ITPP1/4441-48/14-4/BS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku-wstęp na siłownię.
ITPP1/4441-48/14-4/BSinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2014 r. znak ITPP1/443-325/14/BS w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży biletów i karnetów wstępu na siłownię i saunę, doręczoną w dniu 25 czerwca 2014 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749, z późn. zm.) w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2014 r. znak ITPP1/443-325/14/BS i uznaje stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek złożony w dniu 28 marca 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług, interpretację z dnia 20 czerwca 2014 r. znak ITPP1/443-325/14/BS.

We wniosku przedstawiono opis stanu faktycznego, z którego wynikało, że Wnioskodawca jest właścicielem klubu fitness. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m. in.:

 1. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 2. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 3. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

W ramach działalności Wnioskodawca prowadzi sprzedaż biletów i karnetów na:

 • wstęp do siłowni,
 • trening personalny na siłowni,
 • zajęcia grupowe fitness,
 • wynajem kortów do gry w squash,
 • zajęcia grupowe squash,
 • turnieje i rozgrywki squash.

Bilety lub karnety wstępu do siłowni sprzedawane są ze stawką VAT w wysokości 23 %. Wnioskodawca sprzedaje bilety jednokrotnego wstępu oraz karnety bez limitowanej liczby wejść ważne w okresie 1-go i 3-ch miesięcy. Bilet lub karnet umożliwia wejście na salę siłowni, gdzie znajduje się sprzęt do ćwiczeń oraz umożliwia wejście do sauny. W obu przypadkach, tj. korzystanie z siłowni oraz sauny odbywa się bez pomocy osób trzecich. Klienci ćwiczą sami. Jeżeli chcą skorzystać z pomocy trenera zobowiązani są do wykupienia treningu personalnego, który jest obciążony podatkiem VAT również w wysokości 23 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 41 ust. 2 w zw. z ąrt. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VĄT sprzedaż biletów lub karnetów wstępu na siłownię i saunę może być opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (pod poz. 186, „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”) bilety i karnety umożliwiające korzystanie z siłowni winny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 8%.

Aby móc korzystać ze stawki VAT 8% muszą być spełnione dwie przesłanki:

 • usługa musi być związana z rekreacją,
 • musi ona dotyczyć wyłącznie wstępu.

W przypadku korzystania z siłowni Wnioskodawca spełnia obie te przesłanki.

Siłownia jest miejscem, gdzie świadczy się usługę zakwalifikowaną do działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.10.0. Oznacza to, że Wnioskodawca w tym zakresie świadczy usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl - określenie „wstęp” w języku polskim oznacza możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś”. Oznacza to, iż preferencyjną stawkę podatku należy stosować w przypadku, gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu, czy sprzętu różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce właśnie w przypadku siłowni czy sauny. W sytuacji tego rodzaju opłaty nie ma natomiast znaczenia forma, w jakiej dokumentowane jest uiszczenie tej opłaty (karnet czy bilet). Osoby zainteresowane (klienci) są zobowiązane do wykupienia określonego karnetu wstępu lub jednorazowego biletu wstępu (wpłacenia wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu świadczonej przez podatnika usługi), aby być uprawnionymi do wstępu do Klubu i korzystania z elementów jego infrastruktury. Okazanie obsłudze Klubu któregoś z rodzajów karnetów/biletów opisanych powyżej jest jedynym sposobem umożliwiających wstęp do Klubu i korzystanie z jego infrastruktury w sposób nieskrępowany i nieograniczony, w wyznaczonych godzinach przez 7 dni w tygodniu. Na sali siłowni w określonych godzinach i w określonych dniach zaplanowana jest opieka wykwalifikowanego instruktora dla osób chcących skorzystać z indywidualnego programu ćwiczeń. W tym programie ćwiczący ma zapewnionego instruktora wyłącznie dla siebie. Program ten pod nazwą trening personalny jest objęty dodatkową odpłatnością (stawka VAT na tą usługę wynosi 23%) i w żaden sposób nie wpływa na cenę karnetu umożliwiającego wejście na siłownię.

Wnioskodawca wystąpił o udzielenie pisemnego potwierdzenia, aby mieć pewność, że przy sprzedaży biletów i karnetów na wejście do siłowni może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Na potwierdzenie słuszności stanowiska, Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną z dnia 12 grudnia 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP4/443-631/11-2/EWW, interpretację indywidualną z dnia 16 kwietnia 2012r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP1/443-31/12-5/AW, wskazując, że interpretacje te dotyczą stosowania podatku VAT w wysokości 8 % dla biletów wstępu na siłownie.

Dodatkowo Wnioskodawca powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt III SA/WA 3217/12, wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 września 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 889/12 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 1045/12.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r. znak ITPP1/443-325/14/BS uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z treścią ww. interpretacji, w dniu 14 lipca 2014 r. Wnioskodawca złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, w odpowiedzi z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak ITPP1/443W-55/14/MN na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

Nie zgadzając się z ww. rozstrzygnięciem, w dniu 12 września 2014 r., za pośrednictwem tutejszego organu, Wnioskodawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości i zasądzenie kosztów postepowania według norm przepisanych.

