IPTPP1/443-804/14-7/AK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności
IPTPP1/443-804/14-7/AKinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014r. (data wpływu 10 listopada 2014r.) uzupełnionym pismami z dnia 23 stycznia 2015r. (data wpływu 28 stycznia 2015r.) oraz z dnia 11 lutego 2014r. (data wpływu 16 lutego 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 23% stawki podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • 8% stawki podatku VAT dla świadczonych przez Uczelnię usług: związanych z wynajmem obiektów sportowych (basenu, sali sportowej) na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) przez osoby fizyczne, szkoły uczelnie, stowarzyszenia, kluby sportowe lub inne podmioty gospodarcze dla swoich uczniów, pracowników w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, czy też udostępniania wspinaczki, siłowni, kortu tenisowego, sali judo na zasadzie wykupienia wstępu oraz do organizowanych imprez sportowych,
 • 23% stawki podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 23 stycznia 2015r. (data wpływu 28 stycznia 2015r.) oraz z dnia 11 lutego 2015r. (data wpływu 16 lutego 2015r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Uniwersytet jest akademicką uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz innych przepisów prawa i statutu. Podstawowymi zadaniami uczelni zgodnie z ustawą są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 6. promowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w statucie uczelni, zgodnie z którym podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są:

 1. prowadzenie badań naukowych, kształcenie kadr naukowych oraz rozwijanie twórczości artystycznej,
 2. prowadzenie studiów doktoranckich,
 3. kształcenie studentów w zakresie określonych dziedzin wiedzy, rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania oraz przygotowanie ich do pracy zawodowej,
 4. kształcenie w systemie kształcenia ustawicznego, w szczególności poprzez organizację studiów podyplomowych,
 5. kształtowanie obywatelskich postaw w duchu szacunku dla prawdy, sumiennej pracy, patriotyzmu, demokracji oraz poszanowania wolności i praw człowieka,
 6. działanie na rzecz praktycznego zastosowania nauki i sztuki,
 7. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT funkcjonuje Centrum Kultury Fizycznej. Centrum to powstało w 1951 r. jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna i dydaktyczna, świadcząca usługi w dziedzinie kultury fizycznej dla potrzeb studentów różnych wydziałów Uniwersytetu.

Do zadań jednostki należy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, jednostka współorganizuje różne imprezy sportowe i rekreacyjne, np.: Bieg o Puchar JMR, czy Międzywydziałowe Mistrzostwa w piłce nożnej. W ramach działalności prozdrowotnej pracownicy CKF prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego.

Obecnie CKF w ramach swojej działalności świadczy również usługi w zakresie:

 1. wynajmu obiektów sportowych (basenu, sali sportowej) na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) przez osoby fizyczne, szkoły, uczelnie podmioty gospodarcze dla swoich uczniów, pracowników w celu skorzystania z obiektu sportowego,
 2. udostępnianie wspinaczki rekreacyjnej, siłowni, kortu tenisowego, sali judo na zasadzie wykupienia wstępu który upoważnia do korzystania z urządzeń i przyrządów tam znajdujących się,
 3. organizacja własnych imprez sportowych,
 4. wynajmu na podstawie umowy najmu części obiektu podmiotom gospodarczym na cele ich działalności m.in. na:
  • prowadzenie punktu gastronomicznego,
  • prowadzenie siłowni, kortu tenisowego,
  • prowadzenie zajęć jogi, judo,
  • prowadzenie zajęć nauki pływania,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na basenie przez inne uczelnie, szkoły,
  • prowadzenie imprez, festynów,
  • wynajem sali gimnastyki leczniczej.

Wynajem obiektów sportowych odbywa się na zasadzie wykupienia biletu wstępu przez osoby fizyczne lub osoby prawne, w tym podmioty gospodarcze dla swoich pracowników, uczniów w zakresie wejścia do danego obiektu, z możliwością skorzystania z urządzeń tam się znajdujących (basen) jak również na zasadzie umów najmu z osobami prawnym, w tym podmiotami gospodarczymi –na cele ich działalności np. wynajem basenu Uczelniom w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych.

Bilet wstępu upoważnia do wejścia do danego obiektu z możliwością korzystania z urządzeń tam się znajdujących, przy czym korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem tego obiektu.

Wnioskodawca nie świadczy usług w wynajmowanym przez inne podmioty obiekcie sportowym w zakresie obejmującym zapytanie Zainteresowanego. Działalność Wnioskodawcy ogranicza się w tym przypadku do najmu części obiektu. Niezależnie od tego, Uczelnia prowadzi własne zajęcia profilowane z instruktorem np. zumba, spinning, aqua fitness.

