ITPP1/443-919/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawki podatku dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dotyczącej modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dotyczącej modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD 41.10.Z „Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”. W marcu Pana firma podpisała umowę na wykonanie inwestycji realizowanej przez firmę X, dofinansowanej z funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu „I” Działania „1.5 Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y. Realizowany projekt (którego jest Pan wykonawcą) to modernizacja i rozbudowa zakupionego w 2012 r. budynku szkolnego w celu zmiany sposobu użytkowania budynku na dom opieki dla osób starszych. Dom opieki jest budowany zgodnie ze wszystkimi wymaganiami ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182). Zgodnie z wymaganiami będzie dostosowany do potrzeb ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych, wymagających całodobowej profesjonalnej opieki, bez barier architektonicznych. W ramach inwestycji realizowane będzie również centrum rehabilitacji, dla stałej obsługi pensjonariuszy Inwestora, jak również dla okolicznych mieszkańców. Przedmiot inwestycji: modernizacja i rozbudowa budynku wolnostojącego – przystosowanie do możliwości prowadzenia domu opieki dla osób starszych. Inwestycja spowoduje zwiększenie powierzchni i kubatury budynku. Uzyskana dzięki realizacji projektu powierzchnia zabudowy to: 1027,4 m2 (w tym istniejąca powierzchnia 554,8 m2); powierzchnia użytkowa 1048,4 m2 (w tym istniejąca powierzchnia 613,5 m2). W nowo powstałym budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami o koniecznej powierzchni mieszkaniowej dla domów opieki będzie się znajdowało 15 pokoi dwuosobowych oraz 6 pokoi trzyosobowych dla 48 pensjonariuszy, każdy z pokoi będzie miał oddzielną toaletę i łazienkę (zgodnie z przepisami). W obiekcie zaprojektowano ponadto zespół kuchenny, pomieszczenia pobytu stałego, pomieszczenia do rehabilitacji, jadalnię, kaplicę, pomieszczenia socjalne oraz Pro Morte. Wszystko zaprojektowano z myślą o osobach niepełnosprawnych, uwzględniając windę oraz podjazdy. Po zakończeniu realizowanego projektu Inwestor wystąpi o wpisanie nowej placówki do rejestru Wojewody a w przyszłości zastosowane rozwiązanie architektoniczne umożliwi ubieganie się o przyznanie statusu Domu Opieki Społecznej. Projekt obejmuje również utworzenie gabinetu rehabilitacji oferującego zabiegi, zarówno dla pensjonariuszy, jak i komercyjne usługi dla pozostałych pacjentów: laseroterapię oraz nowoczesną usługą neurorehabilitacji, opartą o kompleksowy system rehabilitacji. Dzięki realizowanej przez Pana inwestycji firma X otworzy dom opieki dla osób starszych, zapewniając pensjonariuszom wyżywienie, zamieszkanie oraz całodobową opiekę. Dom opieki dla osób starszych zostanie wpisany do rejestru Wojewody (zostaną spełnione wszelkie wymagania architektoniczne). Termin realizacji inwestycji to 14.03.2014 r. -15.11.2014 r.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy roboty budowlane, jakie będą wykonywane przez Pana firmę na potrzeby opisanego projektu (budowa domu opieki dla osób starszych), będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT, wynoszącej obecnie 8%, a w części dotyczącej budowy gabinetu rehabilitacyjnego (koszty budowy gabinetu zostaną wyliczone jako proporcja zajmowanej powierzchni lokalu użytkowego do całkowitej powierzchni użytkowej obiektu) będzie naliczona stawka 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że 8% stawkę tego podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. To z kolei, co ustawodawca nakazuje rozumieć przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zostało wskazane w art. 41 ust. 12a ustawy. Mieszczą się tu mianowicie obiekty budownictwa mieszkaniowego (stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w polskiej Klasyfikacji obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy planowany do budowy dom opieki dla osób starszych będzie mieścił się w klasyfikacji PKOB, w grupie 1130 budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa ta obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy dla ludzi starszych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że dla robót budowlanych wykonywanych przez Pana firmę, dotyczących budowy domu opieki dla ludzi starszych powinna być zastosowana stawka podatku w wysokości 8% VAT. Natomiast dla części usługowej – gabinet rehabilitacji – powinna zostać zastosowana stawka podatku 23%. Z uwagi na to, iż gabinet rehabilitacji to jedno pomieszczenie w Domu opieki – koszty do jakich zostanie zastosowana stawka podatku VAT zostaną wyliczone zgodnie z wyliczoną proporcją powierzchni gabinetu do całości powierzchni użytkowej obiektu:

Powierzchnia gabinetu rehabilitacji: 30 m2,

Powierzchnia użytkowa obiektu: 1.048,4 m2.

Ustalenie proporcji kosztów: powierzchnia gabinetu*100/pow. użytkowej=2,86%.

Koszty objęte stawką VAT 8% - 97, 14%,

Koszty objęte stawką VAT 23% - 2,86%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w cyt. art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, to:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych (bez budynków gospodarstw rolnych), rezydencje wiejskie, domy letnie itp., a także domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
  • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
  • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), czyli domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, i co się z tym wiąże, stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Ponadto z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7);

Z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Natomiast przez przebudowę zgodnie z art. 3 pkt 10 ww. ustawy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności. Przez „modernizację” natomiast rozumie się unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Podkreślić należy, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca jest wykonawcą inwestycji dotyczącej modernizacji i rozbudowy budynku szkolnego, w celu przystosowania go do możliwości prowadzenia domu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zapewniającego pensjonariuszom wyżywienie, zamieszkanie oraz całodobową opiekę. W ramach inwestycji powstanie również gabinet rehabilitacyjny, oferujący zabiegi zarówno dla pensjonariuszy, jak i komercyjnie usługi dla pozostałych pacjentów. Po zakończeniu realizowanego projektu Inwestor wystąpi o wpisanie nowej placówki do rejestru Wojewody, a w przyszłości zastosowane rozwiązanie architektoniczne umożliwi ubieganie się o przyznanie statutu Domu Opieki Społecznej. Zdaniem Wnioskodawcy planowany do budowy dom opieki dla osób starszych będzie mieścił się w klasyfikacji PKOB w grupie 1130 budynki zbiorowego zamieszkania.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane, polegające na przebudowie i rozbudowie budynku szkolnego, w celu zmiany sposobu użytkowania tego budynku na dom opieki dla osób starszych i docelowo obiekt ten będzie mieścił się w klasyfikacji PKOB w dziale 11, a umowa zawarta jest na realizację rozbudowy tego budynku jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% będzie miała zastosowanie do całości robót, wykonywanych w tym obiekcie w ramach tego zadania, również do robót dotyczących utworzenia gabinetu rehabilitacji.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za nieprawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przedmiot zaklasyfikowania danego budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację obiektu wskazaną przez Wnioskodawcę w treści złożonego wniosku i przy założeniu, że jest ona prawidłowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.