ITPP1/4512-102/16/BK | Interpretacja indywidualna

Czy słusznie postępuje Centrum ... zaliczając dostawę obiadów do usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP1/4512-102/16/BKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r., (data wpływu 9 lutego 2016 r.) uzupełnionym w dniach 2 maja i 6 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce prowadzonej przez podmiot leczniczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniach 2 maja i 6 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce prowadzonej przez podmiot leczniczy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ......jest organizacją pożytku publicznego, posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie ....nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie ..... w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej utworzyło Centrum ... oraz Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole..... Stowarzyszenie .....tworząc Centrum ... dokonało wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę...... Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako podmiot leczniczy posiada Stowarzyszenie ...., natomiast Centrum ... figuruje w ww. wpisie jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Centrum ... jest podatnikiem podatku VAT korzystającym obecnie ze zwolnienia podmiotowego. Dzieci przebywające w placówkach szkolnych objęte są opieką specjalistów pracujących w Centrum... . W Centrum ... funkcjonuje stołówka, w której realizowane jest dożywianie dzieci przebywających w Niepublicznej Podstawowej Szkole Specjalnej i Gimnazjum. W chwili obecnej z tej stołówki korzystają również dzieci przebywające w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym - na zasadzie umowy pomiędzy Centrum ... , a Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym. Usługa polegająca na dostawie obiadów przez stołówkę Centrum ... podlega zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług i odbywa się w obrębie jednostek wewnętrznych Stowarzyszenia...... Centrum ... pobiera opłaty do wysokości określającej „koszty wsadu do kotła”. Obciążane jest Przedszkole Specjalne notą księgową, natomiast za pozostałe dzieci płacą rodzice lub Ośrodki Pomocy Społecznej realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy Centrum ... również korzystają z dożywiania. Opłata za posiłek w ich przypadku oprócz wsadu do kotła obejmuje koszty przygotowania posiłków. Sprzedaż obiadów jest zwolniona z podatku VAT. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, do zadań Centrum ... należy m.in. rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej także z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 7 do 18 roku życia w warunkach ośrodka dziennego pobytu. Zadanie to realizowane jest w wyodrębnionej komórce organizacyjnej: Ośrodek ... . Opiekę terapeutyczno-edukacyjną wykonują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi – terapeuci zajęciowi. Cele realizowane w Ośrodku ... to: wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci i młodzieży, poprawa sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Do zadań realizowanych w Ośrodku ... należy stymulacja rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, opieka medyczna, rehabilitacja lecznicza. Pracownicy zajmujący się dziećmi w Ośrodku to lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi i pomoce. W budynku, w którym mieści się Centrum .... znajduje się Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Dzieci w wieku szkolnym przebywające w Centrum ... w ciągu dnia zabierane są na zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji, przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole. Centrum ... prowadzi kuchnię i jest organizatorem wyżywienia dzieci przebywających w Zespole. W związku z czym Centrum ... ma podpisane umowy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w .....na przygotowanie posiłków i wydanie ich uczniom przebywającym w Zespole. Przedmiotem ww. umów jest dożywianie uczniów z rodzin o najniższych dochodach w formie gorącego posiłku na podstawie art. 7 i art. 48 ust. 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzice dzieci nieobjętych pomocą Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, których dochód przekracza wymagane progi należności za wyżywienie wpłacają sami do kasy Centrum ... .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy słusznie postępuje Centrum ... zaliczając dostawę obiadów do usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, Centrum ... słusznie postępuje zaliczając dostawę obiadów do usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Działalność Centrum ... podlega regulacjom ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON to działalność fizjoterapeutyczna. Dzieci będące pod opieką specjalistów pracujących w Centrum ... przebywają równocześnie w Szkole bądź Przedszkolu utworzonym przez Stowarzyszenie....... Usługa dostawy obiadów przez stołówkę Centrum ... związana jest z opieką medyczną wykonywaną w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy. Zatem obiady wydawane przez Wnioskodawcę działającego jako NZOZ zarówno dzieciom przedszkolnym, jak i szkolnym, jak również pracownikom Centrum ... , czyli lekarzom, rehabilitantom i terapeutom zajęciowym korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 18.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Należy ponadto wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Należy również wskazać, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (pkt11);
 • stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne – świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach (pkt 12).

Stosownie do art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o działalności leczniczej, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać na:

 • udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych (pkt 1);
 • udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych (pkt 2);
 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (pkt 3);
 • sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów (pkt 4).

Ust. 2 tego artykułu stanowi, że świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze mogą być udzielane także wyłącznie w warunkach domowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca – Centrum ... – działający jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę ... (NZOZ) prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 7 do 18 lat w warunkach ośrodka dziennego pobytu. W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi stołówkę, w której sprzedaje obiady, z których korzystają dzieci objęte opieką medyczną, przebywające w Centrum ... w związku z ich rehabilitacją. Należność za wyżywienie wysokości „kosztu wsadu do kotła” opłacana jest przez gminne ośrodki pomocy (w przypadku rodzin o niskich dochodach) bądź przez rodziców dzieci. Ze stołówki korzystają także pracownicy Centrum ... (lekarze, rehabilitanci, terapeuci), którzy wnoszą opłaty za posiłki obejmujące oprócz wsadu do kotła także koszt przygotowania posiłku. Ponadto na podstawie umowy zawartej z Niepublicznym Przedszkolem Specjalnym Wnioskodawca sprzedaje obiady na rzecz dzieci tego przedszkola, obciążając Przedszkole za obiady notą księgową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia dla sprzedawanych obiadów w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Analiza przedstawionych okoliczności w odniesieniu do powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w tym konkretnym przypadku zwolnienie, o którym mowa w powołanym art. 43 ust. 1 pkt 18 znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do posiłków sprzedawanych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną jako świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanymi w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy, czyli w tym przypadku na rzecz dzieci-pacjentów Centrum ... , niezależnie od tego kto uiszcza należność za obiady (rodzice, czy ośrodki pomocy) przy założeniu, że usługi te nie stanowią źródła dodatkowego dochodu poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności.

Natomiast zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży obiadów dla pracowników, jak również w przypadku gdy odbiorcą usługi jest inny podmiot (Przedszkole), ponieważ wykracza to poza zakres przedmiotowy ww. zwolnienia. W tym bowiem przypadku świadczone usługi sprzedaży obiadów nie są związane ze świadczeniem usług podstawowej jaką jest opieka medyczna (rehabilitacja). Dlatego też w tych przypadkach usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT (8% – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowych usług jako związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
2461-IBPP2.4512.775.2016.1.AZe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.