Usługi wynajmu części obiektu sportowego Uczelnia świadczy na podstawie umowy najmu. Wnioskodawca jest państwową szkołą wyższą.

Centrum Kultury Fizycznej jest międzywydziałową jednostką dydaktyczną Uczelni, świadczącą usługi w dziedzinie kultury fizycznej dla potrzeb studentów. CKF nie jest klubem, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. jest akademicką uczelnią publiczną posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, której jednym z podstawowych zadań zgodnie z ustawą jest stwarzanie warunków do rozwoju kultura fizycznej studentów.

Świadczone przez Uczelnie usługi związane ze sportem są konieczne do organizowania uprawiania sportu, wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Świadczenie tych usług pozwala częściowo realizować ustawowe zadania Uczelni.

Usługi świadczone przez CKF dla podmiotów zewnętrznych realizowane są w oparciu o rachunek kosztów, na zasadach komercyjnych w celu uzyskania zysku. Uczelnia cały zysk z działalności komercyjnej przeznacza na swoją działalność statutową.

Wnioskodawca świadczy usługi związane z działalnością marketingową, jednak tylko w przypadku reklamy prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć profilowanych. Nie prowadzi usług wstępu na imprezy sportowe, zakwaterowania, ani usług prowadzenia statków. Zainteresowany prowadzi usługi wynajmu obiektów sportowych na podstawie umowy najmu podmiotom do realizacji ich celów, tj. szkołom wyższym dla celów prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, zaś pozostałym podmiotom, na cele ich działalności komercyjnej.

PKWiU 93.11.10.0 odnośnie pierwszej części pytania 1 zadanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie usług związanych z działalnością obiektów sportowych, takich jak, baseny, sale sportowe itp., załącznik nr 3 poz. 179 do ustawy o podatku od towarów i usług, załącznik nr 3 poz. 186 do ustawy o podatku od towarów i usług, odnośnie udostępniania wspinaczki, siłowni, kortu tenisowego Sali judo na zasadzie wykupienia wstępu.

PKWiU 68.20.12.0, odnośnie pytania 2 zadanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej tj. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi.

Uczelnia prowadzi własne zajęcia profilowane z instruktorem np. zumba, spinning, aqua fitness. Zajęcia profilowane zumby odbywają się w zorganizowanych grupach, zajęcia profilowane spinningu odbywają się w zorganizowanych grupach, zajęcia profilowane aqua fitness odbywają się w zorganizowanych grupach.

Przy kalkulacji ceny biletu uwzględniana jest usługa instruktora. Zajęcia profilowane odbywają się wyłącznie z instruktorem, nie ma tu możliwości wyboru innej formy prowadzenia zajęć. Za usługi świadczone z instruktorem nie są pobierane dodatkowe opłaty. Usługa instruktora jest wkalkulowana w cenę biletu wstępu na zajęcia profilowane.

Wychodząc naprzeciw potrzebom własnych studentów i pracowników, jednostka współorganizuje różne imprezy sportowe i rekreacyjne, np.: Bieg o Puchar JMR, czy Międzywydziałowe Mistrzostwa w piłce nożnej. Imprezy mają charakter zamknięty, są organizowane w celu stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów. Jest to jedno z podstawowych zdań Uczelni wyższych zgodnie, z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Wstęp na te imprezy jest bezpłatny. Wstęp na imprezy sportowe organizowane dla studentów jest bezpłatny. Z uwagi na to, że imprezy organizowane przez Wnioskodawcę są przeznaczone wyłącznie dla studentów i pracowników nie pobiera się opłat czyli nie sprzedaje biletów wstępu na ww. imprezy.

