowej dokonywana jest z zastosowaniem stawki podatku VAT 8%, natomiast kory świeżej z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%. Kora kompostowa należy do grupowania 20.15.80.0 (obejmującego nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosowanie do sprzedaży kory kompostowanej stawki VAT 8% jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wytworzony wyrób o nazwie kora kompostowana przeznaczona do zastosowań ograniczonych w szczególności do nawożenia i ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia im mikroklimatu symulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszania gleby, jej wilgotności, zapobiega wzrostowi chwastów, który to produkt dostarcza materii organicznej oraz stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom składników odżywczych należy zakwalifikować do grupowania PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus” (poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Prawidłowość tego kwalifikowania potwierdza precedens z dnia 1 lutego 2008 roku, zgodnie z którym GUS uznał, że kora mielona, poddana kompostowaniu, sortowaniu i przeznaczona do stosowania w rolnictwie ekologicznym (PKWiU 97/24.15.60-00.90) klasyfikowana jest pod nr PKWiU 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Stosownie do art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy, stawkę VAT 8% stosuje się w odniesieniu do towarów objętych grupowaniem PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. A zatem do dostawy kory kompostowanej na terytorium kraju, w oparciu o art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy, należy stosować stawkę 8% VAT.

Dla potwierdzenia prawidłowości powyższego Wnioskodawca przytacza stanowisko:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2014 r. IPTPP4/443-846/13-4/BM,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2012 r. (ITPP1/443-544/12/MS),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2014 r. (IBPP2/443-100/14/AB).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 64 wymienione zostały nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszanina naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus) - PKWiU 20.15.80.0.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W klasyfikacji tej, ustawodawca w grupowaniu PKWiU 20.15.80.0 sklasyfikował „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kory sosnowej. Wnioskodawca kupuje korę sosnową z tartaku, a następnie sprzedaje jako korę świeżą (sortując i przepakowując), bądź kompostując ją sprzedaje jako korę kompostową – nawóz do upraw ekologicznych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania „kory kompostowej”.

Biorąc pod uwagę opis wynikający z wniosku, a także powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa kory kompostowej, o ile mieści się ona w grupowaniu PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust 2. i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z pozycją 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.