ITPP1/443-421/14/15-S/BK | Interpretacja indywidualna

Czy jest Pan upoważniony do naliczania podatku od towarów i usług w obniżonej stawce, która obecnie wynosi 8%od sprzedaży biletów, karnetów i abonamentów opisanych powyżej?
ITPP1/443-421/14/15-S/BKinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...z dnia ....sygn. akt ....stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 18 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla sprzedaży karnetów i biletów oraz abonamentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla sprzedaży karnetów i biletów oraz abonamentów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan głównie usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 93 tj. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. W ramach świadczonych usług oferuje Pan klientom wstęp do klubu, w którym znajdują się odpowiednio przygotowane pomieszczenia wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną w szczególności sale do ćwiczeń fitness, jogi, aerobiku, innych rodzajów treningów, siłownia sale wyposażone w rowery stacjonarne itp. Do dyspozycji klientów są tam instruktorzy/trenerzy oferując pomoc indywidualną, jak i zajęcia grupowe. Wstęp do pomieszczeń klubu jest możliwy po wykupieniu karnetów, biletów oraz abonamentów na nieograniczoną ilość wejść. Po wejściu do klub klient może skorzystać ze wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń jakimi obiekt dysponuje z wyłączeniem przestrzeni, do której z założenia klient nie może mieć wstępu (np. pomieszczenia techniczne, socjalne). Ponadto są wyodrębnione szatnie (męska i damska) z przeznaczeniem dla klientów. Do niektórych pomieszczeń wstęp może być ograniczony w związku z maksymalnym limitem osób przebywających na danej powierzchni. Podczas pobytu w obiekcie klienci mogą dobrowolnie i bezpłatnie korzystać ze wszystkich sprzętów, z wyjątkiem masaży oraz treningów personalnych z instruktorem ponad liczbę określoną regulaminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest Pan upoważniony do naliczania podatku od towarów i usług w obniżonej stawce, która obecnie wynosi 8%od sprzedaży biletów, karnetów i abonamentów opisanych powyżej...

Pana zdaniem, jest Pan uprawniony do naliczania podatku od towarów i usług w obniżonej i wynoszącej obecnie stawce 8% od sprzedaży biletów, karnetów i abonamentów. Od dnia 1 stycznia 2011 r., przy świadczeniu usług związanych z rekreacją nie ma znaczenia klasyfikacja PKWiU. Istotna natomiast jest nazwa usługi, co zostało uregulowane w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Preferencyjną stawkę podatku należy stosować w przypadku gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu, czy sprzętu rożnego rodzaju, tak jak ma to miejsce w przypadku np. siłowni, klubu. Przy poborze tego rodzaju opłaty nie ma znaczenia jej nazwa (karnet, bilet, abonament). W Pana ocenie słowo wstęp oznacza możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestnictwa w czymś i korzystania z udostępnionych w ramach „wstępu” przedmiotów, co w tym przypadku oznacza wejście na teren klubu , uczestniczenie w zajęciach, a więc tym samym aktywne korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń i przyrządów. Dla przykładu należy wskazać stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w orzeczeniach I FSK 311/13 z dnia 30 stycznia 2014 r. i I FSK 349/13 z dnia 18 lutego 2014 r., zgodnie z którym : „sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez ten klub, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odzywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, opodatkowane są zaś stawką podstawową”, z czego jasno wynika, że tylko dodatkowe usługi wykraczające poza opłatę za wstęp do klubu są opodatkowane stawka podstawową, a sama opłata za wstęp do klubu opodatkowana jest obniżoną stawką podatku, która obecnie wynosi 8%.

W interpretacji indywidualnej z dnia ......2014 r. znak .......oceniono stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, uznając, że opłaty pobierane przy sprzedaży wejściówek/karnetów uprawniających zarówno do uczestnictwa w zajęciach, korzystania z udostępnionej klientom infrastruktury jak i pomocy instruktorów nie będą uznane za opłaty za wstęp. Wobec tego, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą usługami wymienionymi w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – co wyklucza zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku – sprzedaż karnetów podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

Nie zgadzając się z treścią wydanej interpretacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Wnioskodawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w .... .

Wyrokiem z dnia ........sygn. akt .......Wojewódzki Sąd Administracyjny w .... uchylił zaskarżoną interpretację.

W ocenie Sądu sformułowanie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wynik wykładni systemowej wewnętrznej. Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki dyskoteki. Nie sposób wyobrazić sobie, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na biernym korzystaniu. Natomiast dodatkowe usługi np. gastronomii nie korzystają z tej preferencji.

W dniu ...... do tut. organu wpłynął prawomocny wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w ...z dnia .......sygn. Akt......., uchylający zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...z dnia .......sygn. akt .....- stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/4512-261/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.