ITPP1/4512-239/16/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę wyjaśnień Urzędu Statystycznego, dokonywana przez Spółkę na terytorium Polski dostawa Nawozu powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży „nawozu”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży „nawozu”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu towarami wykorzystywanymi do działalności rolniczej, w tym pośredniczy w sprzedaży nawozów do celów rolniczych. Spółka dokonuje zakupu nawozów od wytwórców lub innych pośredników, a następnie sprzedaje zakupione towary na rzecz odbiorców końcowych na obszarze Polski. Jednym z produktów oferowanych przez spółkę jest nawóz kupowany oraz sprzedawanym pod nazwą handlową xxx <dalej: Nawóz>, którego producent wskazuje, że składa się on z 40% K20 w postaci chlorku potasu oraz 6% MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Szczegółowy skład nawozu przedstawia się następująco:

  1. 40% K20 tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
  2. 6% MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie,
  3. 4% Na20 tlenek sodu rozpuszczalne w wodzie,
  4. 12,5% S03 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie.

Zgodnie z interpretacją otrzymaną przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w dniu 23 marca 2016 r. nr ... Nawóz został sklasyfikowany:

  • zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług <dalej: PKWiU> wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) w grupowaniu 20.15.59.0 „Pozostałe mineralne nawozy potasowe”,
  • zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 1293 z późń. zm.), w grupowaniu 20.15.59.0 „Pozostałe nawozy potasowe”.

W związku z prowadzoną działalnością handlową, Spółka powzięła wątpliwość, co do prawidłowej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży Nawozu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle uzyskanych przez Spółkę wyjaśnień Urzędu Statystycznego, dokonywana przez Spółkę na terytorium Polski dostawa Nawozu powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 8%...

Zdaniem Spółki, dostawa Nawozu sprzedawanego pod nazwą handlową xx, o składzie podanym w stanie faktycznym niniejszego wniosku, powinna podlegać opodatkowaniu stawką 8%. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) <dalej: UVAT> opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 22 UVAT stanowi, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Natomiast w myśl art. 5a UVAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W celu określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, należy posłużyć się klasyfikacją, do której odwołują się przepisy UVAT. Taką klasyfikacją jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.

Nawóz, który jest i będzie w przyszłości przedmiotem dostaw dokonywanych przez Spółkę, został jednoznacznie zaklasyfikowany przez uprawniony do tego organ - Ośrodek klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, na podstawie indywidualnego wniosku Spółki, do grupowania PKWiU 20.15.59.0 „Pozostałe nawozy potasowe”.

Należy podkreślić, że podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 UVAT w zw. z art. 146a pkt 1, wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisy UVAT określają również dla niektórych towarów stawkę obniżoną podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 2, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże stosownie do art. 146a pkt 2 w zw. z art. 146f UVAT, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione m.in. w załączniku nr 3 do UVAT. W załączniku tym pod poz. 61 znajdują się towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 20.15.5 „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu”.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 30 UVAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów i usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania. Gdyby intencją ustawodawcy było stosowanie obniżonej stawki podatku VAT do wszystkich towarów posiadających symbol PKWiU ex 20.15.5, wystarczające byłoby podanie symbolu PKWiU oraz nazwy grupowania. Tymczasem w poz. 61 załącznika nr 3 podano symbol PKWiU ex 20.15.5 oraz nazwę grupy towarów: „Nawozy potasowe mineralne, z wyłączeniem chlorku potasu”. Taki zapis obejmuje towary występujące w grupowaniu pod symbolem PKWiU 20.15.5 z wyjątkiem tych, które wyraźnie wyłączono, tj. chlorku potasu.

Podkreślenia wymaga, że chlorek potasu jest sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 20.15.51, natomiast sprzedawany przez Spółkę Nawóz został sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 20.15.59.0 jako „Pozostałe nawozy potasowe”. Z powyższego wynika zatem, że sprzedaż Nawozu podlega opodatkowaniu wg stawki podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 UVAT, jako towar wymieniony w poz. 61 załącznika nr 3 do UVAT, nie objęty wyłączeniem (gdyż nie jest to chlorek potasu).

Reasumując, dokonując dostawy Nawozu sprzedawanego pod nazwą handlową xx, o składzie określonym w stanie faktycznym niniejszego wniosku, który został sklasyfikowany przez Urząd Statystyczny wg PKWiU z 2008 r. pod symbolem 20.15.59.0 jako: „Pozostałe nawozy potasowe” - Spółka zobowiązana jest stosować stawkę podatku od towarów i usług dla wszystkich odbiorców w wysokości 8%.

Powyższą argumentację potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.