ITPP1/443-1537/14/BK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy gryzaków dla zwierząt.
ITPP1/443-1537/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r., (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gryzaków dla zwierząt – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gryzaków dla zwierząt.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność polegającą m.in. na wytwarzaniu gotowych produktów do spożycia dla zwierząt w postaci gryzaków do żucia, stanowiących karmę uzupełniającą z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych, króliczych poprzez podanie ich procesowi produkcyjnemu w obróbce wstępnej (cięcie, skrawanie lub rozdrobnienie), termicznej (kilkugodzinny cykl suszarniczy), konfekcjonowaniu oraz spakowaniu do opakowań jednostkowych, której to produkt finalny stanowią gryzaki do żucia dla zwierząt domowych (skład: białko 73%, tłuszcz 25%, popiół 2%), wytworzone z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych, króliczych, poddane procesowi obróbki wstępnej (cięcie, skrawanie, rozdrobnienie), obróbce termicznej konfekcjonowaniu oraz spakowaniu do opakowań jednostkowych. Pierwotnie działalność Spółki oraz wytwarzane w ramach tej działalności produkty zostały sklasyfikowane w podklasie PKD 10.11.Z oraz PKWiU 10.11.60 zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Łodzi (nr pisma OKN-5672/PKD-530/2013). W związku z licznymi wątpliwościami co do zastosowania kodu PKWiU dla produktów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności, dla potwierdzenia stanowiska Urzędu Statystycznego w Łodzi, na wniosek podmiotu, zapytanie wraz z odpowiedzią Urzędu Statystycznego zostało przesłane do Głównego Urzędu Statystycznego - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów za pośrednictwem Urzędu Statystycznego w Łodzi. GUS w interpretacji nr ... ustalił, że gryzaki do żucia zwierząt domowych (skład: białko 73%, tłuszcz 25%, popiół 2%) wytworzone z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych, króliczych, poddane procesowi obróbki wstępnej (cięcie, skrawanie, rozdrobnienie), obróbce termicznej konfekcjonowaniu oraz spakowaniu do opakowań jednostkowych mieszczą się w grupowaniu PKWiU: 10.92.10.0 – gotowa karma dla zwierząt domowych oraz w podklasie PKD 10.91.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. W sentencji otrzymanego pisma GUS Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów zmienił zaklasyfikowanie dokonane zaklasyfikowanie dokonane przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Zgodnie z powyższą interpretacją dla opisanych wyżej produktów, zaklasyfikowanych przez GUS Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów w grupowaniu PKWiU 10.92.10.0, Spółka zastosowała obniżoną stawkę VAT 8%, zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawka podatku VAT 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do dostawy wyżej opisanych gryzaków do żucia, stanowiących karmę uzupełniającą dla zwierząt domowych zgrupowanych w kodzie PKWiU 10.92.10 zastosowana przez Spółkę stawka podatku jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, grupowanie 10.92.10.0 obejmujące gotową karmę dla zwierząt domowych, w tym zabawki do żucia przez psy, w pełni odpowiada wytwarzanym przez Spółkę produktom, ściśle określając ich przeznaczenie, tj. element zbilansowanej diety – jako karma uzupełniająca dla zwierząt domowych, zapewniający jednocześnie zwierzęciu element zabawy, jako gryzak do żucia. Jest to produkt w pełni przetworzony, wysokobiałkowy, gotowy do spożycia przez zwierzęta, w całości jadalny, powstały z elementów wieprzowych, wołowych, drobiowych, jagnięcych, króliczych, poprzez podanie ich nieodwracalnemu procesowi produkcyjnemu, tj. obróbce wstępnej (cięcie, skrawanie lun rozdrobnienie), termicznej (kilkugodzinny cykl suszarniczy), konfekcjonowaniu oraz spakowaniu do opakowań jednostkowych. Jako, że warunkiem właściwego określenia wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest prawidłowe zaklasyfikowanie wytwarzanych przez Spółkę produktów, zgodnie z klasyfikacją PKWiU obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. Spółka na potwierdzenie swojego stanowiska zwróciła się z wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów o wydanie interpretacji w przedmiotowej sprawie. Reasumując, Spółka opierając się na interpretacji GUS Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów, klasyfikując działalność podmiotu w podklasie PKD 10.90.Z, a wytwarzane produkty w grupowaniu PKWiU 10.92.10.0 oraz na podstawie oceny własnej stoi na stanowisku, że zastosowana obniżona stawka VAT w wysokości 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku 8 % (poz. 50) jest prawidłowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% w pozycji 50 mieści się „gotowa karma dla zwierząt domowych” – PKWiU 10.92.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 10.92.10.0 obejmuje także zabawki do żucia przez psy, występujące w różnych postaciach.

Grupowanie to nie obejmuje natomiast:

 • mączki rybnej przeznaczonej do karmienia zwierząt, sklasyfikowanej w 10.20.41.0,
 • makuchów oraz produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z nasion oleistych, sklasyfikowanych w 10.41.41.0,
 • produktów ubocznych stosowanych bez specjalnego przetworzenia, jako karma dla zwierząt, z przemiału zbóż, sklasyfikowanych w 10.61.40.0.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka produkuje gryzaki dla psów, które klasyfikuje w PKWiU w grupowaniu 10.92.10.0 - gotowa karma dla zwierząt domowych, zgodnie z opinią Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów.

A zatem, o ile produkowane towary faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.92.10.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, są one opodatkowane wg stawki podatku od towarów i usług 8% zgodnie z poz. 50 aktualnie obowiązującego załącznika nr 3 do ustawy.

Wskazać należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedmiotowych czynności wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/443-1349/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.