ITPP1/443-1178/14/EK | Interpretacja indywidualna

Czy wykonanie opisanego zadania można opodatkować stawką VAT 8 %?
ITPP1/443-1178/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. preferencyjna stawka amortyzacji
 2. stawki podatku
 3. usługi kompleksowe
 4. zagospodarowanie terenów zielonych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 7 i 24 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego oraz jego wyposażeniem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 7 i 24 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego oraz jego wyposażeniem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od roku 1993 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z robotami związanymi z budową dróg i autostrad, w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenów zielonych oraz projektowaniem i wykonaniem parków, ogrodów i terenów rekreacyjnych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zakłada ogrody, wykonuje chodniki ścieżki, zagospodarowuje na zlecenie kontrahentów parkingi i inne tego typu prace związane z budową dróg i zagospodarowaniem terenów zielonych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się także sprzedażą hurtową kwiatów i roślin oraz prowadzi działalność z grupy 81.30 - usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. W lipcu tego roku Gmina ogłosiła przetarg na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi. Wykonanie tej usługi wiąże się z zagospodarowaniem terenu, założeniem trawników dokonaniem nasadzeń oraz ułożeniem alejek z kostki granitowej, wykonaniem oświetlenia, fontanny i siłowni na powietrzu. Do zadań wykonawcy należy również przygotowanie podłoża pod rośliny. Usługę tę wykonać należy kompleksowo. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w związku z tym ww. usługę, jako całość, można zaklasyfikować do grupy 81.30 PKWiU i opodatkować stawką podatku od towarów i usług 8% wykazaną w poz. 176 zał. nr 3 do ustawy. Aby wykonać fontannę należy zakupić elementy do fontanny (grzybek z kamienia polnego, pompę, kostkę granitową, rury), aby wykonać siłownię na powietrzu należy zakupić elementy tej siłowni u producenta. Wnioskodawca nie produkuje i nie sprzedaje żadnych z wymienionych w zleceniu elementów do realizacji tego zlecenia. Wszystkie komponenty potrzebne do wykonania tych prac opodatkowane są stawką VAT 23%. Czy w związku z tym należy gotową usługę zafakturować kompleksowo opodatkowując ją VAT 8% zgodnie z 81.30 PKWiU, czy dla potrzeb VAT należy podzielić i zafakturować oddzielnie elementy siłowni i fontannę - 23%, a zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - 8%. Wnioskodawca prosi o wyrażenie opinii w tej sprawie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie opisanego zadania można opodatkować stawką VAT 8 %...

Zdanie Wnioskodawcy.

Usługa obejmuje wiele różnych czynności, których realizacja prowadzi do osiągnięcia jednego celu, jakim jest zagospodarowanie terenu zielonego i wykonanie na nim oczekiwanego przez zleceniodawcę terenu do wypoczynku dla mieszkańców. Zdaniem Wnioskodawcy, całe zlecenie powinno być ujęte, jako kompleksowe, w grupie 81.30 i jako takie opodatkowane stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), która zastąpiła obowiązującą dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnieniem z opodatkowania.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8%”, wymieniono „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”-PKWiU 81.30.10.0.

W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie PKWiU 81.30.10.0 obejmuje:

 • usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie parków i ogrodów:
 • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
 • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
 • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
 • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 • zieleni:
 • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
 • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
 • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
 • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem,
 • wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 • sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów,
 • przesadzanie wieloletnich drzew,
 • pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne
 • renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych,
 • zbiorników burzowych itp.,
 • usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem
 • terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Grupowanie to nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew,
 • sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 • usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,- usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4, - robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

Analizując przedstawione zdarzenie przyszłe w kontekście zadanego pytania wskazać należy, że aby móc stwierdzić, że dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), winno składać się ono z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast za pomocniczą należy uznać taką czynność, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowane jest zatem, jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczej jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, to nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia czynności takie nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedno świadczenie kompleksowe obejmujące kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład takiego świadczenia wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu świadczenia kompleksowego.

W przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić wg stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej.

Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy, mając na uwadze wskazany przez Pana zakres opisanego zlecenia oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące usług z grupowania PKWiU 81.30.10.0, stwierdzić należy, że wyłącznie świadczone usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowane w powyższym grupowaniu mogą korzystać z obniżonej stawki VAT 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 (poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy).

Mimo, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z jednym kompleksowym zleceniem, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że do całości wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku. W ocenie organu wyposażenie terenów zielonych w elementy siłowni plenerowej oraz podejmowane usługi budowlano-montażowe i instalacyjne związane z wykonaniem fontanny oraz oświetlenia, jako czynności których nie obejmuje grupowanie PKWiU 81.30.10.0 należy opodatkować podstawową stawką podatku w wysokości 23%, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

preferencyjna stawka amortyzacji
ITPP2/443-1069/14/EK | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPTPP1/443-680/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

usługi kompleksowe
ITPP1/443-875/14/BS | Interpretacja indywidualna

zagospodarowanie terenów zielonych
ITPP1/443-882/13/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.