IPTPP2/4512-265/15-2/JS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku w wysokości 5% dla sprzedaży produktu
IPTPP2/4512-265/15-2/JSinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedaży Produktu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedaży Produktu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza produkować i sprzedawać wyrób X z sokiem, będący suplementem diety w postaci syropu, przeznaczonym do spożycia bez konieczności rozcieńczania („Produkt”). X jest suplementem diety pomagającym w zachowaniu prawidłowych funkcji układu moczowego. Zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny oraz ekstrakt z ziela pokrzywy i zagęszczony sok z żurawiny (udział masowy soku wynosi ok. 21,7% – w procesie technologicznym z zagęszczonego soku żurawinowego 65 Brix przy użyciu wody odtwarzany jest sok w ilości 21,7%, czyli 2,337% zagęszczonego soku żurawinowego 65% odpowiada 21,7% odtworzonego soku żurawinowego). Składniki Produktu ułatwiają eliminację bakterii E. coli oraz wspierają funkcje wydalnicze układu moczowego i nerek oraz wspomagają naturalne mechanizmy obronne, przyczyniając się tym samym do oczyszczenia i do ochrony dróg moczowych.

Produkt zawiera następujące składniki: Ekstrakt z owoców żurawiny, Ekstrakt z ziela pokrzywy, Pirydoksyny chlorowodorek Witamina B12, Sok zagęszczony z żurawiny, Sacharoza, Aromat owoce leśne, Benzoesan sodu, Sorbinian potasu, Woda oczyszczona.

Ponadto Spółka wskazuje, iż Produkt ten nie jest napojem, który mógłby być spożywany w dowolnych ilościach, nie służy do gaszenia pragnienia, ani też nie jest syropem, na bazie którego mogłyby być produkowane lemoniady czy inne napoje. Jest on natomiast suplementem diety, sprzedawanym w niewielkich opakowaniach, którego dzienne spożycie nie powinno przekraczać określonych dawek, i który służy oczyszczaniu, ochronie dróg moczowych i nerek.

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną wydaną 9 kwietnia 2015 r. przez Urząd Statystyczny w ... o sygnaturze ..., wskazującą, iż Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. Przedmiotowa opinia klasyfikacyjna stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który w wyniku zastosowania wskazanej receptury i technologii wytwarzania zawiera minimum 20% soku owocowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT, począwszy od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r. W stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 5%, która na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 11.07.19.0 (a więc sklasyfikowane pod symbolem takim jak Produkt): pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 5%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania PKWiU 11.07.19.0 podlegają opodatkowaniu według 5% stawki VAT, a jedynie te określone jako pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; bądź zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Mając na uwadze powyższe, aby możliwe było zastosowanie 5% stawki VAT dla napojów, konieczne jest spełnienie łącznie trzech niżej wymienionych przesłanek (pozycja 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT):

  1. Napój musi być klasyfikowany do grupowania 11.07.19.0 według PKWiU z 2008 r. jako „pozostałe napoje bezalkoholowe”,
  2. Napój musi być niegazowany, oraz
  3. Musi posiadać w swoim składzie surowcowym co najmniej 20% (masowo) soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego.

W tym względzie, Wnioskodawca wskazuje, że:

  1. Spółka otrzymała opinię klasyfikacyjną z 9 kwietnia 2015 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w ... o sygnaturze ..., z której wynika, iż Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. Z uwagi na fakt, iż Produkt jest wyrobem płynnym do bezpośredniego spożycia, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy klasyfikacyjnej tego Produktu dla potrzeb niniejszego wniosku, bowiem analiza ta została dokonana przez kompetentny do tego organ i zakończona klasyfikacją Produktu do 11.07.19.0 PKWiU 2008 r.
  2. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Produkt jest napojem niegazowanym (syropem),
  3. Udział masowy soku owocowego w Produkcie wynosi minimum 20% składu surowcowego.

W zakresie sposobu wytwarzania/produkcji syropu, Spółka uważa, że ze względów podatkowych nie ma znaczenia sposób wytwarzania jeśli prowadzi on do uzyskania co najmniej 20% udziału masy soku w składzie surowcowym.

W świetle powyższego, ze względu na fakt, iż Produkt spełnia wszystkie przesłanki wskazane w pozycji 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT, tj.:

  1. stanowi „Pozostałe napoje bezalkoholowe” mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 oraz
  2. jest to napój niegazowany, w którym
  3. udział masowy soku owocowego wynosi minimum 20% składu surowcowego, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Jednocześnie, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów (usług) należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Art. 41 ust. 2a ustawy stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod poz. 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod numerem PKWiU ex. 11.07.19.0, tj.: pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego;
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Przy czym „ex” oznacza, że ww. stawka dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla sprzedaży Produktu.

Z powołanych przepisów wynika, że stawka podatku VAT w wysokości 5% ma zastosowanie m.in. do produktu będącego napojem bezalkoholowym pod warunkiem, że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego tego produktu oraz że produkt ten mieści się w grupowaniu PKWiU oznaczonym symbolem 11.07.19.0. W przypadku, gdy spełnione są powyższe warunki, do dostawy takiego produktu można stosować stawkę podatku w wysokości 5%.

Z okoliczności sprawy wynika, że przedmiotem sprzedaży będzie wyrób X z sokiem, będący suplementem diety w postaci syropu, który zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny oraz ekstrakt z ziela pokrzywy i zagęszczony sok z żurawiny (udział masowy soku wynosi ok. 21,7% – w procesie technologicznym z zagęszczonego soku żurawinowego 65 Brix przy użyciu wody odtwarzany jest sok w ilości 21,7%, czyli 2,337% zagęszczonego soku żurawinowego 65% odpowiada 21,7% odtworzonego soku żurawinowego), co oznacza, że udział masowy soku owocowego z żurawiny wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

Wobec powyższego, mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego Produktu – w sytuacji, gdy faktycznie mieści się on w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 i udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego – będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Trzeba przy tym zauważyć, że ustawodawca we wskazanym przepisie uzależnił możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku do dostawy napojów bezalkoholowych niegazowanych zawierających sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny, od wielkości udziału masowego soku w składzie surowcowym takiego napoju. Jednocześnie, regulacje dotyczące podatku od towarów i usług nie powołują definicji soku, jak też nie rozstrzygają kwestii sposobu uzyskania przez wytwórcę napoju odpowiedniego poziomu soku w tym napoju. Problem ten jest kwestią w zakresie technologii i receptury napoju, wykraczającą poza uprawnienia organu wydającego interpretację indywidualną wynikające z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie może być więc przedmiotem oceny przez tut. Organ.

Ponadto, wydana interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę sprzedawanego towaru do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności tej klasyfikacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z tym, niniejszą interpretację wydano w oparciu o klasyfikację przedstawioną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IBPP2/443-11/14/KO | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPTPP1/4512-203/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.