IPTPP2/4512-23/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT przy dostawie kredy nawozowej granulowanej
IPTPP2/4512-23/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. stawki podatku
 3. towar
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 8% podatku VAT przy dostawie kredy nawozowej granulowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 8% podatku VAT przy dostawie kredy nawozowej granulowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem i handlem nawozami wapniowymi. Firma produkuje naturalny związek wapniowy pod nazwą ... . Kreda nawozowa ... jest naturalnie występującą odmianą węglanu wapnia CaCo3. Jest to kreda nawozowa mielona, która w wyniku procesu technologicznego polegającego na mieszaniu, granulowaniu i suszeniu w suszarniach obrotowych przyjmuje kształt drobnej granulki. W wyniku tego procesu skład fizykochemiczny kredy nie ulega żadnej zmianie. W takiej postaci kreda nawozowa nie jest pyląca co ułatwia jej konfekcjonowanie, transport i dozowanie w rozsiewaczach do nawozów. Otrzymana tą metodą kreda nawozowa pakowana jest w worki 50 kg i Big Bag 500 kg. Produkt jest skierowany i przeznaczony tylko i wyłącznie do sektora rolniczego. Inne jego zastosowanie niż rolnicze nie jest możliwe ze względu na jego własności fizyko-chemiczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Jaka będzie obowiązywała stawka podatku od towarów i usług na sprzedawaną kredę nawozową...

Czy Przedsiębiorstwo będzie stosowało prawidłową stawkę VAT w wysokości 8% dla produktu o nazwie handlowej ... , dla którego Urząd Statystyczny w ... przypisał numer PKWiU 08.11.30.0 potwierdzając stanowisko Wnioskodawcy w piśmie z dnia 15.01.2014 r., jako odpowiedź na zapytanie Przedsiębiorstwa z dnia 05.12.2013 r., w którym odpowiada i klasyfikuje ww. kredę nawozową zarówno mieloną jak i granulowaną do grupowania: PKWiU 08.11.30.0. (załącznik)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wymieniony we wniosku produkt ... z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne może być sprzedawany wyłącznie dla sektora rolniczego. Proces produkcyjny polegający na mieszaniu, granulowaniu oraz suszeniu to proces który ma na celu uzyskanie odpowiedniego rodzaju kredy nawozowej.

Decydującym elementem dla ustalenia PKWiU dla produktu są finalni odbiorcy (sektor rolniczy) oraz właściwości fizyko-chemiczne (kreda nawozowa), które nie ulegają zmianie w procesie produkcji. Klasyfikacja PKWiU 08.11.30.0 mówi: kreda i dolomit inny niż kalcytowy: częściowo 8% - poz. 21 zał. nr 3 do ustawy o VAT - „wyłącznie kreda mielona, pastewna oraz kreda mielona, nawozowa oraz mączka dolomitowa”. Zdaniem Wnioskodawcy, widać jednoznacznie, że pod pojęciem nawozowa, która w zapisie stanowi indywidualną treść nie łączącą się z innymi wierszami. W takiej postaci zapis kreda nawozowa stanowi oddzielną grupę produktów, które mogą zawierać dowolny rodzaj kredy nawozowej. Nazwa produktu ... - nawóz wapniowy, służy tylko celom marketingowym i promowaniu własnej marki. W związku z powyższym, produkt objęty będzie - 8% stawką VAT, ponieważ pozostaje kredą nawozową.

Do wniosku Zainteresowany załączył pisma z Urzędu Statystycznego orzekające prawidłowość stosowania przez firmę numeru PKWiU dla granulowanej kredy nawozowej o nazwie handlowej ... .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Ponadto należy wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w ..., który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy obowiązującego art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 21 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem i handlem nawozami wapniowymi. Firma produkuje naturalny związek wapniowy pod nazwą ... . Kreda nawozowa ... jest naturalnie występującą odmianą węglanu wapnia CaCo3. Jest to kreda nawozowa mielona, która w wyniku procesu technologicznego polegającego na mieszaniu, granulowaniu i suszeniu w suszarniach obrotowych przyjmuje kształt drobnej granulki. W wyniku tego procesu skład fizykochemiczny kredy nie ulega żadnej zmianie. W takiej postaci kreda nawozowa nie jest pyląca co ułatwia jej konfekcjonowanie, transport i dozowanie w rozsiewaczach do nawozów. Otrzymana tą metodą kreda nawozowa pakowana jest w worki 50 kg i Big Bag 500 kg. Produkt jest skierowany i przeznaczony tylko i wyłącznie do sektora rolniczego. Inne jego zastosowanie niż rolnicze nie jest możliwe ze względu na jego własności fizyko-chemiczne.

Ustawodawca, w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 21 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” wymienił towary o symbolu PKWiU ex 08.11.30.0 do których ma zastosowanie obniżona stawka w wysokości 8% i są to wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Odnosząc przytoczone przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że kreda granulowana nawozowa sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 podlega opodatkowaniu według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w związku z poz. 21 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej interpretacji indywidualnej udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem tut. Organ w związku z § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o zdarzenie przyszłe w nim przedstawione.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.