ITPP1/4512-21/15/EK | Interpretacja indywidualna

Określenie stawki podatku dla czynności odpłatnego uczestnictwa w biegu.
ITPP1/4512-21/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. sport
  3. stawka
  4. stawki podatku
  5. udostępnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności odpłatnego uczestnictwa w biegu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 12 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla czynności odpłatnego uczestnictwa w biegu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy. Jednostka ma na celu organizowanie działalności kulturalnej i kultury fizycznej na terenie Gminy, co jest jej celem statutowym. Centrum finansowane jest z dotacji z Urzędu Gminy oraz wypracowanych środków własnych.

Wnioskodawca organizuje m.in. imprezy sportowe, jakimi są biegi. Są to imprezy mniejsze i większe, w niektórych biegach uczestniczy ponad 1000 osób. Cała impreza jest fachowo zorganizowana, trasy biegowe są wyznaczone i zmierzone, na trasie umieszczone są tzw. punkty żywnościowe z wodą, imprezę zabezpiecza obsługa medyczna, policja, straż pożarna, czas pokonania trasy mierzony jest przez sędziów, bądź poprzez elektroniczny pomiar czasu. Biegacze chcący wziąć udział w biegu muszą ponieść opłatę wpisową. Opłata ta wnoszona jest przelewem na konto firmowe, bądź przed biegiem w „sekretariacie biegu”. Opłaty rejestrowane są na urządzeniu fiskalnym.

Dzięki wniesieniu opłaty startowej biegacz zostaje dopuszczony do biegu, zostaje nadany mu numer startowy, otrzymuje koszulkę biegową. Dodatkowo w ramach tej opłaty biegacz otrzymuje tzw. pakiet startowy, jako standard przyjmuje się, iż obejmuje on: napój, drobny upominek, bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny po biegu, gadżety promujące gminę, długopis, smycz. Pakiet startowy jest w znacznej części sponsorowany przez firmy zewnętrzne, które uzupełniają go w ramach swojej reklamy. Dzięki wniesieniu wpisowego biegacz zostaje dopuszczony do biegu.

Osoby z zewnątrz, które nie wniosły wpisowego, nie mogą uczestniczyć w biegu, nie przysługuje im również pakiet startowy. Osoby te mogą bezpłatnie przyglądać się całemu widowisku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał że jest podatnikiem VAT czynnym – rejestracja w zakresie VAT nastąpiła 6 sierpnia 2013 r. Pytanie dotyczy możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 8% od sprzedaży „wpisowego na bieg” (Wnioskodawca nie pyta o możliwość zastosowania zwolnienia z VAT). Wpisowe, o którym mowa we wniosku nie może być klasyfikowane pod poz. 179 załącznik nr 3 do ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r., którą wskazał w złożonym wniosku, Minister wyjaśnia, że wstęp na imprezę sportową to możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów. Jednak Minister podaje jedynie przykłady, nie jest to katalog zamknięty. Są imprezy sportowe gdzie za wstęp płaci publiczność i jest to opłata za możliwość oglądania zawodów, czyli biernego przyglądania się czemuś, a są również takie, w których za wstęp płacą zawodnicy i jest to opłata za aktywne uczestnictwo w oferowanej usłudze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% do sprzedaży „wpisowego na bieg”...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało zastosowanie obniżonej stawki VAT 8% do sprzedaży „wpisowego na bieg”. Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług sklasyfikowanych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta, co do zasady wynosi 8%). Usługi wstępu na imprezy sportowe jakimi są biegi zostały sklasyfikowane w poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PT1/033/32/354/LJU/14 z dnia 2 grudnia 2014 r. przytacza definicję słownikową pojęcia „wstęp”, jako „możliwość wejścia, prawo uczestniczenia w czymś”. W powyższej interpretacji wskazano również, że wstęp nie stanowi jedynie biernego uczestnictwa, ale możliwość korzystania z określonych świadczeń - urządzeń, form aktywności fizycznej, które w ramach tego wstępu są nabywane.

