ITPP1/443-1349/14/BK | Interpretacja indywidualna

Czy stawka podatku VAT jest prawidłowa w przypadku dzików zdanych do utylizacji?
ITPP1/443-1349/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r., uzupełnionym w dniach 31 października 2014 r. i 28 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy tusz dzików przeznaczonych do utylizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy tusz dzików przeznaczonych do utylizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba prawna jest zrzeszeniem osób fizycznych. Prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., polegającą między innymi na hodowli i pozyskaniu zwierząt łownych. Tusze pozyskanych zwierząt łownych są sprzedawane do punktu skupu. Na podstawie załącznika nr 10 poz. 17 do ustawy o VAT, sprzedaż towarów o PKWiU 10.11.39 opodatkowana jest stawką 5%. W związku z afrykańską chorobą świń (dotyczy to również dzików) Inspektorat Weterynarii wydał zarządzenie o zwiększonym zredukowaniu ilości dzików na obszarach zagrożonych chorobą. Odstrzelone tusze dzików przeznaczane są do utylizacji. Inspektorat Weterynarii za każdą tuszę odstrzelonego dzika po wystawieniu faktury przez koło łowieckie płaci kwotę 150.00 zł. Wnioskodawca wystawił fakturę dla Inspektoratu Weterynarii za zdane tusze dzików do utylizacji ze stawką 5 % na podstawie PKWiU 10.11.39.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stawka podatku VAT jest prawidłowa w przypadku dzików zdanych do utylizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla koła łowieckiego sprzedaż tusz dzików dla punktu skupu ze stawką 5% jest równoznaczna ze sprzedażą tusz dzików dla Inspektoratu Weterynarii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Pod poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%), wymienione zostały towary - PKWiU ex 10.1 tj. „Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem :

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,
 6. odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0)

- z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

Z objaśnienia „1)” do powyższego załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W oparciu o art. 41 ust. 2a cyt. ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku 5%, także wymienione zostały towary - PKWiU ex 10.1 tj. „Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem :

 1. tłuszczów technicznych,
 2. produktów ubocznych garbarń,
 3. skór i skórek, niejadalnych,
 4. piór, puchu, pierza i skórek ptaków,
 5. wełny szarpanej,6) odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (PKWiU ex 10.11.60.0)

- z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków.

W grupowaniu PKWiU 10.11.39. mieszczą się - „pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone”.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony wdanym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem stosując obniżoną stawkę podatku dla wyrobów – pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 10.11.39, należy mieć na względzie wskazane w poz. 24 załącznika nr 3 oraz w poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy wyłączenia.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca sprzedaje tusze pozyskanych zwierząt łownych do punktu skupu. W związku z afrykańską chorobą świń (dotyczy to również dzików) Inspektorat Weterynarii wydał zarządzenie o zwiększonym zredukowaniu ilości dzików na obszarach zagrożonych chorobą. Odstrzelone tusze dzików przeznaczane są do utylizacji. Wnioskodawca wystawił fakturę dla Inspektoratu Weterynarii za zdane tusze dzików do utylizacji ze stawką 5 % wskazując grupowanie PKWiU 10.11.39.

W świetle tak przestawionych okoliczności, stwierdzić należy, iż o ile prawidłowo zaklasyfikowano ww. towary do grupowania PKWiU 10.11.39 - pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone to ich sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 5 % na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17 zał. nr 10 do ustawy, jako, że nie mieszczą się one w włączeniach wymienionych w tej pozycji.

Wskazać należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedmiotowych czynności wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białymstoku, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/443-1411/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.