ITPP1/443-956/14/MS | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03.
ITPP1/443-956/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. montaż
 2. nagrobek
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Zmiany w przepisach obowiązujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 96.03.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi montażu nagrobków oraz akcesoriów nagrobkowych (np. wazony, krzyże, świeczniki, itp.), zakupionych jako półfabrykaty u innych podmiotów gospodarczych (głównie w hurtowniach) lub wyprodukowanych przez siebie nagrobków z granitu lub innych rodzajów kamieni (z płyt kamiennych zakupionych od innych podmiotów gospodarczych). Nagrobki będą wykonywane na zlecenie osób, które zamierzają postawić nagrobek zarówno dla bliskich zmarłych lub dalszych krewnych, jak również dla siebie (osoby żyjące). Wnioskodawca będzie wykonywał nagrobki według zlecenia klienta, a następnie montował nagrobki (pomniki) na cmentarzach. Wnioskodawca będzie zajmował się również obsługą związaną z pochówkiem tj. zdjęcie płyty nagrobkowej wierzchniej wraz z płytami zabezpieczającymi grób i/lub postawienie (montaż) nagrobka na nowej mogile. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca planuje także przeprowadzanie renowacji nagrobków już istniejących lub demontaż starych oraz stawianie w ich miejsce nowych nagrobków.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie wykonywał usługi pogrzebowe, w szczególności:

 1. wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem,
 2. wykonanie nagrobka przez osobę żyjącą powyżej 75 lat (dla siebie lub bliskich),
 3. wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek (dla siebie lub bliskich),
 4. wykonanie usługi montażu nagrobka,
 5. wykonanie zakrycia i odkrycia istniejącego grobu,
 6. renowacja istniejącego nagrobka,
 7. demontaż starego nagrobka wraz z postawieniem w jego miejsce nowego nagrobka.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wyżej wymienione czynności można sklasyfikować jako usługi pogrzebowe i pośrednie tj. wykazane w PKWiU 96.03, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% w przypadku, gdy usługa będzie dotyczyła:

 1. wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem,
 2. wykonania nagrobka przez osobę żyjącą powyżej 75 lat (dla siebie lub bliskich),
 3. wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek (dla siebie lub bliskich),
 4. wykonania usługi montażu nagrobka,
 5. wykonania odkrycia i zakrycia istniejącego grobu,
 6. renowacji istniejącego nagrobka,
 7. demontażu starego nagrobka wraz z postawieniem w jego miejsce nowego nagrobka...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wyżej wymienione usługi powinny zostać opodatkowane podatkiem VAT w stawce 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, 2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono klasyfikowane pod symbolem PKWiU 96.03 - usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zamierza świadczyć następujące usługi:

 • wykonanie nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem,
 • wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą powyżej 75 lat (dla siebie lub bliskich),
 • wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą bez względu na wiek,
 • wykonanie usługi montażu nagrobka,
 • wykonanie odkrycia i zakrycia istniejącego grobu,
 • renowacja istniejącego nagrobka,
 • demontaż starego nagrobka wraz z postanowieniem w jego miejsce nowego nagrobka.

Według Wnioskodawcy, wszystkie wymienione czynności, które zamierza wykonywać można sklasyfikować jako usługi pogrzebowe i pośrednie tj. wykazane w PKWiU 96.03.

Mając na uwadze opis przedstawiony we wniosku oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że o ile ww. usługi, które zamierza świadczy Wnioskodawca, zaklasyfikowane przez do grupowania PKWiU 96.03 - faktycznie mieszczą się w tym grupowaniu - to podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.