ITPP1/443-1717/11/JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Usługi wstępu na saunę opodatkowane wg stawki 23% VAT.Usługi wynajmu obiektu sportowego oraz usługi dostępu do kręgielni, basenu, sali gimnastycznej opodatkowane wg stawki 8% VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 26 marca oraz 10 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wstępu na basen, salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, kręgielnię oraz wynajmu obiektu sportowego – jest prawidłowe,
 • opodatkowania wstępu do sauny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2012 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 27 marca oraz 10 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wstępu na basen, salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, kręgielnię, saunę oraz wynajmu obiektu sportowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wpisany jako instytucja kultury w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Gminy, posiada NIP i będzie od dnia 1 stycznia 2012 r. zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W styczniu przyszłego roku zacznie świadczyć usługi w hali sportowej ze ścianką wspinaczkową oraz w pływalni z saunami i kręgielnią zarówno dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych, jak i szkół z terenu gminy i gmin ościennych. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazuje, iż:

 1. wstęp do parku wodnego (sauny i baseny), kręgielni, sali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 93.11.10 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” (w wypadku sprzedaży zarówno w pakiecie, jak i pojedynczych usług wstępu na basen i do sali gimnastycznej), natomiast samodzielna sprzedaż wstępu do sauny - w grupowaniu 93.29.19.0 „Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 2. wynajem świadczony na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego (np. hali sportowej, basenu) jest sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 93.11.10 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”,
 3. wynajem obiektu sportowego dla szkół publicznych korzystających z pływalni lub hali w ramach zajęć wychowania fizycznego (gdy szkoła jest jednostką budżetową gminy), jest sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 93.11.10 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”,
 4. wynajem obiektu sportowego dla szkół publicznych korzystających z pływalni lub hali w ramach zajęć wychowania fizycznego (gdy szkoła jest jednostką budżetową innej gminy), jest sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 93.11.10 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”.

Kręgielnia znajduje się w obiekcie sportowym – kompleksie basenu i sali gimnastycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jakie stawki VAT będą właściwe dla następujących usług:

 1. wstęp do parku wodnego (basen i sauny), kręgielni, sali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową dla publiczności indywidualnej i grup zorganizowanych;
 2. wynajem świadczony na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu sportowego (np. hali sportowej, basenu);
 3. wynajem takiego obiektu sportowego dla szkół publicznych korzystających z pływalni lub hali w ramach zajęć wychowania fizycznego (gdy szkoła jest jednostką budżetową gminy), zwłaszcza, czy możliwe jest zwolnienie od VAT;
 4. wynajem takiego obiektu sportowego dla szkół korzystających z pływalni lub hali w ramach zajęć wychowania fizycznego (gdy szkoła jest jednostką budżetową innej gminy)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Opodatkowanie biletów wstępu do parku wodnego (basen i sauny), kręgielni, sali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową dla publiczności indywidualnej i grup zorganizowanych powinno się odbywać z zastosowaniem stawki obniżonej VAT (aktualnie wynoszącej 8% ). Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) stawką obniżoną są objęte:

 1. pozycja 179 załącznika nr 3, tj. usługi związane z działalnością obiektów sportowych
 2. pozycja 182 załącznika nr 3, tj. usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych;
 3. pozycja 183 załącznika nr 3, tj. usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
 4. pozycja 186 załącznika nr 3 tj. pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

Działalność basenu, sauny i sali gimnastycznej to działalność obiektów sportowych. Wstęp do kręgielni to wstęp w zakresie pozostałych usług związanych z rekreacją. W związku z powyższym usługi, o których mowa, mogą być objęte 8% stawką VAT.

Ad. 2. Wynajem całości, bądź części obiektu sportowego należy opodatkować stawką 8% VAT. Są to bowiem usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Ad 3 i 4. Taką samą stawką (tj. 8%) należy opodatkować wynajem obiektów sportowych dla jednostek organizacyjnych gminy (czy to własnej gminy, czy to innych gmin). Jak stanowi przepis „ § 3 ust. 1 pkt 13 ” rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, ze zm.), zwalnia się z podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi
 • z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Samorządowa instytucja kultury jest odrębną jednostką (z własną osobowością prawną). Nie jest ona ani jednostką budżetową, ani samorządowym zakładem budżetowym. W związku z tym świadczenie przez nią usług na rzecz szkoły (jednostki budżetowej) nie podlega (na tej podstawie) zwolnieniu z podatku. Nie ma tu zastosowania także przepis § 13 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnione od podatku są czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności, o których mowa, nie są wykonywane przez samą jednostkę samorządu terytorialnego (przez gminę), lecz przez samorządową instytucję kultury (jednostkę odrębną). W związku z tym zwolnienie na tej podstawie nie służy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:

 • opodatkowania wstępu na basen, salę gimnastyczną, kręgielnię oraz wynajmu obiektu sportowego – jest prawidłowe,
 • opodatkowania wstępu do sauny – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 8 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy podkreślić, iż od 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, a punkt 2 powołanego artykułu wskazuje, że w ww. okresie stawka, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 179 mieszczą się – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” (PKWiU 93.11.10.0).