Zakresem pytania nr. 1 jest objęty wynajmem obiektów sportowych (basenu, Sali sportowej) na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) przez osoby fizyczne, szkoły uczelnie, stowarzyszenia, ki u by sportowe lub inne podmioty gospodarcze dla swoich uczniów, pracowników w celu korzystania zgodnie z charakterem obiektu, czy też udostępniania wspinaczki, siłowni, kortu tenisowego, sali judo na zasadzie wykupienia wstępu. Taki bilet upoważnia do wstępu do obiektu i korzystania z urządzeń tam znajdujących się, czyli do aktywnego korzystania z danego obiektu bez dodatkowych usług np. instruktora. Natomiast wszystkie usługi świadczone przez obiekt sportowy, które nie są związane z normalnym typowym jego użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie obiektu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Wnioskodawca organizuje imprezy sportowe dla własnych studentów i pracowników. Wstęp na takie imprezy jest bezpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy usługi najmu (na podstawie umowy) części obiektu sportowego (np. basenu) podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności tj. prowadzenie zajęć dydaktycznych, prowadzenie siłowni, prowadzenie zajęć jogi, judo prowadzenie zajęć nauki pływania, prowadzenie imprez, festynów, targów - powinny być opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wynajmu pomieszczeń dla podmiotów gospodarczych na cele ich działalności (PKWiU 68.20.12.0) powinny być opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług niezależnie od tego jaki jest to rodzaj działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy określaniu zakresu stosowania preferencyjnych stawek podatku i zwolnień przedmiotowych od podatku w niektórych przypadkach odwołują się m.in. do grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) zwaną dalej: „PKWiU”. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Uniwersytet jest akademicką uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT funkcjonuje Centrum Kultury Fizycznej. Centrum to powstało w 1951 r. jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna i dydaktyczna, świadcząca usługi w dziedzinie kultury fizycznej dla potrzeb studentów różnych wydziałów Uniwersytetu. Obecnie CKF w ramach swojej działalności świadczy m.in. usługi w zakresie:

 1. wynajmu obiektów sportowych (basenu, sali sportowej) na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) przez osoby fizyczne, szkoły, uczelnie podmioty gospodarcze dla swoich uczniów, pracowników w celu skorzystania z obiektu sportowego,
 2. wynajmu na podstawie umowy najmu części obiektu podmiotom gospodarczym na cele ich działalności m.in. na:
  • prowadzenie punktu gastronomicznego,
  • prowadzenie siłowni, kortu tenisowego,
  • prowadzenie zajęć jogi, judo
  • prowadzenie zajęć nauki pływania
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na basenie przez inne uczelnie, szkoły
  • prowadzenie imprez, festynów
  • wynajem sali gimnastyki leczniczej

Usługi wynajmu części obiektu sportowego Uczelnia świadczy na podstawie umowy najmu. Zainteresowany prowadzi usługi wynajmu obiektów sportowych na podstawie umowy najmu podmiotom do realizacji ich celów, tj. szkołom wyższym dla celów prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, zaś pozostałym podmiotom, na cele ich działalności komercyjnej. PKWiU 68.20.12.0, odnośnie pytania 2 zadanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej tj. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), zawarto m.in.:

 • poz. 179 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 - usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych

- bez względu na symbol PKWiU;

 • poz. 183 - usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 - wstęp na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU,
 • poz. 186 – pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU.

Należy zauważyć, że z wyjaśnień do PKWiU wynika, iż:

 1. Grupowanie 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi” obejmuje:
  1. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak:
   • budynki zakładów przemysłowych, budynki biurowe, magazyny,
   • teatry, centra konferencyjne, obiekty wystawowe i budynki o wielorakim wykorzystaniu, które są przede wszystkim przeznaczone na cele niemieszkalne,
   • nieruchomości rolne, leśne i podobne nieruchomości,
  2. wynajem lub dzierżawę miejsc dla samochodowych przyczep mieszkalnych, zamykanych garaży lub innych miejsc do parkowania pojazdów, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
  3. magazynowanie i przechowywanie towarów we własnych obiektach,
  4. wynajem wolnej przestrzeni,
  5. wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.
 1. Grupowanie 93.11.10.0 – „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:
  1. usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
  2. usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
  3. usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Grupowanie to nie obejmuje:

 1. usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,
 2. usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,
 3. wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,
 4. usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,
 5. usług związanych z promowaniem imprez sportowych, sklasyfikowanych w 93.19.11.0
 6. usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy, w ocenie tutejszego organu nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wszystkie usługi najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności niezależnie od tego jaki jest to rodzaj działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.

Bowiem w sytuacji wynajmu części obiektów sportowych na podstawie umów najmu, przy zastrzeżeniu w umowie o wynajmie wyłącznie na cele sportowe, zgodnie z przeznaczeniem tych obiektów, który obejmować będzie usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.11.10.0 i będą one wykonywane w obiekcie będącym obiektem sportowym, to spełnione zostaną przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki 8% VAT, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Z kolei do usług najmu części obiektów sportowych na działalność pozasportową, jak prowadzenie punktu gastronomicznego, prowadzenie imprez, festynów, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 jako „Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny”, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa, jako że usługi te nie są wymienione wśród usług korzystających z preferencji stawki – podlegają one opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznano je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy zauważyć, że tutejszy organ nie jest uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie 23% stawki podatku VAT dla usług najmu części obiektu sportowego podmiotom gospodarczym w tym również szkołom wyższym na cele ich działalności. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.