ITPP1/443-614/14/BK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.
ITPP1/443-614/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi budowlane
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Konserwatorzy Spółdzielni wykonują usługi budowlano-montażowe i konserwacyjne na rzecz mieszkańców w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych: własnościowych i lokalach w najmie. Są to usługi typu: montaż wodomierzy, naprawy zamka w skrzynce pocztowej, wymiana baterii umywalkowej, wymiana np.: uszczelek, baterii, zaworu, gniazdka, naprawa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, naprawa spłuczki w baczku, usunięcie przecieku przy odpływie np.: wanny, umywalki itp.

Materiały potrzebne do wykonania usług nabywane są przez Spółdzielnię, których zakup opodatkowany jest podstawową stawką VAT. W momencie wykonywania usługi konserwator korzysta z narzędzi i sprzętu będącego własnością Spółdzielni, a do usług budowlano-montażowych i konserwacyjnych pobiera potrzebny materiał np.: wodomierz, zamek do skrzynki pocztowej z magazynu Spółdzielni.

Po wykonaniu usługi zostaje wystawiona przez Spółdzielnię faktura sprzedaży usługi (która obejmuje całościową wycenę usługi - łącznie materiały i robocizna) na rzecz mieszkańca - użytkownika lokalu mieszkalnego, garażu lub właściciela bądź użytkownika lokalu użytkowego. Usługa sprzedaży dla lokali mieszkalnych „wystawiana jest ze stawką 8%”, a dla garaży, lokali użytkowych w najmie i własnościowych - ze stawką 23%. Zdaniem Spółdzielni jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dostawa towaru np.: wodomierza wraz z montażem, a wcześniej z demontażem starego, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, narzędzia i sprzęt spółdzielni itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny. Czynności pracowników Spółdzielni dotyczą dostawy towaru, materiału wraz z montażem. Cena tych usług obejmuje koszt całkowity towaru i usługi, a przedmiotowe roboty budowlane są realizowane w ramach budowy, modernizacji, remontu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone przez konserwatorów Spółdzielni w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych w najmie lub lokalach użytkowych własnościowych, garażach „członków i nie członków” Spółdzielni typu:

 • wymiana wodomierzy
 • naprawa spłuczki w baczku
 • wymiana zamka w skrzynce pocztowej
 • wymiana baterii umywalkowej
 • wymiana uszczelek
 • wymiana baterii, zaworu
 • wymiana gniazdka
 • udrożnienie kanalizacji sanitarnej
 • naprawa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej
 • usunięcie przecieku przy odpływie np.: wanny, umywalki
 • demontaż i podłączenie żyrandola
 • naprawa drzwi garażowych

należy traktować jako usługa sprzedaży:

 • ze stawką podatku 8% dla lokali mieszkalnych,
 • ze stawką podatku 23% dla lokali użytkowych w najmie i lokali użytkowych własnościowych i garaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy o VAT nie określają w żaden sposób, co należy rozumieć pod pojęciem robót budowlanych lub budowlano-montażowych. W tym zakresie należy się więc odnieść do definicji zawartych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.):

 • budowa - to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego
 • roboty budowlane- to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
 • remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei przepisy rozporządzenia w sprawie VAT definiują roboty konserwacyjne. Przez roboty konserwacyjne, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia VAT, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku i jego części, inne niż remont. Taka też definicja konserwacji zawarta jest w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 838 ze zm.). Zatem uznać można, że konserwacja nie jest pojęciem tożsamym z pojęciem robót budowlanych, bowiem prowadzi do utrzymania w sprawności technicznej funkcjonujących już elementów, ale nie do ich remontu, jej celem jest zabezpieczenie przed zużyciem, zniszczeniem i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania użytkowanych elementów obiektów i ich części. Zatem konserwacja to wykonywanie robót, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów obiektu.

Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodenizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest 8% VAT (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2, lokali mieszkalnych których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 (w zasobach spółdzielni lokale mieszkalne nie przekraczają 150 m2).

