IPTPP1/4512-139/15-4/MW | Interpretacja indywidualna

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w zw. z poz. 186 załączniku nr 3 do ww. ustawy, objęte są obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%, która zgodnie z art 146a pkt 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 8%?
IPTPP1/4512-139/15-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. karnet
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2015r. (data wpływu 13 maja 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika Nr 3 do ustawy, dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 93.13 – jest prawidłowe
 • zastosowania 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika Nr 3 do ustawy, dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 93.11 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług.

Wniosek został uzupełniony w dniu 13 maja 2015r. o doprecyzowanie stanu faktycznego, wskazanie przedmiotu wniosku, zakresu objętego pytaniem oraz własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Od dnia 7 kwietnia 2003 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Podstawowy profil działalności polega na świadczeniu usług sportowo-rekreacyjnych określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod podklasą 93.04.Z. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, 92.62.Z Działalność związana ze sportem pozostała.

Usługi sportowo-rekreacyjne świadczone są w prowadzonym przez Wnioskodawcę obiekcie sportowym o nazwie .... Zakres świadczonych usług związany jest ze sprzedażą biletów/karnetów/wejściówek do klubu uprawniających do korzystania z jego oferty sportowej oraz rekreacyjnej polegającej na możliwości gry w squasha, udziału w zajęciach fitness oraz możliwości korzystania z sauny. Cena biletu/karnetu/wejściówki obejmuje wyłącznie wejście do obiektu, korzystanie z jego urządzeń i przyrządów, usług związanych z typowym, normalnym jego użytkowaniem. W cenie biletu (karnetu/wejściówek) nie są ujęte usługi dodatkowe takie jak przykładowo sprzedaż napojów czy sprzętu sportowego.

PKWiU 93.11; 91.13 - korzystanie z kortów do gry w squasha, udział w zajęciach fitness, korzystanie z sauny fińskiej.

Korzystanie z kortów do gry w squasha może odbywać się bez instruktora lub z instruktorem. Branie udziału w zajęciach fitness zawsze odbywa się z instruktorem. Korzystanie z sauny fińskiej nigdy nie odbywa się z instruktorem

Cena za karnet/bilet/wejściówkę nie jest uzależniona od skorzystania z usług instruktora i nie obejmuje tych usług. Dla usług z instruktorem będącym pracownikiem klubu uczestnik nie musi dokonać dodatkowej opłaty oprócz zakupu biletu/karnetu/ wejściówki. Dla usług instruktora będącego podmiotem niezwiązanym żadną umową z Wnioskodawcą wymagana jest dodatkowa odrębna opłata.

Zakresem pytania objęte są jedynie usługi wstępu uprawniające do korzystania z kortów do gry w squasha, udziału w zajęciach fitness oraz korzystania z sauny fińskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczone usługi przez Wnioskodawcę w zakresie sportu i rekreacji, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w zw. z poz. 186 załączniku nr 3 do ww. ustawy, objęte są obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%, która zgodnie z art. 146a pkt 2 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonych usług o charakterze sportowo - rekreacyjnym, winna mieć zastosowana obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wskazuje bowiem przywołany powyżej przepis prawny, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ww. ustawy, przy czym, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 146 pkt 2 od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2016 r. obniżona stawka podatku wynosi 8%.

Ponieważ usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami związanymi ze sportem, z rekreacją wyczerpują znamiona przepisu zamieszczonego w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 186, obejmującego swoim zakresem „Pozostałe usługi związane z rekreacją-wyłącznie w zakresie wstępu”, bowiem pod pojęciem wymienionych usług należy rozumieć nie tylko usługi stricte związane z samym wejściem do obiektu świadczącego usługi związane ze sportem czy rekreacją, ale również świadczenia typowe dla danego obiektu. Na powyższe wskazuje również stanowisko Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 2 grudnia 2014 r. pod sygn. PT1/033/32/354/LJU/14, powołującego się na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13, cytując fragment interpretacji „(...) pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 -186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu)(...).”

Podsumowując, w stanie faktycznym, objętym niniejszym wnioskiem, do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, w zakresie wstępu do obiektu prowadzonego przez niego, ale i również udostępnienia kortów do squasha, prowadzenia zajęć fitness i sauny, winna mieć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, w chwili obecnej, do końca 2016 r., w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika Nr 3 do ustawy, dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 93.13,
 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika Nr 3 do ustawy, dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 93.11.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto m. in.:

 • w poz. 179 - symbol PKWiU 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”;
 • w poz. 186 - bez względu na symbol PKWiU „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 182 - usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych
 • bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 - usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU.

