IPTPP2/443-652/14-2/JS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy jadalnych olejów roślinnych i zwierzęcych
IPTPP2/443-652/14-2/JSinterpretacja indywidualna
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. klasyfikacje
  3. olej
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy jadalnych olejów roślinnych i zwierzęcych bez względu na ich przeznaczenie przez nabywców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy jadalnych olejów roślinnych i zwierzęcych bez względu na ich przeznaczenie przez nabywców.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo X (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest firmą handlową, której przedmiotem działalności jest m.in. handel artykułami spożywczymi w tym olejami i tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi. Surowce kupowane są u producentów lub ich dystrybutorów w kraju. Firma planuje także nabywać ww. produkty od kontrahentów unijnych, a także je importować.

Część surowców kupowanych w kraju, np. olej sojowy czy rzepakowy, które zakwalifikowane zostały przez ich sprzedawców zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne, Wnioskodawca kupuje z 5% stawką podatku VAT. Ten sam surowiec Zainteresowany klasyfikuje według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne (tj. mogące być spożywane przez ludzi) i sprzedaje bez względu na końcowe przeznaczenie surowca przez jego nabywcę – także z 5% stawką podatku VAT do producentów z przemysłu spożywczego, paszowego lub do produkcji biokomponentów (np. do produkcji biopaliw). Firma sprzedaje kupowane surowce bez jakichkolwiek przeróbek technicznych czy chemicznych. Wnioskodawca planuje także dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importować oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne. Na podstawie przedstawionych dokumentów (atestów, świadectw jakości) nabywane oleje i tłuszcze, jako mogące być spożywane przez ludzi, będą przez Wnioskodawcę kwalifikowane zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne i odsprzedawane dalej z 5% stawką podatku VAT bez względu na końcowe przeznaczenie produktu – podobnie jak przy sprzedaży krajowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy surowce zakwalifikowane przez Wnioskodawcę zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne mogą być sprzedawane z 5% stawką podatku VAT bez względu na końcowe przeznaczenie surowca przez jego nabywcę (tj. nie tylko do celów spożywczych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż jadalnych olejów roślinnych i zwierzęcych zakwalifikowanych do grupy 10.4 według klasyfikacji PKWiU z 2008 r. podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, niezależnie od ich końcowego przeznaczenia, ponieważ stawka podatku dotyczy istoty produktu, czyli tego czy jest to olej roślinny lub zwierzęcy jadalny, a nie dotyczy sposobu wykorzystania oleju, dlatego też np. oleje roślinne zakwalifikowane jako jadalne a sprzedawane np. do produkcji pasz czy do celów produkcji technicznej, będą miały taką samą 5% stawkę podatku VAT jak olej roślinny czy zwierzęcy sprzedawany do celów branży spożywczej.

Art. 41 ust. 2a ustawy o podatku VAT stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%. Pod poz. 20 załącznika nr 10 wyszczególniony został symbol PKWiU z przedrostkiem „ex” 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne. Umieszczenie symbolu „ex” przed symbolem PKWiU oznacza, że następuje zawężenie możliwości stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów spełniających określone warunki, sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – w tym przypadku do olejów jadalnych, tj. nadających się do spożycia przez ludzi. Biorąc pod uwagę ww. brzmienie załącznika nr 10, poz. 20 należy uznać, że przeznaczenie olejów i tłuszczów roślinnych rozumiane jako faktyczne wykorzystanie w określonym celu, nie zostało przewidziane w przepisach dotyczących 5% stawki podatku VAT. Zastosowanie 5% stawki podatku VAT nie jest uwarunkowane według ustawy o VAT przeznaczeniem towaru, ani charakterem czy rodzajem nabywców. W związku z tym zastosowanie 5% stawki VAT zależy od cech sprzedawanego surowca, a sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikacji nabywców w jakim celu nabyli oleje i tłuszcze roślinne jadalne. Ponieważ ustawodawca nie narzuca na sprzedawcę obowiązku sprawdzenia przeznaczenia sprzedawanego surowca, należy uznać, że wystarczającą przesłanką do zastosowania stawki 5% jest jadalna cecha oleju. Brak jest zatem podstaw, aby o jadalnym charakterze olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych decydował faktyczny sposób ich wykorzystania przez nabywców.

