ITPP1/443-972/14/BS | Interpretacja indywidualna

Zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług trwałego montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowania podstawowej stawki podatku dla usług „nieinwazyjnego” montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym.
ITPP1/443-972/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. montaż
 2. rolety, żaluzje
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego organu w dniu 18 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług trwałego montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest nieprawidłowe,
 • zastosowania podstawowej stawki podatku dla usług „nieinwazyjnego” montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług montażu rolet, żaluzji, moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym montowanych w sposób trwały i „nieinwazyjny” .

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się montażem rolet, żaluzji, moskitier (wewnętrznych) w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z określeniami zawartymi w art. 41 ust. 12 do 12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wykonuje między innymi usługi w ramach budowy, remontu lub modernizacji budynków mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 lub lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowania nie przekracza 150 m2, polegające na wyposażeniu ich w rolety bądź żaluzje.

Cena za usługi obejmuje koszt pracy pracowników lub podwykonawców (m.in. dokonanie pomiarów, transport, montaż) oraz koszt zużytych materiałów (m.in. rolet i materiałów na ich wyprodukowanie). Usługi są kierowane zarówno do firm jak i do osób fizycznych pragnących wyremontować (wybudować) swoje mieszkania.

Wnioskodawca świadczy usługi montażu rolet, żaluzji, moskitier (wewnętrznych) dokonując ich montażu w zróżnicowany sposób:

 1. montując rolety, żaluzje, moskitiery za pomocą wkrętów albo haków do ram okna bądź ścian lub sufitu. W celu zamontowania żaluzji konieczne jest wywiercenie otworów w oknach lub ścianach/ suficie i przymocowanie żaluzji. Demontaż rolet wewnętrznych, co do zasady prowadzi do ich uszkodzenia i konieczności renowacji stolarki lub ścian, na których były montowane;
 2. montując rolety, żaluzje, moskitiery za pomocą taśm mocujących. Demontaż rolet wewnętrznych, co do zasady prowadzi do ich uszkodzenia i konieczności renowacji stolarki lub ścian, na których były montowane, gdyż odklejenie taśm mocujących powoduje uszkodzenie stolarki okiennej. Żaluzje nie nadają się do ponownego montażu z uwagi na fakt montowania żaluzji robionych na miarę -dostosowanych do konkretnego okna;
 3. montując rolety, żaluzje, moskitiery metodą nieinwazyjną, za pomocą haczyków mocowanych za uszczelkę okna. Demontaż nie powoduje uszkodzenia stolarki okiennej. Żaluzje jednak nie nadają się do ponownego montażu z uwagi na fakt montowania żaluzji robionych na miarę - dostosowanych do konkretnego okna.

Wnioskodawca świadcząc powyższe usługi montażu żaluzji, rolet, moskitier wewnętrznych stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%, jednak w związku z interpretacją regulacji prawnej odnośnie przedmiotowych usług wskazaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 roku (I FSK 617/13), Wnioskodawca powziął wątpliwości odnośnie poprawności stosowanej stawki podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy montaż rolet, żaluzji wewnętrznych montowanych za pomocą wkrętów albo haków do ram okna bądź ścian lub sufitu w mieszkaniach i obiektach budowlanych budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, spełniającymi wymogi wskazane w art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% ...
 2. Czy montaż rolet, żaluzji wewnętrznych montowanych za pomocą taśm mocujących w mieszkaniach i obiektach budowlanych budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, spełniającymi wymogi wskazane w art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% ...
 3. Czy montaż rolet, żaluzji wewnętrznych metodą nieinwazyjną, za pomocą haczyków mocowanych za uszczelkę okna w mieszkaniach i obiektach budowlanych budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, spełniającymi wymogi wskazane w art. 41 ust. 12a-12c ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% ...

Zdaniem Wnioskodawcy usługi montażu żaluzji, rolet oraz moskitier wewnętrznych świadczone w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust 12a ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu w wysokości 8%, gdy mocowane są za pomocą wkrętów, haków wwiercanych na trwale w stolarkę okienną, ścianę lub sufit oraz gdy mocowane są za pomocą taśmy mocującej. Natomiast montaż żaluzji za pomocą haczyków mocowanych za uszczelkę okna podlegają opodatkowaniu w stawce 23% VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast art. 41 ust. 12 ustawy stwierdza, ze stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Pojęcia wskazane w art. 41 ust. 12 ustawy nie zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego tez w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego oraz do wykładni językowej. Art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) budowę - należy rozumieć przez wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast art. 3 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane stwierdza, ze przez remont - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z kolei art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo Budowlane mówi, iż przebudowa to - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia modernizacji, dlatego tez zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, modernizacja oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś (www.sjp.pwn.pl). W orzecznictwie organów podatkowych wskazuje się, iz przez modernizację rozumie się unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie.

