ITPP1/4512-1175/15/IK | Interpretacja indywidualna

Opłaty startowe za udział w biegu maratońskim oraz półmaratońskim.
ITPP1/4512-1175/15/IKinterpretacja indywidualna
 1. impreza sportowa
 2. opodatkowanie
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu dnia 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla usług świadczonych przez Stowarzyszenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) ma siedzibę w Polsce i możliwe że zostanie czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej w dużej części będzie pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), co zostanie uwidocznione w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Stowarzyszenie będzie organizatorem: Maratonu B. oraz Półmaratonu B. – corocznych imprez biegowych o charakterze rekreacyjnym na dystansie maratońskim oraz półmaratońskim. Stowarzyszenie dokona wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem organizowanej imprezy do odpowiednich organów. Trasa biegu będzie w odpowiedni sposób zabezpieczona przez służby porządkowe i medyczne. Uczestnicy biegu będą zobowiązani do posiadania numerów startowych.

Warunkiem udziału drużyny w biegu jest wniesienie opłaty startowej, którą trzeba będzie wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Uczestnicy biegu otrzymają medale, pakiety startowe zawierające materiały od sponsorów oraz talony na posiłek i napój. Uczestnikom biegu Stowarzyszenie zapewni również pomiar czasu oraz opiekę medyczną w zakresie określonym w umowie pomiędzy organizatorem, a podmiotem świadczącym taką usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczona przez Stowarzyszenie, już jako czynnego podatnika VAT, usługa polegająca na umożliwieniu udziału w biegu maratońskim oraz półmaratońskim poszczególnym uczestnikom może być opodatkowana stawką podatku w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczona usługa, polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach biegowych poszczególnym uczestnikom jest usługą wstępu na imprezy sportowe i w związku tym podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 185 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Opłata startowa stanowi opłatę tytułem wstępu na bieg – możliwość uczestniczenia w nim poprzez aktywne uczestnictwo w oferowanej usłudze. W związku z tym opłata startowa korzysta z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał treść art. 41 ust. 2 ustawy oraz poz. 185 zał. nr 3, w której wymienione zostały usługi „wstępu na imprezy sportowe” bez względu na symbol PKWiU, jako podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Wnioskodawca na poparcie swego stanowiska powołał również interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. znak PT1/033/32/354/LJU/14.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki) – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 185 zał. nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to opłata startowa, jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. „Wstępu” nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie w przypadku organizacji biegu świadczeniem jest możliwość uczestniczenia w nim po wniesieniu opłaty startowej.

Na potwierdzenie powyższego Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektorów Izb Skarbowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa polegająca na umożliwieniu udziału w biegu poszczególnych uczestnikom jest usługą wstępu opodatkowaną preferencyjną stawką podatku 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 185 zał. nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 185 zostały wymienione „Wstęp na imprezy sportowe” - bez względu na symbol PKWiU.

Należy zauważyć, że opłaty wpisowe wnoszone na rzecz Stowarzyszenia przez uczestników imprez biegowych maratońskich i półmaratońskich mają charakter zapłaty za usługę (możliwość udziału w zawodach), ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy wpłaconą „opłatą startową” a otrzymanym świadczeniem, które przynosi bezpośrednie korzyści otrzymującemu je zawodnikowi (możliwość udziału w biegach).

Zatem w zakresie, w jakim można opłatom wpisowym przypisać cechy wynagrodzenia za uzyskane świadczenie, opisana czynność podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Natomiast w opisanym stanie faktycznych opłata startowa jest w istocie opłatą za wstęp na imprezę sportową, a zatem usługa umożliwiająca udział w biegu poszczególnym zawodnikom, polegająca na pobraniu „opłaty startowej” od uczestników biegu, podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, wynikającą z art. 41 ust. 2, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.