ITPP1/4512-1074/15/BK | Interpretacja indywidualna

1. Jaką stawką podatku od towarów usług - 8% czy 23% - powinna być opodatkowana opłata za bilet wstępu lub karnet na Zajęcia Grupowe?
2. Jaką stawką podatku od towarów usług - 8% czy 23% - powinna być opodatkowana opłata za Karnet Czasowy, umożliwiający nabywcy wstęp zarówno na Wolne Skakanie, jak i Zajęcia Grupowe?
ITPP1/4512-1074/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wstępu do parku trampolin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług wstępu do parku trampolin.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako podatnik VAT czynny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych (park trampolin). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca oferuje uczestnikom możliwość:

  1. wstępu do parku trampolin na określony czas i korzystania we własnym zakresie z dostępnychurządzeń na zasadach określonych w regulaminie (dalej: „Wolne Skakanie”),
  2. wstępu do parku trampolin w celu uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach grupowych, prowadzonych na dostępnych urządzeniach przez personel Wnioskodawcy, które odbywają się w dniach i godzinach określonych harmonogramem, niezależnie od liczby przybyłych uczestników (dalej: „Zajęcia Grupowe”).

Uczestnicy nabywają możliwość wstępu do parku trampolin na Wolne Skakanie albo Zajęcia Grupowe w drodze zakupu biletów jednorazowych lub karnetów na określoną ilość wejść danego typu (tj. na Wolne Skakanie albo na Zajęcia Grupowe). Sprzedaż biletów i karnetów podlega opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, Wnioskodawca planuje wprowadzenie nowego rodzaju karnetów obejmujących możliwość wstępu na określony czas zarówno na Wolne Skakanie, jak i Zajęcia Grupowe. Od uznania nabywcy zależeć będzie, w jakim stopniu wykorzysta nabyty w ramach karnetu limit czasu na Wolne Skakanie, a w jakim na Zajęcia Grupowe (dalej: „Karnet Czasowy”). Poza wyżej wymienionymi formami korzystania z parku trampolin, w ofercie Wnioskodawcy znajdują się zajęcia indywidualne z instruktorem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Jaką stawką podatku od towarów usług - 8% czy 23% - powinna być opodatkowana opłata za bilet wstępu lub karnet na Zajęcia Grupowe...
  2. Jaką stawką podatku od towarów usług - 8% czy 23% - powinna być opodatkowana opłata za Karnet Czasowy, umożliwiający nabywcy wstęp zarówno na Wolne Skakanie, jak i Zajęcia Grupowe...

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za bilet wstępu lub karnet na Zajęcia Grupowe, powinna być opodatkowana stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za Karnet Czasowy, umożliwiający nabywcy wstęp zarówno na Wolne Skakanie, jak i Zajęcia Grupowe, powinna być opodatkowana stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono natomiast pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWU). Zdaniem Wnioskodawcy pobierane przez niego opłaty za bilety i karnety, o których mowa w postawionych powyżej pytaniach stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez niego pozostałych usług wstępu związanych z rekreacją, co w świetle powyższych przepisów uprawnia go do stosowania do biletów i karnetów (niezależnie od wariantu którego dotyczy pytanie) stawki 8%. Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że świadczone przez niego usługi opisane na wstępie należy kwalifikować jako „pozostałe usługi związane z rekreacją”. Sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” nie może natomiast zdaniem Wnioskodawcy zostać ograniczone do fizycznej możliwości wejścia na teren obiektu, w którym organizowane są zajęcia rekreacyjne. Pojęcie „wstępu” z ustawy o VAT należy rozumieć jako uprawnienie do uczestniczenia w organizowanej usłudze rekreacyjnej będącej podstawową ofertą podmiotu świadczącego dane usługi. „Wstępu” nie można natomiast kojarzyć tylko z uprawnieniem do wejścia do pomieszczenia, ponieważ ze wstępem w rozumieniu ww. przepisu związane jest określone świadczenie (usług związanych z rekreacją), które pozostaje typowe dla danego obiektu. Zdaniem Wnioskodawcy, ograniczenie wynikające z pozycji nr 186 załącznika nr 3 odnosi się jedynie do tych świadczeń, które normalnie (typowo) nie wchodzą do usług oferowanych przez danego rodzaju kluby, związanych z rekreacją. Przykładowo nie będą korzystały ze stawki obniżonej usługi oferowane przez Wnioskodawcę, a niezwiązane z normalnym użytkowaniem parku trampolin, np. usługi indywidualnego instruktora, zakupu napojów itp., które są opodatkowane stawką podstawową. Nie ma bowiem w tym przypadku związku pomiędzy możliwością normalnego funkcjonowania parku trampolin, a udostępnieniem w ofercie tych usług dodatkowych. Wszelkie inne usługi typowe dla danego rodzaju usług rekreacyjnych, bez zaoferowania których park trampolin nie mógłby funkcjonować, należy objąć opodatkowaniem stawką obniżoną. Stanowisko Wnioskodawcy wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, na czele ze stanowiskiem NSA zawartym w wyroku z 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 311/13), w którym Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową”. Ponadto zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów, który działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał 2 grudnia 2014 r interpretację ogólną nr PT1/033/32/354/LJU/14, w której powołując się m. in. na cytowany powyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyjaśnił m. in. że: „(...) pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki) (...)". Również w indywidualnych interpretacjach podatkowych uprawnione do ich wydawania organy prezentują rozumienie przepisów w zakresie opodatkowania usług wstępu na zajęcia rekreacyjne zbieżne ze stanowiskiem Wnioskodawcy (m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2015 r., sygn. IBPP2/4512453/15/RSz). Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu na Wolne Skakanie, jak i organizowane w ramach podstawowej (typowej) działalności parku trampolin Zajęcia Grupowe stanowią pozostałe usługi związane z rekreacją (w zakresie wstępu), a tym samym opłaty pobierane za bilety i karnety, uprawniające do wstępu na Wolne Skakanie albo na Zajęcia Grupowe albo na Wolne Skakanie i Zajęcia Grupowe łącznie, mogą korzystać z opodatkowania stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPPP3/4512-74/16-3/IG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.