Natomiast w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz U. Nr 223, poz.1459) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Na podstawie przytoczonych wyżej definicji zawartych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, wywnioskować należy, iż usługi polegające na montażu żaluzji (rolet) wewnętrznych stanowią przedsięwzięcie polegające na modernizacji oraz termomodernizacji wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług jako podlegające obniżonej stawce podatku VAT w wysokości 8%.

Świadczenie usług, których efektem jest ulepszenie polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię poprzez izolację okien, zdecydowanie stanowi w świetle przywołanych definicji termomodernizację i co za tym idzie powinno podlegać stawce podatku VAT w wysokości 8%.

Zaletą montażu rolet bądź żaluzji jest w zależności od jakości okien zmniejszenie kosztów ogrzewania. Znacznie zmniejszają nasłonecznienie w czasie upalnych dni, wyciszają hałas uliczny, poprawiają komfort domowników. Latem chronią wnętrze przed upałem, zimą natomiast zmniejszają utratę ciepła przez okna.

Żaluzje (rolety) wewnętrzne są doskonałym zabezpieczeniem przed słońcem, chronią przed niepożądanym nagrzaniem pomieszczeń, jak również przed zimnem. Zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną budynku, która w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nasłonecznianiu się pomieszczeń, a w okresie zimowym przyczyniają się do znacznej oszczędności energii cieplnej. Rolety wewnętrzne zwiększają również izolację akustyczną, odczuwalnie obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Zapewniają zachowanie prywatności i znacząco wpływają na poczucie bezpieczeństwa domowników.

Okna stanowią jedno z głównych źródeł strat ciepła w strukturze budynku. Dzięki zastosowaniu rolet wewnętrznych można w łatwy sposób ograniczyć ten niepożądany efekt. Między oknem a roletą powstaje tzw. poduszka powietrzna, działająca jak dodatkowa warstwa izolująca. W okresie zimowym rolety wewnętrzne zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię, znacząco obniżając koszty jego ogrzewania.

Wskazując na interpretację regulacji prawnej mające zastosowane do przedmiotowego wniosku określoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 roku (I FSK 617/13) stwierdzić należy, iż preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% można zastosować po spełnieniu dwóch przesłanek: po pierwsze montaż żaluzji musi stanowić modernizację bądź termomodernizację poprzez połączenie na trwałe żaluzji z elementami budynku, po drugie montaż musi dotyczyć obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Odnosząc powyższe do przedstawionych pytań, zdaniem Wnioskodawcy: ad 1 i 2.

Montaż żaluzji (rolet) wewnętrznych w świetle przytoczonych definicji stanowi modernizację oraz termomodernizację. Po pierwsze ze względu na fakt, iż montaż ten ma charakter trwały, wyrażający się w przytwierdzeniu rolet na stałe do ścian bądź okien, które to stanowią elementy konstrukcyjne budynku. Żaluzje montowane są za pomocą wkrętów lub haków, mocowanych na stałe. Konieczne jest wywiercenie odpowiednich otworów w oknach lub ścianach bądź suficie. Demontaż tak zamocowanych żaluzji powoduje ich uszkodzenie, bak jest możliwości zamocowania żaluzji ponownie, z tego względu iż wykonywanie są pod wymiar konkretnego okna. Ponadto zniszczeniu ulega stolarka okienna lub ściana bądź sufit.

Przytwierdzanie za pomocą taśmy mocującej także stanowi trwały montaż. Demontaż tak przymocowanych żaluzji powoduje duże trudności, często prowadzi do uszkodzenia stolarki okiennej. Żaluzje nie nadają się do ponownego zamocowania, ponieważ wykonywane są pod wymiar konkretnego okna. Po drugie, montaż żaluzji podnosi wartość użytkową obiektu budowlanego, zwiększając komfort korzystania z budynku. Żaluzje i rolety są, bowiem na stałe przytwierdzane do stolarki okiennej, w momencie jej montażu lub wymiany, ponadto zwiększają również jakość korzystania z budynku z uwagi na szczególne właściwości izolacyjne.