Zaskarżonej interpretacji zarzucono naruszenie:

 • art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 29 lipca 2011 r., nr 177, poz. 1054, dalej ustawa o VAT),
 • art. 32 ust. 2 w zw. z § 5 preambuły Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, poprzez uznanie, że środki wykonawcze przewidziane w art. 32 ust. 2 rozporządzenia znajdują zastosowanie do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez Wnioskodawcę ,
 • art. 32 ust. 2 ww. Rozporządzenia, poprzez uznanie, że wprowadza ono rozróżnienie pomiędzy wstępem biernym, a czynnym, z czego wynika brak możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT 8% dla usług oferowanych przez Wnioskodawcę.

W uzasadnieniu skargi, po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu postepowania, Wnioskodawca wskazał, że nie sposób się zgodzić, aby pojęcia usługi w zakresie wstępu nie można było utożsamiać z pojęciem „karnetu” czy „biletu wstępu”, uprawniającym do uczestnictwa w zajęciach grupowych na terenie klubu bądź korzystania z infrastruktury technicznej klubu, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa. Zdaniem Wnioskodawcy, organ bezpodstawnie przyjął, że wstęp na siłownię, zajęcia aerobiku, fitness nie uprawnia korzystającego do wstępu w sensie wejścia gdzieś, lecz obejmuje czynne uczestnictwo w zajęciach – a zatem opodatkowanie całego świadczenia powinno nastąpić wg stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej. Według Wnioskodawcy, organ błędnie uznał, że pobierając opłaty za wstęp uprawniające do korzystania z całego kompleksu rekreacyjnego (siłownia, sauna) świadczy usługę kompleksową, a bilet wstępu uprawnia klienta do korzystania ze wszystkich atrakcji i urządzeń znajdujących się na tym obiekcie, przez co opłata za bilety i karnety nie może być uznana za „opłatę w zakresie wstępu”. Organ uznał zatem, że pobierane przez Wnioskodawcę opłaty nie są opłatami za wstęp, lecz opłatami za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń i sauny. Klienci, którzy zakupią karnet będą oczekiwać wyświadczenia usługi w ramach działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zauważył , że w kwestii stanowiącej przedmiot niniejszego sporu wypowiadał się niejednokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazywał, że usługi, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obejmują również możliwość korzystania z urządzeń siłowni, czy też klubu. Przykładowo wyrok NSA z dnia 14 maja 2014r., sygn. akt I FSK 943/13; z dnia 30 stycznia 2014r., sygn. akt I FSK 311/13 z 18 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 349/13, jak również wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 1031/13 oraz WSA w Łodzi sygn.. akt I SA/Łd 352/14.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy (...).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu) uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wtepu na siłownię i saunę – jest prawidłowe.

Rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdzono, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a powołanej ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na sprzedaż biletów wstępu i karnetów na siłownię i saunę.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 cyt. ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych

bez względu na symbol PKWiU;

 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń gdyż wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz sauny) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca, jako właściciel klubu fitness m.in. sprzedaje bilety i karnety wstępu na siłownię i saunę uprawniające do korzystania z urządzeń wchodzących w skład siłowni i sauny bez pomocy osób trzecich. Wykupiony bilet, karnet wstępu nie uprawnia do skorzystania z usług trenerów (instruktorów). Trening personalny obciążony jest stawką podstawową 23%.

Odnosząc opisane we wniosku okoliczności sprawy do przytoczonych przepisów prawa stwierdzić należy, że w tej konkretnej sytuacji usługa udostępniania pomieszczenia oraz przyrządów do ćwiczeń siłowych oraz sauny wpisuje się w definicję usług wstępu związanych z rekreacją, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy. Za takim przyjęciem decydują konkretne okoliczności sprawy, a mianowicie:

 • w ramach usługi udostępniane jest pomieszczenie, wyposażone w specjalne sprzęty wykorzystywane do różnego rodzaju ćwiczeń,
 • osoby, które mają wykupiony bilet, karnet wstępu, mogą dowolnie korzystać indywidualnie z przyrządów do ćwiczeń znajdujących się na siłowni,
 • karnet (bilet) zapewnia klientom tylko prawo wstępu, natomiast uczestnictwo lub jego brak zależą wyłącznie od woli uczestników.

W ocenie tut. organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – świadczy ww. usługi sprzedając bilety, karnety wstępu do obiektu (siłowni, sauny) wyposażonego w odpowiedni, niezbędny do realizacji tych usług sprzęt.

Jak wskazano wyżej, dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie sprzedaż biletów wstępu (karnetów) na siłownię, saunę) można sklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ILPP2/443-843/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.