IPTPP1/4512-332/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy nawozu mineralno-wapniowego
IPTPP1/4512-332/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. opodatkowanie
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 12 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy nawozu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0.– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy nawozu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach swojej podstawowej działalności zajmuje się między innymi produkcją oraz dostawą nawozów dla rolnictwa. Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr .... dnia 24 lutego 2012 r. Spółka została uprawniona do wprowadzenia do obrotu nawozu mineralnego wapniowego pn. .... (dalej: Produkt).

Wymagania jakościowe, jakie zostały określone Spółce dla Produktu w ramach wskazanej decyzji:

 1. Całkowita zawartość wapnia w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) - co najmniej 49%;
 2. Przesiew przez sito o boku oczka kwadratowego 0,5 mm - poniżej 40%;
 3. Odsiew na sicie o wymiarze boku kwadratowego 5,6 mm - poniżej 10%;
 4. Zawartość granulek o wymiarach od 0,5 mm do 5,6 mm - co najmniej 50%;
 5. Postać - stała, granulowana.

Produkt nie zawiera magnezu, azotu, fosforu ani potasu. Produkowany jest z wyselekcjonowanych skał wapiennych w procesie obróbki mechanicznej (mielenie, odsiewanie). Podstawowym jego składnikiem jest węglan wapnia (CaC03).

Dodatkowo, Spółka uzyskała od podmiotu zewnętrznego (Zakładu Badań Laboratoryjnych ..... Sp. z o.o. z siedzibą w ....) wyniki badań mających na celu wskazanie dokładnego składu procentowego Produktu. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano następujące wyniki:

Rodzaj składnika

Zawartość <w %>

SiO2

0,34

CaCO3

99,3

MgCO2,

0,33

Z uwagi na fakt, że każde badanie obarczone jest błędem pomiarowym, suma składników w przedmiotowych wynikach nie sumuje się do 100%, lecz do 99,97%.

Równocześnie poniżej Spółka przedstawia role, jaką poszczególne składniki pełnią w Produkcie:

 • SiO2 - związki krzemu pochodzenia naturalnego ze złóż skał wapiennych, których zawartość w Produkcie jest znikoma (0,34%), stanowią dodatek nie mający wpływu na właściwości gleby. Krzem nie jest również składnikiem szkodliwym dla gleby ani organizmów żywych. W konsekwencji powyższego przedmiotowy składnik należy uznać za neutralny z punktu widzenia działania Produktu;
 • CaCO3 (węglan wapnia) i MgCOM3 (węglan magnezu) - pełnią głównie funkcję odkwaszającą (neutralizującą dla jonów kwaśnych), stąd też Produkt jest dedykowany do regulacji odczynu gleb, których zakres wartości pH jest poniżej optymalnego dla danej kategorii agronomicznej. Magnez oraz wapń są również składnikami pokarmowymi dla roślin (w postaci jonów Mg2+ i Ca2+). Należy również wskazać, że stosowanie Produktu wpływa na poprawę struktury gleby, gdyż jony Ca2+ mają zdolność „scalania” najdrobniejszych cząstek gleby, dzięki czemu powstaje struktura gruzełkowata.

Produkt przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r., nr 147, poz. 1033; dalej: Ustawa o nawozach) za nawóz uważa się produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne. W konsekwencji, zdaniem Spółki, Produkt mieści się w zakresie pojęciowym definicji nawozu.

W celu właściwego zaklasyfikowania Produktu, wystąpiono do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego ustalenie dla produktu symbolu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W opinii z dnia 17 marca 2015 r. Urząd Statystyczny zajął stanowisko, zgodnie z którym Produkt powinien być klasyfikowany w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

Wnioskodawca zajmuje się (oraz zajmować się będzie w przyszłości) produkcją i dostawą Produktu na rzecz odbiorców detalicznych oraz hurtowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku od towarów i usług powinna być stosowana do dostawy przez Wnioskodawcę produktu dla odbiorców detalicznych oraz hurtowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do dostaw Produktu powinna mieć zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z pozycją 21 Załącznika nr 3 do Ustawy VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). W konsekwencji powyższego należy uznać, że kluczowa dla celów określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla dostawy Produktu jest odpowiedź na pytanie jaką stawką tego podatku opodatkowane są odpłatne dostawy produktów wskazanych w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 Ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie natomiast do treści art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, dla towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 3 do Ustawy VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy obowiązującego art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule Załącznika nr 3 do Ustawy VAT, wynosi 8%.

W pozycji 21 Załącznika nr 3 do Ustawy VAT wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany — wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 Ustawy VAT przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w stanie faktycznym Produkt mieści, się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Niemniej jednak taka informacja stanowi wyłącznie, ze względu na zastosowanie przedrostka „ex” w opisie w Załączniku nr 3, warunek sine qua non zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Również informacja, że Produkt stanowi nawóz w rozumieniu Ustawy o nawozach nie daje jeszcze jednoznacznej odpowiedzi jaką stawkę podatku od towarów i usług należałoby zastosować, z uwagi na fakt, że Załącznik nr 3 do Ustawy VAT posługuje się pojęciem kredy mielonej, natomiast Produkt jest kredą granulowaną.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szereg niedawnych zmian interpretacji indywidualnych dokonanych z urzędu przez Ministra Finansów:

W przedmiotowych pismach Minister powołując pismo Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2014 r. wskazał, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Podsumowując całość powyższych rozważań należy stwierdzić, że skoro Produkt:

 • mieści się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 Kieda i dolomit inny niż kalcynowany (co potwierdza opinia klasyfikacyjna wydana przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego);
 • stanowi nawóz w rozumieniu Ustawy o nawozach;
 • powinien być, dla celów zarówno PKWiU, jak i Ustawy VAT, traktowany analogicznie jak kreda mielona (co potwierdzają przywołane powyżej zmiany interpretacji indywidualnych dokonane przez Ministra Finansów);

to właściwą stawką podatku od towarów i usług, jaka powinna być stosowana przy dostawie Produktu dla odbiorców detalicznych oraz hurtowych jest stawka 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W poz. 21 ww. załącznika nr 3 wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 08.11.30.0 sklasyfikowano:

„Kreda i dolomit inny niż kalcynowany – wyłącznie:

 • kreda mielona, pastewna,
 • kreda mielona, nawozowa,
 • mączka dolomitowa.”

Grupowanie to nie obejmuje:

 • dolomitu kalcynowanego lub spiekanego, sklasyfikowanego w 23.52.30.0.

W tym miejscu należy wskazać, że Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r. , wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowy. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami stosowanie obniżonej stawki podatku 8% VAT uwarunkowane jest tym by dany towar mieścił się w klasyfikacji (PKWiU) w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowy Produkt zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) mieści się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”. Nadto, przedmiotowy Produkt nie zawiera magnezu, azotu, fosforu ani potasu. Produkowany jest z wyselekcjonowanych skał wapiennych w procesie obróbki mechanicznej (mielenie, odsiewanie). Podstawowym jego składnikiem jest węglan wapnia (CaC03).

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan sprawy do powołanych przepisów należy stwierdzić, że dostawa ww. Produktu, tj. nawozu mineralno-wapniowego, zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 08.11.30.0, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy, opodatkowana jest według przewidzianej w tym przepisie stawki podatku w wysokości 8%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy, do dostawy wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, prawidłowe jest/będzie zastosowanie stawki 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, w zw. z poz. 21 załącznika nr 3.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.