Pod pozycją 186 powołanego załącznika wymieniono – bez względu na symbol PKWiU – „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z objaśnienia1 do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Wskazać należy, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., stosowaną dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r., w Sekcji R mieszczą się „Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne”. W Dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w Sekcji R wymienione zostały:

I. 93.1 usługi związane ze sportem;

93.11.10 usługi związane z działalnością obiektów sportowych;.

II. 93.2 usługi związane z rozrywką i rekreacją;

93.29.19.0 Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W dziale 96 „pozostałe usługi indywidualne”, mieszczącym się w sekcji S, wymienione zostały:

 1. 96.0 Pozostałe usługi indywidualne obejmujące m.in. grupę 96.04 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast m.in. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0.

Z kolei grupowanie 93.29.19.0 obejmuje usługi związane z działalnością i udostępnianiem sal balowych, sal tanecznych i pozostałych obiektów rekreacyjnych, obsługę stoków narciarskich, usługi związane z transportem rekreacyjnym, np. usługi przystani jachtowych. Grupowanie to nie obejmuje transportu pasażerskiego kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, sklasyfikowanego w 49.39.20.0, serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.10.0 oraz usług związanych z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0.

Natomiast grupowanie 96.04.10.0 (usługi związane z poprawą kondycji fizycznej), mieszczące się w grupie 96.04, obejmuje usługi świadczone przez łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia.

Należy zauważyć, iż ustawodawca nie określił form ani kategorii „wstępu”, które objął obniżoną stawką podatku. Pod pojęciem „wstępu”, określonym w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl) rozumieć należy „możliwość wejścia gdzieś”.

Ponadto, należy zauważyć, że obowiązujący od dnia 1 lipca 2011 r. art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77/1), wskazuje, iż usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 Dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

W art. 32 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano natomiast, że ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

 1. prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;
 2. prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;
 3. prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

W myśl art. 32 ust. 3 ww. rozporządzenia, ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę.

W związku z powyższym wstęp należy rozumieć jako możliwość wejścia „gdzieś”, co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń. Opłata za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica, co do zasady, za uczestniczenie w imprezie poprzez oglądanie (uczestnictwo bierne).

Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy) nie można utożsamiać z pojęciem „biletu wstępu” uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (bądź korzystania z udostępnionych urządzeń), które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa. Wstęp na siłownię nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje również czynne uczestnictwo, ściślej korzystanie z urządzeń.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca od stycznia 2012 r. zacznie świadczyć usługi w hali sportowej ze ścianką wspinaczkową, parku wodnym (sauny i baseny) oraz kręgielni - dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz szkół z terenu gminy i gmin ościennych. Wnioskodawca wskazuje, iż wstęp (zarówno w pakiecie jak i pojedynczo) do kręgielni, sali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową oraz wynajem całości lub części obiektu sportowego są sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 93.11.10 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, natomiast wstęp do sauny w grupowaniu 93.29.19.0 „Pozostałe usługi związane z rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić zatem należy, iż wstęp na basen, kręgielnię i na salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową oraz usługi polegające na wynajmowaniu całości lub części obiektu sportowego, które będą świadczone, jak wskazano, w budynku stanowiącym obiekt sportowy – opodatkowane są 8% stawką podatku, o ile mieszczą się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 93.11.10.0, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Odnosząc się z kolei do właściwego stosowania stawki podatku VAT dla czynności wstępu do sauny, stwierdzić należy, że skoro „wstęp do sauny” upoważniać będzie korzystających do wejścia do sauny, a zatem będzie upoważniał do korzystania z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach sauny, to z tych też względów opłaty pobierane z tego tytułu nie będą uznane za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń. W związku z tym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało w tym przypadku uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, sprzedaż przez Wnioskodawcę usług wstępu do sauny opodatkowana będzie podstawową stawką podatku 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług, dlatego też Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji statystycznej wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.