ITPP1/4512-471/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci gryzaków do żucia dla psów produkowanych przez podatnika prawidłowe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 5a w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP1/4512-471/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy gryzaków do żucia dla psów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy gryzaków do żucia dla psów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z. Podatnik produkuje gryzaki do żucia dla psów, wytwarzane z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych i króliczych, poddanych procesowi cięcia, skrawania, rozdrobnienia oraz nasączenia w 2% roztworze kwasu cytrynowego, a następnie suszenia w temperaturze 87 oC przez okres 24 godz. Produkty otrzymane w wyniku przetworzenia materiałów zwierzęcych w takim stopniu tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego. Podatnik zwrócił się do Urzędu Statystycznego z wnioskiem o wskazanie dla produkowanych produktów odpowiedniego kodu zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Urząd Statystyczny zakwalifikował wskazane produkty jako „gotowa karma dla zwierząt domowych” – PKWiU 10.92.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w postaci gryzaków do żucia dla psów produkowanych przez podatnika prawidłowe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 5a w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy do dostawy gryzaków do żucia dla psów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, produkowanych przez podatnika, zakwalifikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług jako gotowa karma dla zwierząt domowych - PKWiU 10.92.10.0, zastosowanie ma obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 50 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 146 a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik produkuje gryzaki do żucia dla psów, wytwarzane z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych i króliczych, poddanych procesowi cięcia, skrawania, rozdrabniania oraz nasączenia w 2% roztworze kwasku cytrynowego, a następnie suszenia w temperaturze 87 oC przez okres 24 godz. Produkty otrzymane w wyniku przetworzenia materiałów zwierzęcych w takim stopniu tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego. Wskazany produkt zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług został zakwalifikowany jako „gotowa karma dla zwierząt domowych” PKWiU 10.92.10.0. Gotowa karma dla zwierząt domowych została wskazana w pozycji 50 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym do dostawy gryzaków do żucia dla psów produkowanych przez podatnika, zakwalifikowanych jako gotowa karma dla zwierząt domowych, należy stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 50 wymienione zostały „gotowa karma dla zwierząt domowych”- PKWiU 10.92.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 10.92.10.0 obejmuje także zabawki do żucia przez psy, występujące w różnych postaciach.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast:

  • mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.41.0,
  • makuchów oraz produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z nasion oleistych, sklasyfikowanych w 10.41.41.0,
  • produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z przemiału zbóż, sklasyfikowanych w 10.61.40.0.

Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. Wnioskodawca produkuje gryzaki do żucia dla psów, wytwarzane z elementów wieprzowych, wołowych, jagnięcych i króliczych, które po przetworzeniu tracą cechy charakterystyczne dla produktu wyjściowego. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do stawki podatku VAT dla dostawy towaru „gryzaków do żucia dla psów”.

Mając na uwadze opis wynikający z wniosku, a także powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że o skoro ww. towary faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.92.10.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, to ich dostawa może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z pozycją 50 załącznika nr 3 do ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ILPP3/4512-1-94/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.