Istotne jest bowiem czy oleje i tłuszcze – jako produkty są zakwalifikowane jako jadalne. Prawodawca wyraźnie bowiem zaznaczył, że chodzi o „jadalność” jako cechę oleju czy tłuszczu, nie zaś sposób ich wykorzystania. Zatem każda sprzedaż oleju lub tłuszczu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 10.4 jako produkt „jadalny”, który może być spożywany przez ludzi, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 5%. Fakt wykorzystania przedmiotowych produktów, będących olejami czy tłuszczami jadalnymi, przez ich nabywców na cele inne niż spożywcze nie ma wpływu na stawkę podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2011 r. klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych aktualnie stawką podatku w wysokości 8% wymieniono w pozycji 27 grupę ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Z objaśnień do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne.

Z objaśnień do ww. załącznika wynika, że ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Natomiast według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku albo wyłączenia tylko do towarów lub usług, należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług). Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest firmą handlową, której przedmiotem działalności jest m.in. handel artykułami spożywczymi w tym olejami i tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi. Surowce kupowane są u producentów lub ich dystrybutorów w kraju. Część surowców kupowanych w kraju, np. olej sojowy czy rzepakowy, które zakwalifikowane zostały przez ich sprzedawców zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne, Wnioskodawca kupuje z 5% stawką podatku VAT. Ten sam surowiec Zainteresowany klasyfikuje według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne (tj. mogące być spożywane przez ludzi) i sprzedaje bez względu na końcowe przeznaczenie surowca przez jego nabywcę – także z 5% stawką podatku VAT do producentów z przemysłu spożywczego, paszowego lub do produkcji biokomponentów (np. do produkcji biopaliw). Firma sprzedaje kupowane surowce bez jakichkolwiek przeróbek technicznych czy chemicznych. Wnioskodawca planuje także dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importować oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne. Na podstawie przedstawionych dokumentów (atestów, świadectw jakości) nabywane oleje i tłuszcze, jako mogące być spożywane przez ludzi, będą przez Wnioskodawcę kwalifikowane zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne i odsprzedawane dalej z 5% stawką podatku VAT bez względu na końcowe przeznaczenie produktu – podobnie jak przy sprzedaży krajowej.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie ma definicji określenia „jadalne”. Grupowania, w tytułach których występuje takie wyrażenie, są określone przez odpowiednie podpozycje CN. Nomenklatura scalona (CN), w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spasania dla zwierząt stosuje określenia „paszowe”, „pastewne”. Natomiast określenia „jadalne”, „niejadalne” są używane do określenia produktów przeznaczonych dla ludzi.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę jest olej roślinny i zwierzęcy sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 10.4 w grupie: Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, przeznaczony do spożycia przez ludzi – wówczas jego sprzedaż podlega opodatkowaniu według 5% stawki podatku VAT, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do tej ustawy. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja towarów będących przedmiotem wniosku, zawiera się bowiem w grupowaniu PKWiU ex 10.4 i nie jest wymieniona wśród wyłączeń (olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych innych niż jadalne).

Jednocześnie należy wskazać, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem dostawy jest jadalny olej roślinny i zwierzęcy, bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że olej jest następnie sprzedawany np. do produkcji pasz czy do celów produkcji technicznej.

Reasumując, skoro surowce (tj. jadalne oleje roślinne i zwierzęce) są zakwalifikowane przez Wnioskodawcę zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2008 r. do działu 10 – artykuły spożywcze, symbol 10.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – jadalne, to bez względu na końcowe przeznaczenie surowca przez jego nabywcę (tj. nie tylko do celów spożywczych), podlegają opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z poz. 20 załącznika nr 10 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowo należy wskazać, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik. W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji tut. Organ odniósł się wyłącznie do klasyfikacji podanych przez Zainteresowanego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.