ITPP1/4512-491/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy stosowanie do sprzedaży kory kompostowanej stawki VAT 8% jest prawidłowe?
ITPP1/4512-491/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy kory kompostowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy kory kompostowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży kory sosnowej. Wnioskodawca kupuje korę sosnową z tartaku (z 23% podatkiem VAT), a następnie sprzedaje jako korę świeżą (jedynie ją sortując i przepakowując), którą oznacza jako „kora dekoracyjna ogrodowa”, bądź też kompostuje zakupioną korę, oznaczając ją i sprzedając jako „kora kompostowa – nawóz do upraw ekologicznych”.

Kora Wnioskodawcy, która przechodzi okres kompostowania stanowi nawóz naturalny i dostarcza glebie próchnicy. Okres kompostowania ostatnio wymienionej kory trwa około 3-6 miesięcy, w którym to okresie kora jest pryzmowana, w wyniku czego wytwarza się azot, ponadto w okresie tym jest wielokrotnie przerzucana co pozwala uwolnić azot jak i doprowadzić korę do odpowiedniej wilgotności. Przerzucanie prowadzi do jednolitego przeprowadzenia procesu kompostowania w odniesieniu do całej biomasy, jak również wyeliminowania związków chemicznych niebezpiecznych dla roślin (powstających w wewnętrznej części biomasy poddanej kompostowaniu w warunkach procesów beztlenowych) oraz uniknięcie ryzyka samozapłonu. Dzięki temu procesowi kora sterylizuje się i rozpada na mniejsze kawałki.

Po okresie kompostowania jest sortowana i podzielona na produkty i odpad (patyki, kamienie, itp.), a następnie pakowana do worków. Kora ta może być wykorzystywana przez jej nabywców jako nawóz organiczny w dwojaki sposób:

 1. Jest bezpośrednio mieszana z podłożem w ogródku, na klombie lub dodawana do mieszanek torfowych (ziemia torfowa) w zależności od roślin, które mają być posadzone w tym podłożu – kora taka polepsza strukturę gleby i wyrównuje straty próchnicy związane z intensywnym utlenianiem się na skutek zabiegów uprawowych.
 2. Jest rozsypywana wokół krzewów, drzew, na rabatach aby zabezpieczyć korzenie przed przemarzaniem lub wysychaniem bryły korzeniowej w czasie upałów, kiedy zbutwieje następuje jej zmieszanie z podłożem i proces humifikacji związków organicznych przebiega już w glebie.

W każdym z tych wypadków, następuje rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom, nicieniom, a także ulegają rozkładowi naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelozy, octy.

Kora pobudza aktywność pożytecznych drobnoustrojów (tj. mikroflorę i mikrofaunę) do enzymatycznego rozkładu związków organicznych na podstawowe składniki, co sprzyja wzrostowi roślin.

Sprzedaż tak przygotowanej kory kompostowej dokonywana jest z zastosowaniem stawki podatku VAT 8%, natomiast kory świeżej z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%. Kora kompostowa należy do grupowania 20.15.80.0 (obejmującego nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stosowanie do sprzedaży kory kompostowanej stawki VAT 8% jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wytworzony wyrób o nazwie kora kompostowana przeznaczona do zastosowań ograniczonych w szczególności do nawożenia i ściółkowania tj. obsypywania podłoża iglaków w celu stworzenia im mikroklimatu symulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszania gleby, jej wilgotności, zapobiega wzrostowi chwastów, który to produkt dostarcza materii organicznej oraz stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom składników odżywczych należy zakwalifikować do grupowania PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus” (poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Prawidłowość tego kwalifikowania potwierdza precedens z dnia 1 lutego 2008 roku, zgodnie z którym GUS uznał, że kora mielona, poddana kompostowaniu, sortowaniu i przeznaczona do stosowania w rolnictwie ekologicznym (PKWiU 97/24.15.60-00.90) klasyfikowana jest pod nr PKWiU 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Stosownie do art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy, stawkę VAT 8% stosuje się w odniesieniu do towarów objętych grupowaniem PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. A zatem do dostawy kory kompostowanej na terytorium kraju, w oparciu o art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy, należy stosować stawkę 8% VAT.

Dla potwierdzenia prawidłowości powyższego Wnioskodawca przytacza stanowisko:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2014 r. IPTPP4/443-846/13-4/BM,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2012 r. (ITPP1/443-544/12/MS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2014 r. (IBPP2/443-100/14/AB).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 64 wymienione zostały nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszanina naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus) - PKWiU 20.15.80.0.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W klasyfikacji tej, ustawodawca w grupowaniu PKWiU 20.15.80.0 sklasyfikował „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kory sosnowej. Wnioskodawca kupuje korę sosnową z tartaku, a następnie sprzedaje jako korę świeżą (sortując i przepakowując), bądź kompostując ją sprzedaje jako korę kompostową – nawóz do upraw ekologicznych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania „kory kompostowej”.

Biorąc pod uwagę opis wynikający z wniosku, a także powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa kory kompostowej, o ile mieści się ona w grupowaniu PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust 2. i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z pozycją 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.