ITPP1/4512-1070/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka prawidłowo zastosowała do opisanego produktu podstawową stawkę VAT 23%?
ITPP1/4512-1070/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniach 12 lutego 2016 r. i 14 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży pieluszek dla zwierząt – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 12 lutego 2016 r. i 14 marca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedaży pieluszek dla zwierząt.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), zwracamy się z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej przedstawionego niżej zaistniałego stanu faktycznego.

Spółka zajmuje się sprzedażą artykułów dla zwierząt sprowadzanych z xx w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Między innymi sprzedaje produkt o nazwie Puppy Pads – pieluszki dla zwierząt, w których skład wchodzi folia polietylowa, puszysta pulpa, masa celulozowa, polimery bardzo chłonne i włókniny. Produkt ten jest sprzedawany przez Spółkę od początku działalności z podstawową stawką podatku VAT, tj. obecnie 23%.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że produkt z numerami PCN: 96190039 Spółka zaklasyfikowała zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do grupowania PKWiU 17.22.12.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo zastosowała do opisanego produktu podstawową stawkę VAT 23%...

Zdaniem Spółki, która od pewnego czasu zauważyła spadek sprzedaży ww. produktu, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tego zjawiska Spółka doszła do wniosku, że takie same produkty innych producentów na branżowym rynku sprzedawane są ze stawką 8%. Po ponownym przeanalizowaniu przepisów art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 3 zwierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie 8%), Spółka uważa, że zastosowała prawidłową stawkę podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki, produkt o nazwie Puppy Pads pomimo, że zawiera cechy „PKWiU ex 17.22.12.0” zawarte w poz. 81 ww. załącznika o treści „podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie:

 1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 2. tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 3. wata celulozowa, paczkowana,
 4. pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
 5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych”,

to zdaniem Spółki ma innego odbiorcę końcowego – przeznaczony jest dla zwierząt, a nie dla niemowląt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w świetle art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod pozycją 81 załącznika nr 3 do ustawy (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.) stanowiącego „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%”(w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) wymienione zostały: PKWiU ex 17.22.12.0 - „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie:

 1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 2. tampony higieniczne z papieru, watry celulozowej lub bibułki tissue,
 3. wata celulozowa, paczkowana,
 4. pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
 5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Jak wynika z rozporządzenia PKWiU z 2008 r. nazwa grupy sklasyfikowanej w grupowaniu 17.22.12.0 to „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”.

Z treści poz. 81 ww. załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że nie wszystkie towary, klasyfikowane według nomenklatury PKWiU z 2008 r. do grupowania 17.22.12.0 „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Ustawodawca zawęził bowiem możliwość stosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% wyłącznie do, wymienionych enumeratywnie w poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, towarów klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU 2008 do grupowania 17.22.12.0, tj.:

 1. podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,
 2. tampony higieniczne z papieru, watry celulozowej lub bibułki tissue,
 3. wata celulozowa, paczkowana,
 4. pieluszki, wkładki do pieluszek i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,
 5. pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych.

Należy zauważyć, że wśród tych towarów, pod numerem 5 wymieniono: pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych, jednocześnie jednak nie wskazano żadnych innych cech czy też parametrów, na podstawie których należałoby te towary identyfikować. Z powyższych względów dla oceny czy dany towar może korzystać z obniżonej stawki podatku 8% na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 81 załącznika nr 3 do tej ustawy, oprócz zaklasyfikowania go do grupowania PKWiU z 2008 r. – 17.22.12.0, istotnym jest stwierdzenie czy jest on pieluszką i podobnym artykułem sanitarnym dla dorosłych, przy czym chodzi tu nie tylko o podobieństwo fizyczne, ale również funkcjonalne.

Wskazać również należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. Należy zatem uznać, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że pomimo sklasyfikowania opisanych we wniosku „Puppy Pads - pieluszek dla zwierząt, w których skład wchodzi folia polietylowa, puszysta pulpa, masa celulozowa, polimery bardzo chłonne i włókniny” do grupowania PKWiU 17.22.12.0, to z uwagi na fakt, że nie są one przeznaczone dla niemowląt, ani dla dorosłych, dostawa podlega podstawowej stawce podatku w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślić jednocześnie należy, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego. Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,

w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IBPP1/4512-457/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.