IPTPP4/4512-104/15-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż wyrobów w postaci kory sosnowej, ogrodniczej pozyskiwana w sposób powyższy jak w części F w opisie 54 powinna być opodatkowana stawką 8% VAT?
IPTPP4/4512-104/15-4/UNRinterpretacja indywidualna
  1. nawozy
  2. stawka preferencyjna
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 17 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kory sosnowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie został złożony ww. wniosek dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży kory sosnowej.

Na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z § 5a i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, pismem znak IPPP1/4512-106/15-2/AW z dnia 12 lutego 2015 r., przesłał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 17 lutego 2015 r.) do załatwienia zgodnie z właściwością.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca zajmuje się branżą ogrodniczą, zwłaszcza produkcją kory sosnowej. Wyrób ten przeznaczony jest do zastosowań ogrodniczych m.in. obsypywanie drzew oraz krzewów iglastych. Jest to środek poprawiający właściwości gleby zarówno fizykochemiczne jak i biologiczne. Zapewnia roślinom mikroklimat oraz warunki panujące w lesie (ściółka leśna). Kora sosnowa pomaga w regulowaniu temperatury i wilgotności gleby oraz ją zakwasza. Zapobiega także wzrostowi chwastów.

Proces produkcji składa się z następujących elementów:

  1. Wnioskodawca kupuje korę sosnową jako odpad ściętych drzew z tartaków. Następnie swoim transportem przywozi ją na plac produkcyjny w firmie. Na placu produkcyjnym odbywa się segregacja przywiezionej kory od wszelkich zanieczyszczeń takich jak: deski, gałęzie, kamienie, papiery;
  2. Przygotowany surowiec w powyższy sposób jest ubijany, uciskany przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu takiego jak koparki, ładowarki, a następnie składowany na pryzmach przez okres kilku miesięcy. W tym czasie kora sosnowa ulega samoczynnie procesowi kompostowania. Następuje częściowy rozkład substancji organicznych dzięki bakteriom, grzybom oraz promieniowcom. Rozkładowi jednocześnie ulegają naturalne związki fenolowe, suberyna, hemicelulozy, octy. Tak kompostowana kora jest produktem naturalnym. Jego walory wizualne pozwalają stosować go również w celach dekoracyjnych.
  3. Otrzymany w ten sposób wyrób pakowany jest w worki foliowe 60 oraz 80 litrów. Sprzedawany jest także luzem, wywożony transportem Wnioskodawcy bądź klientów.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wyroby w postaci kory sosnowej sklasyfikowane są przez Wnioskodawcę według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 20.15.80.0, podlegające preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wyrobów w postaci kory sosnowej, ogrodniczej pozyskiwana w sposób powyższy jak w części F w opisie 54 powinna być opodatkowana stawką 8% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobu w postaci kory sosnowej, ogrodniczej winna być opodatkowana stawką podatku 8% kwalifikowaną do grupy PKWiU 20.15.80.0. „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niż sklasyfikowane”, poz. 64 załącznika nr. 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto w poz. 64 - PKWiU 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zajmuje się branżą ogrodniczą, zwłaszcza produkcją kory sosnowej. Wyrób ten przeznaczony jest do zastosowań ogrodniczych m.in. obsypywanie drzew oraz krzewów iglastych. Jest to środek poprawiający właściwości gleby zarówno fizykochemiczne jak i biologiczne. Zapewnia roślinom mikroklimat oraz warunki panujące w lesie (ściółka leśna). Kora sosnowa pomaga w regulowaniu temperatury i wilgotności gleby oraz ją zakwasza. Zapobiega także wzrostowi chwastów. Wyroby w postaci kory sosnowej sklasyfikowane są przez Wnioskodawcę według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 20.15.80.0.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż kory sosnowej, zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku gliny i minerałów oraz ziemia humus)”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. W związku z powyższym, tut. Organ odniósł się w wydanej interpretacji wyłącznie do klasyfikacji podanej przez Zainteresowanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.