IPTPP4/4512-136/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Stawka na torf
IPTPP4/4512-136/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
  1. nawozy
  2. stawka preferencyjna
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży torfu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • stawki podatku dla sprzedaży torfu;
  • stawki podatku dla sprzedaży ziemi brunatnej.

Wniosek doprecyzowano pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) w zakresie opisu sprawy oraz stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na:

  1. oczyszczaniu torfu ze znajdujących się w nim korzeni, kamieni i innych zanieczyszczeń. Proces oczyszczania polega na przecieraniu torfu przez sita o oczkach różnej wielkości dzięki czemu usuwane są najdrobniejsze korzonki. Następnie oczyszczony torf jest paczkowany i rozprowadzany do sklepów i hurtowni. W małych opakowaniach głównie jako torf przeznaczony dla wędkarzy do podawania zanęt i przynęt wędkarskich, natomiast w opakowaniach dużych jako torf do nasadzeń zarówno doniczkowych jak i ogrodniczych. Jest to czysty torf bez żadnych dodatków. W wystawianych kontrahentom fakturach VAT stosowana jest stawka podatku w wysokości 8% z podaniem nr PKWIU 08.92.10.0 zgodnie z zapisem art. 146a ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy oraz zapisami załącznika Nr 3 tejże ustawy pod pozycją nr 23 - ex 08.92.10.0 - torf - wyłącznie surowiec i prefabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych;
  2. oczyszczaniu ziemi brunatnej ze znajdujących się w niej korzeni, kamieni i innych zanieczyszczeń. Proces oczyszczania polega na przecieraniu ziemi brunatnej przez sita o oczkach różnej wielkości. Oczyszczona w ten sposób ziemia brunatna jest paczkowana i rozprowadzana do sklepów i hurtowni. W opakowaniach małych głównie dla wędkarzy jako środek do podawania zanęt i przynęt wędkarskich, natomiast w opakowaniach dużych do nasadzeń doniczkowych i ogrodniczych. Jest to ziemia brunatna (nie torfowa) bez jakichkolwiek dodatków. W wystawianych kontrahentom fakturach VAT stosowana jest stawka podatku w wysokości 8% z podaniem nr PKWiU 08.91.19.0 zgodnie z zapisem art. 146a ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy oraz zapisami załącznika Nr 3 tejże ustawy pod pozycją nr 22-ex 08.91.19.0 - pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przypadku sprzedaży torfu...

Zdaniem Wnioskodawcy.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% podczas sprzedaży torfu, zgodnie z zapisem art. 146a ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy oraz zapisem w załącznika Nr 3 tejże ustawy pod pozycją: nr 23 - ex 08.92.10.0 - torf - wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto w poz. 23 - PKWiU 08.92.10.0 „Torf- wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych”.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na oczyszczaniu torfu ze znajdujących się w nim korzeni, kamieni i innych zanieczyszczeń. Proces oczyszczania polega na przecieraniu torfu przez sita o oczkach różnej wielkości, dzięki czemu usuwane są najdrobniejsze korzonki. Następnie oczyszczony torf jest paczkowany i rozprowadzany do sklepów i hurtowni. W małych opakowaniach głównie jako torf przeznaczony dla wędkarzy do podawania zanęt i przynęt wędkarskich, natomiast w opakowaniach dużych jako torf do nasadzeń zarówno doniczkowych jak i ogrodniczych. Jest to czysty torf bez żadnych dodatków.

W wystawianych kontrahentom fakturach VAT stosowana jest stawka podatku w wysokości 8% z podaniem nr PKWIU 08.92.10.0 zgodnie z zapisem art. 146a ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy oraz zapisami załącznika Nr 3 tejże ustawy pod pozycją nr 23 – ex 08.92.10.0 - torf - wyłącznie surowiec i prefabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż torfu, zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 08.92.10.0 „Torf- wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 23 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. W związku z powyższym, tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.