ITPP1/443-1104/11/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy na gruncie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż zakupionych projektów typowych (powtarzalnych) domów jednorodzinnych opisanych w stanie faktycznym sprawy, korzysta z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym w dniu 15 listopada 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dokumentacji architektoniczno-budowlanej- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy w sprzedaży projektów typowych (powtarzalnych) domów jednorodzinnych pomiędzy sprzedającymi pracowniami architektonicznymi, a kupującymi – inwestorami. Projekty te mają formę książkową, wytwarzane są metodami poligraficznymi, oznaczone są symbolami ISBN i sprzedawane ze stawką podatku 5%, w związku z klasyfikowaniem ich w grupowaniu PKWiU 58.11.1. Spółka jest powiązana z pracowniami architektonicznymi umowami handlowymi i wystawia im faktury prowizyjne od zrealizowanych transakcji. Z uwagi na to, iż większość pracowni architektonicznych – zarówno obecnie współpracujących, jak i tych, z którymi Spółka prowadzi rozmowy w sprawie nawiązania współpracy nie jest zainteresowana obecnie praktykowaną formą pośrednictwa na zasadzie kojarzenia pracowni z inwestorami Spółka planuje wprowadzenie zmian w tym zakresie. Nowa forma pośrednictwa miałaby polegać na zakupie od pracowni architektonicznych wskazanych wyżej projektów i ich dalszej odsprzedaży inwestorom. Jak wynika z uzupełnienia do wniosku w momencie nabywania projektów w formie książki bądź broszury od pracowni architektonicznych, a następnie w wyniku sprzedaży ostatecznym odbiorcom nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich do tych projektów. Prawa te pozostają bowiem cały czas własnością pracowni architektonicznych. W związku z tym przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie dokumentacja architektoniczno-budowlana powielana wielokrotnie przez pracownie architektoniczne w formie książki bądź broszury, która uprawnia ostatecznego odbiorcę do zrealizowania w oparciu o nią budowy jednego domu jednorodzinnego. W celu uzyskania pozwolenia na budowę dokumentacja ta wymaga wcześniejszej adaptacji przez architekta zatrudnionego przez ostatecznego odbiorcę. Adaptacja ta polega najczęściej na umiejscowieniu projektowanego budynku na mapie geodezyjnej konkretnej działki, zaprojektowaniu przebiegu przyłączy, zagospodarowania terenu. Często jednak adaptacja ta wiąże się również ze zmianami w układzie funkcjonalnym wnętrz, modyfikacja otworów okiennych, zmianami konstrukcyjnymi itp. Za całą adaptację zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność bierze na siebie architekt adaptujący i to on jest ostatecznie traktowany jako autor realizowanego projektu domu jednorodzinnego, a nie pracownia architektoniczna, która pierwotnie go stworzyła.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż zakupionych projektów typowych (powtarzalnych) domów jednorodzinnych opisanych w stanie faktycznym sprawy, korzysta z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 41 ust. 2, w związku z pozycją 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegały książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnym przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek. Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosowało się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. W wyniku nowelizacji przepisów w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług oraz w związku z wprowadzeniem do stosowania nowej klasyfikacji wyrobów i usług, wydanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dniem 1 stycznia 2011 r. sprzedaż książek drukowanych objętych symbolem ex 58.11.1 została objęta obniżoną stawka w wysokości 5%. Podstawą powyższego jest przepisu art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, na gruncie ww. przepisu, odsprzedaż zakupionych uprzednio projektów typowych (powtarzalnych) domów jednorodzinnych, opracowanych w formie książek lub broszury, będzie opodatkowana stawką podatku 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r. z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (...).

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 8% wymieniono PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

W świetle objaśnienia nr 2 do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek oraz czasopism, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika.

Natomiast zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., na mocy art. 19 pkt 2 cyt. ustawy z dnia 26 listopada 2010 r., art. 41 ust. 2a cyt. ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W poz. 32 tego załącznika do ustawy wymieniono – PKWiU ex 58.11.1 - książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea.

W złożonym wniosku Wnioskodawca poinformował, iż zamierza nabywać od pracowni architektonicznych projekty typowe (powtarzalne) domów jednorodzinnych, a następnie dokonywać ich dalszej odsprzedaży inwestorom. Przedmiotowe projekty opracowane w formie książek lub broszur mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 i opatrzone są stosownym numerem ISBN. W momencie nabywania przedmiotowych projektów, a następnie w wyniku sprzedaży ostatecznym odbiorcom nie będzie dochodziło do przeniesienia praw autorskich do tych projektów. Prawa te pozostają bowiem cały czas własnością pracowni architektonicznych. W związku z tym przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie dokumentacja architektoniczno-budowlana powielana wielokrotnie przez pracownie architektoniczne w formie książki bądź broszury, która uprawnia ostatecznego odbiorcę do zrealizowania w oparciu o nią budowy jednego domu jednorodzinnego. Adaptacja ta polega najczęściej na umiejscowieniu projektowanego budynku na mapie geodezyjnej konkretnej działki, zaprojektowaniu przebiegu przyłączy, zagospodarowania terenu. Często jednak adaptacja ta wiąże się również ze zmianami w układzie funkcjonalnym wnętrz, modyfikacja otworów okiennych, zmianami konstrukcyjnymi itp. Za całą adaptację zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność bierze na siebie architekt adaptujący i to on jest ostatecznie traktowany jako autor realizowanego projektu domu jednorodzinnego, a nie pracownia architektoniczna, która pierwotnie go stworzyła.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż skoro przedmiotem sprzedaży będzie dokumentacja architektoniczno-budowlana, uprawniająca ostatecznego odbiorcę do zrealizowania budowy jednego domu jednorodzinnego, która wymaga ostatecznej adaptacji przez architekta zatrudnionego przez ostatecznego odbiorcę to czynność dalszej odsprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego w formie broszury bądź książki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

Dla przedmiotowych czynności - wbrew stanowisku Spółki - nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym dla towarów wymienionych w tym załączniku do ustawy stawka podatku wynosi 5%, gdyż przedmiotem dostawy będzie dokumentacja architektoniczno–budowlana, która pomimo, iż będzie sprzedawana w formie książek bądź broszur podlega opodatkowaniu stawką podstawową.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń