ITPP1/4512-198/16/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku na bilety wstępu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilety wstępu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilety wstępu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w T. wprowadzonym Uchwałą Nr ... z dnia 15 marca 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr ... do zadań Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w T. w zakresie kultury należy prowadzenie Muzeum ... W ten sposób realizowane jest zadanie własne Powiatu z zakresu kultury, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.). Muzeum ... nie jest samorządową instytucją kultury. W ramach swojej działalności muzeum zamierza prowadzić odpłatne lekcje muzealne (robienie masła, darcie pierza, pranie na tarach) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Lekcje te mają odbywać się w salach ekspozycyjnych Muzeum, w których znajdują się muzealia. Udział w lekcjach jest zawsze związany ze zwiedzaniem Muzeum, zatem także lekcje muzealne będą związane z elementem usługi wstępu do muzeum. Lekcje muzealne będą prowadzone przez osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w T. na podstawie umowy o pracę. Lekcje muzealne prowadzone przez Muzeum mają być odpłatne poprzez zakup biletów wstępu do Muzeum, przy zastosowaniu stawki podatku VAT 8%, gdyż takie lekcje zawsze będą związane ze zwiedzaniem Muzeum. Uczestnicy lekcji nie będą ponosić dodatkowych kosztów związanych z lekcją. Osiągane ze sprzedaży biletów wstępu przychody stanowią dochód Powiatu . Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie przez powiat T. stawki podatku od towarów i usług wynoszącej 8% dla biletów wstępu na lekcje muzealne (polegające na robieniu masła, darciu pierza, praniu na tarach) prowadzone w siedzibie M. (nie będącym samorządową instytucją kultury) połączone ze zwiedzaniem muzeum na podstawie art. 41 ust. 2 w zakresie pozycji 184 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, lekcje muzealne prowadzone w siedzibie M., połączone ze zwiedzaniem muzeum opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zakresie poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko to jest zasadne, gdyż prowadzenie lekcji muzealnych ma być usługą, która wiąże się bezpośrednio ze wstępem do muzeum, jest ona zapewniona jedynie osobom, które uiszczą opłatę za wstęp (kupią bilet), a zatem stanowią element nierozerwalnie związany z usługą podstawową – wstępem – wskazanym w załączniku nr 3 poz. 184 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy mieć na uwadze, że ustawodawca objął obniżoną stawką VAT w wysokości 8% pozostałe usługi w zakresie kultury lecz w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. Słownik Języka Polskiego definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś. Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty). Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). Tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, w przypadku Sali tanecznej – możliwość tańczenia. Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu – wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13. Powyższe prowadzi do wniosku, że lekcje muzealne, które odbywają się w salach ekspozycyjnych muzeum, w których znajdują się muzealia i zawsze związane są ze zwiedzaniem muzeum są elementem usługi wstępu. Oznacza to tym samym, że oferowane świadczenia należą do świadczeń, które typowo łączą się z usługą zwiedzania muzeum. Tym samym podlegają opodatkowaniu wg stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wymienione w poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.