Natomiast jak wykazano w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie VAT, 8% stawka ma zastosowanie m.in. do:

 1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,
 2. robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Przy czym w § 7 ust. 3 omawianego rozporządzenia zaznaczono, że preferencyjna stawka nie ma zastosowania jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy. Tak więc przy ustalaniu wysokości stawki VAT decydujące znaczenie ma określenie co jest przedmiotem sprzedaży: czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Wykonywane przez Spółdzielnię czynności montażu oraz konserwacji np: wodomierzy są usługami budowlano-montażowymi i konserwacyjnymi, zatem mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust.12 ustawy o VAT oraz § 7 ust 1 pkt,2 rozporządzenia w sprawie VAT. Ponadto ww. prace wykonywane są w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych według PKOB w grupie 112. Dlatego też podlegają one opodatkowaniu w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, natomiast prace w lokalach użytkowych i garażach w wysokości 23%. Zdaniem Spółdzielni przedmiotem sprzedaży nie jest dostawa towaru, tylko sprzedaż usługi, ponieważ obrotem Spółdzielni jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, narzędzia pracy konserwatora). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustaleniu ceny. Zdaniem Spółdzielni jeżeli przedmiotem sprzedaży są usługi budowlane lub konserwacyjne wykonywane z użyciem materiałów, których dostawa opodatkowana jest podstawową stawką VAT, a zlecenie z mieszkańcem określa całościową wycenę usługi, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT do opodatkowania takich usług (łącznie materiały i robocizna) ma zastosowanie obniżona stawka VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

W myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7).

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności; „montaż” to składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części, a także zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, natomiast „instalacja” oznacza montowanie gdzieś urządzeń technicznych. Przez „modernizację” natomiast rozumie się unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. W tym miejscu wskazać należy, iż ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Zauważa się, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynności wykonywane przez podatnika uznać można za roboty konserwacyjne bądź budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podkreślić należy, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi opodatkowanych stawką obniżoną należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Dlatego wszelkie wyjątki od tej reguły powinny być interpretowane w sposób ścisły, równocześnie zgodnie z celami realizowanymi przez te odstępstwa oraz zgodnie z zasadą neutralności i powszechności VAT.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wykonanie instalacji solarnych, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia wykonuje usługi budowlano-montażowe (remontowe i konserwacyjne) na rzecz mieszkańców w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych: własnościowych i lokalach „w najmie”. Są to usługi typu: montaż wodomierzy, naprawy zamka w skrzynce pocztowej, wymiana baterii umywalkowej, wymiana np.: uszczelek, baterii, zaworu, gniazdka, naprawa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, naprawa spłuczki w baczku, usunięcie przecieku przy odpływie np.: wanny, umywalki itp. W momencie wykonywania usługi konserwator korzysta z narzędzi i sprzętu będącego własnością Spółdzielni, a do usług budowlano-montażowych i konserwacyjnych pobiera potrzebny materiał np.: wodomierz, zamek do skrzynki pocztowej z magazynu Spółdzielni. Po wykonaniu usługi zostaje wystawiona przez Spółdzielnię faktura sprzedaży usługi (która obejmuje całościową wycenę usługi - łącznie materiały i robocizna) na rzecz mieszkańca - użytkownika lokalu mieszkalnego, lub lokalu użytkowego. Powyższe usługi świadczone dla lokali mieszkalnych Wnioskodawca opodatkowuje stawką 8%, natomiast dla garaży, lokali użytkowych w najmie i własnościowych ze stawką 23%.

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą prawidłowości takiego opodatkowania usług.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania preferencyjnej 8 % stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć robót konserwacyjnych lub budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, czy przebudowy obiektów budowlanych lub ich części bądź ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z powyższych przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że nie wszystkie wymienione we wniosku świadczone czynności mogą korzystać - w ocenie organu - z preferencyjnej stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Dotyczy to usługi naprawy zamka w skrzynce pocztowej, czy usługi demontażu i podłączenia żyrandola. Usługi te nie mieszą się w żadnej z wymienionych w tych przepisach czynności. Nie można bowiem ich uznać za remont czy też konserwację lokalu mieszkalnego, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Pozostałe natomiast czynności świadczone przez Wnioskodawcę, takie jak: wymiana wodomierzy naprawa spłuczki w baczku, wymiana baterii umywalkowej, wymiana baterii, zaworu, wymiana gniazdka, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, usunięcie przecieku przy odpływie np.: wanny, umywalki jako, że dokonywane są - jak wskazano - w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bądź § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia to w przypadku, gdy dotyczą one lokali mieszkalnych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku 8% (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy lub § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Natomiast w przypadku świadczenia ww. usług dla osób posiadających garaże (naprawa drzwi garażowych) lub inne lokale użytkowe należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że zastosowanie znajdzie stawka podatku 23%.

W związku z powyższym oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo, uznano za je nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białymstoku, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/443-704/14/BK | Interpretacja indywidualna

usługi budowlane
IBPP2/443-571/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.