IPTPP1/4512-293/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy do dostawy wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe rożne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” prawidłowe jest zastosowanie stawki 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z treścią załącznika nr 3 poz. 48?
IPTPP1/4512-293/15-4/MSuinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. stawki podatku
 3. wysokość
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 22 maja 2015 r., data wpływu do BKIP 25 maja 2015r.) uzupełnionym w dniu 6 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0. Wniosek przesłano do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 25 maja 2015r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 06 lipca 2015r. w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. zwrócił się do Urzędu Statystycznego w .... z wnioskiem o sklasyfikowanie zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wyrobu spożywczego jaki Wnioskodawca ma zamiar produkować. Wyrób o nazwie ..... (planowana nazwa ....) o terminie spożycia 28 dni charakteryzuje się następującym składem: mleczko kokosowe bio, skrobia, glukoza bio, agar, szczepy kultur bakterii (bifidobacterium species, lactobacillus acido philus, lactobacillus delbruecki subsp bulgarius streptococcus, thermophilus). Jest to wyrób rolnictwa ekologicznego w całości roślinny, pozbawiony glutenu. Mleczko kokosowe używane w produkcji jest wytwarzane w zakładzie z wiórków kokosowych 30% i wody 70%.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w ... wskazał, iż przedmiotowy wyrób zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207 poz. 1293 z późn. zm.) mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Stawka VAT 8% zgodnie z treścią załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 48 (PKWiU ex 10.89.19.0) ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wyrób został sklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
 2. wyrób nie stanowi ekstraktu słodowego,
 3. zawartość alkoholu w wyrobie nie przekracza 1,2 %

W związku z powyższym Wnioskodawca oświadcza, że po pierwsze wyrób objęty zakresem pytania nie stanowi ekstraktu słodowego, po drugie wyrób nie zawiera w ogóle alkoholu (a zatem tym bardziej nie przekracza 1,2%).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do dostawy wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” prawidłowe jest zastosowanie stawki 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z treścią załącznika nr 3 poz. 48...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo stosowania do odpłatnych dostaw na terytorium kraju ww. wyrobu stawki VAT 8% ponieważ jej wysokość wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz z załącznika nr 3 do przedmiotowej ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, stawka podatku od towarów i usług „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 130 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%”. Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, który zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych obniżoną 8% stawką VAT w poz. 48 wskazano, że ze stawki 8% mogą korzystać wyroby oznaczone symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Reasumując stawka VAT 8% zgodnie z treścią załącznika nr 3 do ustawy poz. 48 (PKWiU ex 10.89.9.0) ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wyrób został sklasyfikowany do grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 2. wyrób nie stanowi ekstraktu słodowego,
 3. zawartość alkoholu w wyrobie nie przekracza 1,2 %.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez „PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” Jak zostało wskazane powyżej Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji statystycznej opisanego wyrobu ..... W odpowiedzi na wniosek Urząd Statystyczny stwierdził, że wyrób powinien być sklasyfikowany w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że wyrób .... nie stanowi ekstraktu słodowego a także nie zawiera w ogóle alkoholu. W ocenie Wnioskodawcy wyrób ten spełnia więc przesłanki zastosowania stawki VAT 8% wskazanej dla wyrobów ujętych w pozycji nr 48 załącznika nr 3 do ustawy, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem sprzedawanych towarów.

Ponieważ stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika z tego, że to właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu - zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami stosowanie obniżonej stawki podatku 8% VAT uwarunkowane jest tym by dany towar mieścił się w klasyfikacji (PKWiU) w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowy wyrób zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) mieści się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Nadto, wyrób objęty zakresem pytania nie stanowi ekstraktu słodowego, oraz wyrób nie zawiera w ogóle alkoholu. Odnosząc zatem wskazany wyżej stan sprawy do powołanych przepisów należy stwierdzić, że dostawa ww. wyrobu, zaklasyfikowanego według PKWiU grupowania 10.89.19.0, nie zawierającego alkoholu i jednocześnie niestanowiącego ekstraktu słodowego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, opodatkowana jest wg przewidzianej w tym przepisie stawki podatku w wysokości 8%.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” prawidłowe jest zastosowanie stawki 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, w zw. z treścią załącznika nr 3 poz. 48.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.