Niewątpliwie „wpisowe na bieg” stanowi opłatę tytułem wstępu na ten bieg - możliwość uczestniczenia w nim poprzez fizyczne przebiegnięcie trasy. Opłatą nie są objęci przyglądający się widzowie, którzy nie otrzymują pakietu startowego, nie mają prawa wstępu na trasę biegu. Tak więc opłata nie jest pobierana za możliwość obejrzenia biegu, ale ze uczestnictwo w biegu -wstęp na organizowaną imprezę biegową.

W związku z powyższym jako opłata za wstęp na imprezę sportową korzysta z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE serii L Nr 347, str. 1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwanej dalej: PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT czynnym, organizuje m.in. imprezy sportowe, w tym biegi na wyznaczonych trasach. Uczestnicy biegu, by móc wziąć udział w biegu, mają obowiązek uiszczenia tzw. „opłaty wpisowej/startowej”. Wnioskodawca nie pobiera opłat od widzów za wstęp na imprezę sportową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania czy usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach biegowych, za którą Wnioskodawca pobiera od uczestników biegu „opłatę wpisową/startową” jest usługą wstępu na imprezy sportowe i w związku z tym podlega opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2, w zw. z poz. 185 załącznika nr 3, w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy „opłata wpisowa/startowa” stanowi opłatę tytułem wstępu na ten bieg - możliwość uczestniczenia w nim poprzez fizyczne przebiegnięcie trasy. „Opłata wpisowa/startowa”, którą uiszczają zawodnicy jest opłatą za aktywne uczestnictwo w oferowanej usłudze, a nie opłatą za możliwość oglądania zawodów/biegu. W związku z tym „opłata wpisowa/startowa” wg Wnioskodawcy korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Wnioskodawca, na poparcie swego stanowiska, powołuje interpretacją ogólną PT1/033/32/354/LJU/14.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 179 wymieniono „usługi związane z działalnością obiektów sportowych” klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. pod symbolem PKWiU 93.11.10.0.

Poz. 179 załącznika nr 3, o którym mowa powyżej, wskazuje preferencyjną stawkę podatku w odniesieniu do usług związanych z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0. Poprzez obiekt sportowy, rozumie się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych. Zatem zastosowaniem obniżonej stawki VAT będą objęte usługi związane z udostępnianiem obiektu sportowego w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu.

Natomiast w powołanym załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 185 został wymieniony „Wstęp na imprezy sportowe” - bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 185 załącznika nr 3 do ustawy stanowi jedną z regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% wstęp na imprezy sportowe, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to opłata startowa, jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Zwrócić należy uwagę na różnicę pomiędzy pojęciem opłaty pobieranej od wstępu uczestników imprezy sportowej, a pojęciem wstępu widzów/kibiców na imprezę sportową. Opłata pobierana od wstępu uczestników imprezy sportowej związana jest z możliwością aktywnego uczestniczenia poprzez np. przebiegnięcie trasy, natomiast opłata za wstęp na imprezę sportową wnoszona przez widza/kibica związana jest z możliwością uczestniczenia poprzez oglądanie imprezy sportowej. Pojęcie „wstęp” nie należy kojarzyć wyłącznie z możliwością wejścia do określonego miejsca.

Należy zauważyć, że opłaty wpisowe wnoszone na rzecz Wnioskodawcy przez zawodników mają charakter zapłaty za usługę (możliwość wystąpienia w zawodach), ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy wpłaconą „opłatą wpisową/startową” a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je zawodnikowi (możliwość startu w zawodach sportowych). Zatem w zakresie, w jakim można opłatom wpisowym przypisać cechy wynagrodzenia za uzyskane świadczenie, opisana czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że usługa umożliwiająca udział w biegu poszczególnym zawodnikom, polegająca na pobraniu „opłaty wpisowej/startowej” od uczestników biegu, jest usługą wstępu opodatkowaną preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, wynikającą z art. 41 ust. 2, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 ustawy.

Wobec powyższego uzasadnienia stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania oraz przedstawionego stanowiska tj. w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 ustawy. Zmiana elementu opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.