IPTPP3/4512-570/15-3/OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawka podatku VAT na roboty budowlane wykonywane w bryle budynku, w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wykonywane w bryle budynku, w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane wykonywane w bryle budynku, w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Wnioskodawca jest Generalnym Wykonawcą, który będzie realizował inwestycję polegającą na wybudowaniu dla Inwestora budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi (lokale handlowo-użytkowe). Zaznaczyć jednak należy, iż ponad połowa z planowanych lokali przeznaczona będzie tylko i wyłącznie pod lokale mieszkalne. Sposób i liczba przeznaczenia poszczególnych lokali wynika z projektu - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Umowa przewiduje jednocześnie możliwość powierzenia części prac podwykonawcom za zgodą Inwestora. Celem Inwestora jest nabycie usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku -zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego jest gotowy budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych. W ramach inwestycji będą także wykonywane prace ziemne (wykonanie wykopu, przełożenie sieci teletechnicznej, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu), w tym także prace poza bryłą budynku. Generalny wykonawca dokonuje rozliczeń związanych z zawartą umową w podziale na poszczególne prace. W tym w szczególności prace wykonywane poza bryłą budynku rozliczane są odrębnie, niż prace związane z bryłą budynku. Prace, o których mowa, będą wykonywane w ramach umowy generalnego wykonawstwa, ale możliwe jest również odrębne zlecanie przez Inwestora poszczególnych prac.

Symbol obiektu, będącego przedmiotem inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) to, Sekcja I, Dział II, Grupa 112 – „Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe”, 1122 budynki wielomieszkaniowe.

Zaprojektowany budynek jest średniowysoki, wielorodzinny w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej. Budynek jest pięciokondygnacyjny od strony ulicy i sześciokondygnacyjny w pozostałej części. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowany budynek ma następujące przeznaczenie: parter przeznaczony na lokale handlowe, piętra 1-6 na mieszkania.

Zestawienie powierzchni przedstawia się następująco:

 • powierzchnia użytkowa: 5.169,42 m2; w tym:

powierzchnia mieszkalna 2.956,65 m2;

powierzchnia lokali użytkowych 634.16 m2;

kubatura 17.206,10 m2

piwnice 1093.23m2

Przyjmując definicję „całkowitej powierzchni użytkowej” zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zgodnie z którą całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem powierzchni elementów budowlanych (podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów), powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych oraz powierzchni komunikacji (klatki schodowe, dźwigi, przenośniki).

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż zakres pytania obejmuje wyłącznie prace w zakresie bryły budynku. Wnioskodawca ma świadomość, iż prace poza bryłą podlegają 23 % stawce podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy dla inwestycji opisanej w przedstawionym stanie sprawy, polegającej na świadczeniu usług w systemie generalnego wykonawstwa polegających na wykonywaniu robót budowlanych, prowadzonych w bryle budynku w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) powinien On na całość prac prowadzonych w bryle budynku wystawić fakturę z 8-proc. VAT, bowiem ponad połowa budynku przeznaczona jest pod lokale mieszkalne, a więc budynek należy zakwalifikować w całości jako mieszkalny. Definicja obiektów budownictwa mieszkaniowego zawarta jest w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, wskazująca iż są to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy). Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” mówi m.in., że: budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane na potrzeby stałe; przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych; jeśli mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne; budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Zdaniem Wnioskodawcy jeśli przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawcę jest wykonanie budynku wielomieszkaniowego jako całości, sklasyfikowanego jako PKOB 112, a zatem usługa ta opodatkowana jest preferencyjną stawką podatku obniżoną do wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną - aktualnie w wysokości 8% - stawkę podatku VAT stosuje się bowiem do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się bowiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b obniżoną stawkę podatku, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Możliwość zastosowania w danym przypadku obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do budowy obiektu budowlanego (w jego bryle) jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. czynności muszą dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części oraz
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowy

Możliwość zastosowania w danym przypadku obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do budowy obiektu budowlanego jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. czynności muszą dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części oraz
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mieści się kilka różnych kategorii obiektów budowlanych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Jak wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1/443-1040/14-4/AI z dnia 10 lutego 2015 r. nie ulega wątpliwości, że pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym obejmuje obiekty budownictwa mieszkaniowego, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc lokale użytkowe wchodzące w skład budynków mieszkalnych nie będą zaliczane do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Powyższe będzie miało jednak znaczenie przy dokonywaniu sprzedaży poszczególnych lokali wchodzących w skład budynku kwalifikowanego zgodnie z PKOB w ramach działu 11. Nie oznacza to natomiast, że budowa takiego budynku, w skład którego będą wchodziły również poza lokalami mieszkalnymi, także lokale użytkowe, nie będzie podlegała opodatkowaniu jednolitą stawką w wysokości 8%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-103/-14-4/MW, 18 kwietnia 2014 r.: wskazał skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, związanych również z lokalami niemieszkalnymi znajdującymi się wyłącznie w bryle budynku. Przy realizacji całego zadania inwestycyjnego w odniesieniu do ww. budowy bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania. W niniejszej sprawie roboty budowlane wykonywane zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w lokalach usługowych w ramach wykonawstwa całości budynku sklasyfikowanego w PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, do jego budowy znajdzie zastosowanie obniżona, tj. 8% stawka podatku od towarów i usług.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK 1387/10: wskazał, iż słusznie zatem Sąd pierwszej instancji stwierdził, że organ dokonujący interpretacji indywidualnej w sposób prawidłowy oddzielił te roboty, które dotyczą wybudowania budynków mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażach wielostanowiskowych i lokalem użytkowym, infrastrukturą znajdującą się w obrębie budynków mieszkalnych (parter) obejmując je stawką 7%, a w pozostałym zakresie uznał co do zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, tj. uzbrojenie i zagospodarowanie terenu: przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, oświetlenia terenu, ukształtowanie terenu, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, stawkę 22% (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – w myśl art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym, objętym społecznym programem mieszkaniowym, w tym budowa tegoż budynku, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Z powyższego wynika, że o możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest Generalnym Wykonawcą, który będzie realizował inwestycję polegającą na wybudowaniu dla Inwestora budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi (lokale handlowo-użytkowe). Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa budowa budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Celem Inwestora jest nabycie usługi polegającej na wybudowaniu całości budynku - zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego jest gotowy budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych. W ramach inwestycji będą także wykonywane prace ziemne (wykonanie wykopu, przełożenie sieci teletechnicznej, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu), w tym także prace poza bryłą budynku. Generalny wykonawca dokonuje rozliczeń związanych z zawartą umową w podziale na poszczególne prace. W tym w szczególności prace wykonywane poza bryłą budynku rozliczane są odrębnie, niż prace związane z bryłą budynku. Ponad połowa z planowanych lokali przeznaczona będzie tylko i wyłącznie pod lokale mieszkalne. Sposób i liczba przeznaczenia poszczególnych lokali wynika z projektu - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Symbol obiektu, będącego przedmiotem inwestycji to, Sekcja I, Dział II, Grupa 112 – „Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe”, 1122 budynki wielomieszkaniowe. Zakresem pytania objęte sa wyłącznie prace wykonywane w bryle budynku.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi budowlane, w ramach budowy budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 1122, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy.

Tym samym, skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 1122 i umowa zawarta jest na wykonanie całości budynku, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót, nie wykraczających poza bryłę budynku.

Podsumowując w niniejszej sprawie roboty budowlane w związku z budową budynku o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym w ramach umowy generalnego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynku sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale PKOB 1122 korzystać będą z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.