Należy zauważyć, że ustawodawca w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „rekreacja”.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsip.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Analiza wskazanych definicji oraz treść poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazuje, że na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - za rekreację należy uznać różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z siłowni, z sauny. Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m. in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru, związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej możliwość tańczenia, na imprezę sportową możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness), do sauny, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Analogicznie - elementem usługi związanej ze wstępem do klubu fitness - będzie korzystanie przez klientów z szatni, natrysków czy też opieki instruktora. Wskazane czynności stanowią element świadczeń oferowanych przez obiekt rekreacyjny związanych z jej typowym użytkowaniem.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, czy też do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness) oraz sauny nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług sportowo-rekreacyjnych określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod podklasą 93.04.Z. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, 92.62.Z Działalność związana ze sportem pozostała. Usługi sportowo-rekreacyjne świadczone są w prowadzonym przez Wnioskodawcę obiekcie sportowym. Zakres świadczonych usług związany jest ze sprzedażą biletów/karnetów/wejściówek do klubu uprawniających do korzystania z jego oferty sportowej oraz rekreacyjnej polegającej na możliwości gry w squasha, udziału w zajęciach fitness oraz możliwości korzystania z sauny. Cena biletu/karnetu/wejściówki obejmuje wyłącznie wejście do obiektu, korzystanie z jego urządzeń i przyrządów, usług związanych z typowym, normalnym jego użytkowaniem. W cenie biletu (karnetu/wejściówek) nie są ujęte usługi dodatkowe takie jak przykładowo sprzedaż napojów czy sprzętu sportowego. PKWiU 93.11; 91.13 - korzystanie z kortów do gry w squasha, udział w zajęciach fitness, korzystanie z sauny fińskiej. Korzystanie z kortów do gry w squasha może odbywać się bez instruktora lub z instruktorem. Branie udziału w zajęciach fitness zawsze odbywa się z instruktorem. Korzystanie z sauny fińskiej nigdy nie odbywa się z instruktorem. Cena za karnet/bilet/wejściówkę nie jest uzależniona od skorzystania z usług instruktora i nie obejmuje tych usług. Dla usług z instruktorem będącym pracownikiem klubu uczestnik nie musi dokonać dodatkowej opłaty oprócz zakupu biletu/karnetu/wejściówki. Dla usług instruktora będącego podmiotem niezwiązanym żadną umową z Wnioskodawcą wymagana jest dodatkowa odrębna opłata.

Jak wyżej wskazano, od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. nr 207, poz. 1293 ze zm.), gdzie wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU).

W dziale 93 „usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją” mieszczącym się w sekcji R wymienione zostały:

93.1 Usługi związane ze sportem,

93.11 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.11.1 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.11.10 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.11.10.0 Usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.12 Usługi związane z działalnością klubów sportowych,

93.13 Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19 Pozostałe usługi związane ze sportem.

W wyjaśnieniach do PKWiU wskazano, iż grupowanie 93.11.10.0 obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Wobec powyższego usługi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę jako związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0) korzystają z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a upkt 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast odnośnie usług sklasyfikowanych wg PKWiU 93.13 należy wskazać, iż charakter świadczonych przez Zainteresowanego usług związanych ze sprzedażą biletów/karnetów/wejściówek do klubu, uprawniających do korzystania z jego oferty sportowej oraz rekreacyjnej, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

Zainteresowany – jak wynika z opisu sprawy – świadczy sportowo-rekreacyjne usługi sprzedając bilety/karnety/wejściówki wstępu do obiektu wyposażonego w odpowiedni, niezbędny do realizacji tych usług sprzęt. Korzystanie z kortów do gry w squasha może odbywać się bez instruktora lub z instruktorem, branie udziału w zajęciach fitness zawsze odbywa się z instruktorem, korzystanie z sauny fińskiej nigdy nie odbywa się z instruktorem. Cena za karnet/bilet/wejściówkę nie jest uzależniona od skorzystania z usług instruktora. Dla usług z instruktorem będącym pracownikiem klubu uczestnik nie musi dokonać dodatkowej opłaty oprócz zakupu biletu/karnetu/wejściówki.

Wskazane normy prawne oraz przedstawiony opis sprawy prowadzą do uznania, że opisane we wniosku usługi świadczone przez Zainteresowanego na rzecz klientów kupujących bilety/ wejściówki/karnety uprawniające do wejścia do obiektu i korzystania z jego oferty są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie:

 • art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy do usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym, sklasyfikowanych wg PKWiU 93.13;
 • art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 a pkt 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy dla usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że świadczone przez niego usługi zaklasyfikowane do PKWiU 93.11 korzystają z obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W związku ze wskazaniem w uzupełnieniu wniosku, że dotyczy on tylko zaistniałego stanu faktycznego, tutejszy Organ nie odniósł się do stawki podatku dla świadczonych usług w okresie wskazanym przez Wnioskodawcę, tj. do końca 2016r.

Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

PT1/033/32/354/LJU/14 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.