Usługa montażu rolet bez wątpienia stanowi unowocześnienie i zwiększenie wartości użytkowej obiektów. Rolety skutecznie chronią wnętrza budynków przed ich nagrzewaniem, co oznacza, że w budynkach, w których zamontowana jest klimatyzacja, następuje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na jej obsługę. Z uwagi na sposób ich montażu, tj. trwale przymocowanie w ściany budynku lub okna należy uznać żaluzje i rolety za jego część, a tym samym ich montaż za modernizację budynku. Zamontowanie wskazanych przedmiotów niewątpliwie podnosi wartości energetyczne budynku, głównie poprzez zwiększenie jego właściwości termoizolacyjnych. Natomiast dokonując montażu w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania przewidziane w przepisach prawa dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Ad 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieinwazyjną metodą montażu, pomimo spełnienia przesłanek odnośnie dokonania poprzez montaż modernizacji oraz termomodernizacji budynku, a także poprzez dokonanie montażu w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, fakt nieprzymocowania żaluzji na trwałe do elementów konstrukcyjnych budynku powoduje konieczność zastosowania stawki podatku w wysokości 23%.

Analogiczne stanowisko prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 roku (I FSK 617/13), w którym stwierdził, że w przypadku uznania, że instalacja rolet, żaluzji, wewnętrznych oraz moskitier po trwałym ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części np. podnosi standard takiego obiektu; wpływa na jego wartość, a tym samym, mieści się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to przyjąć należy, że usługi te są objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku, o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy usługi montażu żaluzji, rolet oraz moskitier wewnętrznych świadczone w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu w wysokości 8%, gdy mocowane są za pomocą wkrętów, haków wwiercanych na trwałe w stolarkę okienną, ścianę lub sufit oraz gdy mocowane są za pomocą taśmy mocującej. Natomiast montaż żaluzji za pomocą haczyków mocowanych za uszczelkę okna podlegają opodatkowaniu w stawce 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla usług trwałego montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym,
 • prawidłowe w zakresie zastosowania podstawowej stawki podatku dla usług „nieinwazyjnego” montażu rolet, żaluzji i moskitier wewnętrznych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Należy także wyjaśnić, iż w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego określenia pojęcia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera również Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Natomiast w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz.1459 ze zm.) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co prawda ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym, to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jak i na gruncie prawa podatkowego.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość”. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie, którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje „wytwór” będący zupełnie nową całością.

Z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Wskazać należy, że preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Należy zauważyć, że sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części związanych z budownictwem mieszkaniowym, to stwierdzić należy, że wszelkie inne czynności dotyczące tych obiektów nie mogą korzystać z preferencji podatkowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi montażu rolet, żaluzji, moskitier (wewnętrznych) dokonując ich montażu w zróżnicowany sposób:

 1. montując rolety, żaluzje, moskitiery za pomocą wkrętów albo haków do ram okna bądź ścian lub sufitu. W celu zamontowania żaluzji konieczne jest wywiercenie otworów w oknach lub ścianach/ suficie i przymocowanie żaluzji. Demontaż rolet wewnętrznych, co do zasady prowadzi do ich uszkodzenia i konieczności renowacji stolarki lub ścian, na których były montowane;
 2. montując rolety, żaluzje, moskitiery za pomocą taśm mocujących. Demontaż rolet wewnętrznych, co do zasady prowadzi do ich uszkodzenia i konieczności renowacji stolarki lub ścian, na których były montowane, gdyż odklejenie taśm mocujących powoduje uszkodzenie stolarki okiennej. Żaluzje nie nadają się do ponownego montażu z uwagi na fakt montowania żaluzji robionych na miarę - dostosowanych do konkretnego okna;
 3. montując rolety, żaluzje, moskitiery metodą nieinwazyjną, za pomocą haczyków mocowanych za uszczelkę okna. Demontaż nie powoduje uszkodzenia stolarki okiennej. Żaluzje jednak nie nadają się do ponownego montażu z uwagi na fakt montowania żaluzji robionych na miarę - dostosowanych do konkretnego okna.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii stawki podatku przy sprzedaży rolet, żaluzji, moskitier wewnętrznych montowanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym w sposób trwały i „nieinwazyjny”.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do stanu prawnego stwierdzić należy, że w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu rolet, żaluzji, moskitier wewnętrznych wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług bez względu na sposób montażu - trwały czy „nieinwazyjny”. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nie mieszczą się w zakresie modernizacji czy też termomodernizacji takiego obiektu, a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. W wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu).

Należy podkreślić także – w kontekście powyższego uzasadnienia – że na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołany przez Wnioskodawcę wyrok NSA.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.