IPTPP2/4512-406/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania awarii na przyłączach oraz wymiany wodomierzy
IPTPP2/4512-406/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. sieć wodno-kanalizacyjna
 3. stawki podatku
 4. ulga
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania awarii na przyłączach oraz wymiany wodomierzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usługi usuwania awarii na przyłączach i wymiany wodomierzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: jako Spółka) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pobór wody oraz jej uzdatnianie i dostarczanie, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. Ponadto Spółka wykonuje usługi przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do indywidualnych nieruchomości, w tym do budynków mieszkalnych oraz usługi usuwania awarii na przyłączach i wymiany wodomierzy. Realizacja usług następuje w oparciu o zawartą umowę cywilną z inwestorem tj. właścicielem nieruchomości, a od strony technicznej zgodnie z projektem przyłącza i pozwoleniem na jego budowę.

Usługi mające na celu przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mają złożony charakter. Usługa przyłączenia do sieci wodociągowej obejmuje prace ziemne (dokonanie wykopu i jego zasypanie), położenie rury, wcięcie i podłączenie do sieci wodociągowej, założenie zasuwy, wodomierza. Natomiast na zakres usługi przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, składają się prace ziemne (dokonanie wykopu, jego zasypanie), położenie rury, wcięcie i podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Z kolei na zleconą usługę usuwania awarii na przyłączach składają się prace polegające na dokonaniu wykopu i jego zasypaniu w miejscu awarii oraz wymianie uszkodzonej rury. Ponadto Spółka wykonuje na zlecenie właścicieli indywidualnych nieruchomości usługi demontażu i montażu wodomierzy. Za realizację ww. zleconych usług Spółka wystawia faktury, w których wykazuje wynagrodzenie wynikające z kosztorysu do opodatkowania którego dotychczas stosowała stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

Aktualnie Spółka ma jednak wątpliwości czy opodatkowanie podstawową stawką VAT zrealizowanych usług było prawidłowe. W celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w ...o klasyfikację wykonywanych usług. W odpowiedzi Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w... pismem z dnia <...> poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniach: PKWiU 42.21.22.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze”, PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, PKWiU 43.22.11.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych i odwadniających”. Nie zgadzając się z przedstawioną klasyfikacją. Spółka następnie zwróciła się do Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów w Warszawie argumentując, że wykonywane usługi mają charakter kompleksowy, a czynności wchodzące w zakres usługi są ze sobą ściśle powiązane i nie powinny być klasyfikowane oddzielnie. Ponadto Spółka wyjaśniła, że nie można zrealizować głównego celu, jakim jest włączenie odbiorcy indywidualnego do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków bez uprzedniej budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. W ocenie Spółki budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego służy jedynie dalszej realizacji usługi związanej z dostarczeniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych lub usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Ze stanowiskiem Spółki zgodził się Główny Urząd Statystyczny Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów w Warszawie, który w piśmie <...> wskazał, że usługa złożona składająca się z kombinacji różnych czynności, powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter. Z tego względu usługi realizowane przez Spółkę mające na celu przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, świadczenie dostawy wody, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy na przyłączach wodociągowych, usuwanie awarii na przyłączu, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią wodociągową mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”. Natomiast usługi mające na celu przyłączenie odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej, świadczenie odprowadzania ścieków, usuwanie awarii na przyłączu, wykonywane przez właściciela lub zarządzającego istniejącą siecią kanalizacyjną mieszczą się w zakresie grupowania: PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

W świetle powyższego Spółka powzięła poważne wątpliwości co do prawidłowości stosowania do zrealizowanych usług stawki podstawowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane usługi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usługi usuwania awarii na przyłączach i wymiany wodomierzy realizowane przez Spółkę ...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka do opodatkowania realizowanych usług opisanych w stanie faktycznym stosowała podstawową stawkę podatku od towarów i usług. W świetle otrzymanej przez Spółkę urzędowej klasyfikacji, wykonywane przez nią usługi zostały sklasyfikowane w grupach PKWiU 36.00.20.0 „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” i PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: jako ustawa o VAT) realizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego za wynagrodzeniem jest odpłatnym świadczeniem usług. W świetle bowiem art. 5 ww. ustawy opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast treść art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że świadczeniem usług jest każde świadczenie nie stanowiące dostawy towarów.

Z kolei do określenia stawki podatkowej dla realizowanych usług znajduje zastosowanie art. 5a ustawy o VAT stanowiący, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o którym mowa w art. 5 ustawy o VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane na podstawie przepisów tych klasyfikacji, jeżeli przepisy podatkowe powołują dla tych towarów lub usług symbole statystyczne. Dla podatku VAT taką klasyfikacją jest PKWiU wprowadzona rozporządzeniem z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jak wynika z treści art. 41 ust. 2 ustawy o VAT usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT opodatkowane są przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT. Z zakresu załącznika nr 3 do ustawy wynika zaś, że usługi wykonywane przez Spółkę sklasyfikowane w grupach PKWiU 36.00.20.0 i PKWiU 37.00.11.0 zostały wymienione w poz.140 oraz poz. 142. Zatem stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stawka dla tych usług wynosi 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawką podatku w wysokości 8% w pozycji nr 140 PKWiU 36.00.20.0 wymieniono „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”, natomiast w pozycji nr 142 PKWiU ex 37 wymieniono „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy świadczone usługi powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23% czy też 8%.

Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, iż uwagi na fakt, iż wymienione w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” - PKWiU 36.00.20.0 oraz wymienione w poz. 142 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” - PKWiU ex 37, opodatkowane są preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, to do świadczonych przez Wnioskodawcę usług przyłączenia do sieci wodociągowej, usuwania awarii na przyłączu, wymianie wodomierzy, oraz usług przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i usuwania awarii na przyłączu, o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU odpowiednio do grupowania 36.00.20.0 oraz 37.00.11.0 (mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 37), ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 8 %.

Reasumując, stwierdzić należy, iż usługi przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania awarii na przyłączach oraz wymiany wodomierzy opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8 %, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 oraz poz. 140 i 142 załącznika nr 3 do ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo podkreśla się, iż stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, tut. Organ nie jest uprawniony do oceny przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych usług będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, podane przez Wnioskodawcę klasyfikacje PKWiU przyjęto jako element stanu faktycznego i niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o te klasyfikacje. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej -rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <...>, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.