IPTPP1/443-463/13-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawka podatku dla usług wykonania instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym – PKOB 111 i 113

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2013 r. (data wpływu 21 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06 sierpnia 2013r. (data wpływu 12 sierpnia 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym:

 • w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111, których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe – jest prawidłowe
 • w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 113, których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111 lub 113, których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe.

Wniosek został uzupełniony w dniu 12 sierpnia 2013r. w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Spółka jest firmą zajmującą się wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych PKD 2007 4322Z. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do usług instalacyjnych, wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy Spółka stosuje obniżoną stawkę VAT w ramach limitów określonych w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.

Instalacje wykonywane są zarówno w budynkach nowobudowanych, na etapie budowy jak i już istniejących. Powierzchnie użytkowe budynków, w których wykonywane są instalacje czasem przekraczają 300m2 w przypadku budynków mieszkalnych i 150m2 w przypadku lokali mieszkalnych. Zdarza się, że w budynkach mieszkalnych, które mieszczą się w klasyfikacji PKOB 111 lub 113 występują lokale użytkowe.

Przedmiotem umów zawieranych z klientami jest świadczenie usług wraz z własnymi materiałami niezbędnymi do ich wykonania. Cena określona w umowie o wykonawstwo obejmuje całość – cenę usługi wraz z wykorzystanymi materiałami.

Spółka zawiera umowy na wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowalnych PKOB 111 lub 113. W budynkach znajdują się lokale użytkowe. Powierzchnia pojedynczego budynku sklasyfikowanego w PKOB 111 lub 113 przekracza 300m2.

Cena umowy obejmuje wartość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi, koszty robocizny pracowników i podwykonawców, zysk Wykonawcy.

Kompletna instalacja grzewcza tworzy spójną całość, na którą składa się orurowanie wraz z grzejnikami i węzeł cieplny w przypadku źródła systemowego lub zlokalizowana w tym budynku kotłownia. Instalacja stanowi pod względem technicznym jedną całość i służy do ogrzewania całego budynku.

Budynki, w których znajdują się lokale użytkowe są budynkami mieszkalnymi, czyli co najmniej połowa ich całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Spółka zawiera umowy na wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w całym budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT za usługę wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 111 lub 113, którego powierzchnia przekracza 300m2 i w którym znajduje się lokal użytkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa wyżej opisana będzie podlegała opodatkowaniu stawką 8% w części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni budynku (odpowiadającej 300 m2) i 23% w części odpowiadającej powierzchni przekraczającej 300 m2

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Na podstawie art. 41 ust. 12, ust. 12a oraz art. 2 pkt 12 ww. ustawy, aby stwierdzić, jaka stawka podatku od towarów usług znajdzie zastosowanie przy usłudze wykonywania instalacji grzewczej należy ustalić klasyfikację, bo od niej zależy, czy przedmiot usługi będzie można określić mianem obiektu budownictwa mieszkaniowego.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się w myśl art. 41 ust. 12a ustawy - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264- wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Na mocy art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zdaniem Spółki, o zastosowaniu właściwej stawki podatku decyduje Klasyfikacja PKOB.

Według PKOB:

 • budynki są to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane do potrzeb stałych,
 • budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni całkowitej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Instalacja centralnego ogrzewania stanowi więc integralną część budynku mieszkalnego. Kotłownia i węzeł co. stanowi część wspólną budynku, a zamontowane orurowanie wraz z grzejnikami i zaworami jest nierozerwalnie złączone ze źródłem ciepła (węzłem c.o. lub kotłownią), samo w sobie nie spełnia funkcji urządzenia grzewczego.

Zdaniem wnioskodawcy usługa wykonania kompletnej instalacji grzewczej ze źródłem ciepła w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest preferencyjną stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 również wtedy, gdy w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB 111 lub 113 znajdują się lokale użytkowe.

Preferencyjne opodatkowanie dotyczy części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (mieszczącej się w limitach określonych w art. 41 ust. 12b w całkowitej powierzchni budynku.

Pozostała część podstawy opodatkowania opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się:
 • za prawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usług wykonania instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111, których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe,
 • za nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usług wykonania instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 113, których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 10545, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 ustawy.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy (§ 7 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

W myśl art. 3 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w wyniku których przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne. Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” stanowi m. in., iż:

 • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
 • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
 • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie Prawo budowlane, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2).

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą zajmującą się wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych PKD 2007 4322Z. Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instalacje wykonywane są zarówno w budynkach nowobudowanych, na etapie budowy, jak i już istniejących. Powierzchnia użytkowa budynków, w których wykonywane są instalacje czasem przekracza 300m2 w przypadku budynków mieszkalnych i 150m2 w przypadku lokali mieszkalnych. Zdarza się, że w budynkach mieszkalnych, które mieszczą się w klasyfikacji PKOB 111 lub 113 występują lokale użytkowe. Przedmiotem umów zawieranych z klientami jest świadczenie usług wraz z własnymi materiałami niezbędnymi do ich wykonania. Cena określona w umowie o wykonawstwo obejmuje całość – cenę usługi wraz z wykorzystanymi materiałami. Spółka zawiera umowy na wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowalnych PKOB 111 lub 113. W budynkach znajdują się lokale użytkowe. Powierzchnia pojedynczego budynku sklasyfikowanego w PKOB 111 lub 113 przekracza 300m2 Cena umowy obejmuje wartość materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi, koszty robocizny pracowników i podwykonawców, zysk Wykonawcy. Kompletna instalacja grzewcza tworzy spójną całość, na którą składa się orurowanie wraz z grzejnikami i węzeł cieplny w przypadku źródła systemowego lub zlokalizowana w tym budynku kotłownia. Instalacja stanowi pod względem technicznym jedną całość i służy do ogrzewania całego budynku. Budynki, w których znajdują się lokale użytkowe są budynkami mieszkalnymi, czyli co najmniej połowa ich całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Spółka zawiera umowy na wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w całym budynku.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest m.in. od klasyfikacji budynków oraz od powierzchni użytkowej obiektów mieszkalnych. Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym – objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Zatem, w sytuacji ww. czynności wykonywanych w ramach jednej umowy, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111), których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. W stosunku do pozostałej części powierzchni budynku, tj. części przekraczającej udział powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, dla ww. czynności należy zastosować opodatkowanie 23% stawką, stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy.

W sytuacji natomiast, gdy ww. czynności wykonywane są w budynkach zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), których powierzchnia przekracza 300m2 i w których znajdują się lokale użytkowe i umowa jest zawarta na realizację instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości usługi. Przy wykonywaniu instalacji w całym budynku sklasyfikowanym w PKOB 113 bez znaczenia pozostaje struktura procentowo-powierzchniowa znajdujących się w nim części mieszkalnej i użytkowej, istotnym jest bowiem sklasyfikowanie budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

Reasumując, dla usług wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kotłownią lub węzłem cieplnym, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 111 którego powierzchnia przekracza 300m2 i w którym znajduje się lokal użytkowy, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 12a, art. 41 ust. 12b oraz art. 146a pkt 2 ustawy tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, pod warunkiem, że usługi te wykonywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy. W stosunku do pozostałej części powierzchni budynku, dla ww. czynności należy zastosować opodatkowanie 23% stawką, stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy.

Natomiast dla ww. usług świadczonych w budynku sklasyfikowanym w PKOB 113 którego powierzchnia przekracza 300m2 i w którym znajduje się lokal użytkowy, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Należy zauważyć, że gdyby jednak podejmowane były roboty instalacyjne na podstawie odrębnej umowy wykonywane w lokalach użytkowych, to do tych robót powinna mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.