IPTPP3/4512-344/15-3/BM | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług o PKWiU 81.30.10.0.
IPTPP3/4512-344/15-3/BMinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. zagospodarowanie terenów zielonych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług zagospodarowania terenów zieleni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług zagospodarowania terenów zieleni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy są usługi w zakresie architektury. Dodatkowo podatnik zamierza wykonywać usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni mieszczące się w PKWiU obowiązującym dla celu podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. w grupowaniu 81.30.10.0 Usługi ww. obejmują m.in.: dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:

 • parków i ogrodów:
 • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
 • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
 • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
 • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
 • zieleni:
 • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
 • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
 • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
 • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

Podatnik w ramach usług zagospodarowania terenów zieleni zamierza montować nieruchome jak i mobilne ściany kwiatowe, ściany zieleni, ogrody wertykalne. Systemy wymienione powyżej będą instalowane zarówno na otwartej przestrzeni, jak i wewnątrz budynków. Tworzenie ścian z roślinnością ozdobną podatnik chciałby stosować zarówno w aranżacji wnętrz (domów, lokali użytkowych, galerii i dużych budynków), jak i w projektowaniu otwartej przestrzeni. Specjalnie skonstruowane moduły doniczek zamontowane pod odpowiednim kątem nachylenia z wybranymi roślinami będą służyć do budowy ścianek działowych i osłonowych, altan, płotów, różnego rodzaju przegród oraz do dekoracji, stylizacji wnętrz i zdobienia ich żywą, kwitnącą roślinnością. Obok funkcji dekoracyjnej oraz użytkowej roślinne ściany będą mogły pełnić również funkcję reklamową - stanowić element reklamy zewnętrznej i komunikacji wizualnej. Matryce z kwiatami będą także służyć jako ekrany akustyczne, będą mogły zastąpić żywopłot w ogrodach. Mogą też pełnić rolę ścianek działowych w biurach czy lokalach gastronomicznych. Montaż ściany zewnętrznej i wewnętrznej polega na zainstalowaniu konstrukcji ze stelaży wraz z filcem, gdzie doprowadza się system nawadniający i nasadza rośliny. Pionowe konstrukcje pozwalają zagospodarować przestrzeń o dowolnych rozmiarach, w efekcie będzie powstawać zwarta, kwiatowa ściana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczenie w przyszłości usług polegających na zagospodarowaniu terenów zieleni w zakresie wskazanym we wniosku podlega opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, wynikającą z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, całą usługę polegającą na zagospodarowaniu terenów zielonych w formie montażu ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z roślinnością - zarówno w centrach handlowych, galeriach, miejskich parkach, w publicznych lokalach, restauracjach, kawiarniach z ogródkami jak również w prywatnych domach, na tarasach i w ogrodach należy opodatkować stawką 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy), ponieważ ww. usługi mieszczą się katalogu usług wymienionych w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 – „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Z opisu sprawy wynika, iż podatnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy są usługi w zakresie architektury. Dodatkowo podatnik zamierza wykonywać usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni mieszczące się w PKWiU obowiązującym dla celu podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. w grupowaniu 81.30.10.0. Podatnik w ramach usług zagospodarowania terenów zieleni zamierza montować nieruchome jak i mobilne ściany kwiatowe, ściany zieleni, ogrody wertykalne. Systemy wymienione powyżej będą instalowane zarówno na otwartej przestrzeni, jak i wewnątrz budynków. Tworzenie ścian z roślinnością ozdobną podatnik chciałby stosować zarówno w aranżacji wnętrz (domów, lokali użytkowych, galerii i dużych budynków), jak i w projektowaniu otwartej przestrzeni. Specjalnie skonstruowane moduły doniczek zamontowane pod odpowiednim kątem nachylenia z wybranymi roślinami będą służyć do budowy ścianek działowych i osłonowych, altan, płotów, różnego rodzaju przegród oraz do dekoracji, stylizacji wnętrz i zdobienia ich żywą, kwitnącą roślinnością. Matryce z kwiatami będą także służyć jako ekrany akustyczne, będą mogły zastąpić żywopłot w ogrodach. Mogą też pełnić rolę ścianek działowych w biurach czy lokalach gastronomicznych. Montaż ściany zewnętrznej i wewnętrznej polega na zainstalowaniu konstrukcji ze stelaży wraz z filcem, gdzie doprowadza się system nawadniający i nasadza rośliny. Pionowe konstrukcje pozwalają zagospodarować przestrzeń o dowolnych rozmiarach, w efekcie będzie powstawać zwarta, kwiatowa ściana.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować do świadczonych usług.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. W takim przypadku prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, usługi, które zamierza wykonywać sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że zamierzone przez Wnioskodawcę świadczenie usług w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, polegających na montowaniu nieruchomych jak i mobilnych ścian kwiatowych, ścian zieleni oraz ogrodów wertykalnych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni” będą korzystały ze stawki podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zawiązku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji planowanych usług do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Zainteresowanego w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W szczególności, przedmiotową interpretację indywidualną wydano przy założeniu, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane pod symbolem 81.30.10.0 według PKWiU z 2008 r. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy – udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
ITPP1/4512-221/15/JP | Interpretacja indywidualna

zagospodarowanie terenów zielonych
ITPB3/423-573/14/KK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.