IPTPP1/443-256/13-2/RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym, kompleksowa usługa budowlana, na którą składają się:
 • wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej z Klientem,
 • transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
 • pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc.),
  Świadczona przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą z klientem umową, w sytuacji, gdy będzie ona wykonywana w ramach budowy, remontu lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust 12a- 12c ustawy o podatku VAT, może zostać opodatkowana jedną stawką podatku VAT wynoszącą 8%?
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług betonowania w obiektach należących do budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 8 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług betonowania w obiektach należących do budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym.

  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji betonu (PKD 23.63.Z- produkcja masy betonowej prefabrykowanej) i produkcji zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z). Wnioskodawca zamierza rozszerzyć przedmiot prowadzonej działalności o świadczenie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD.43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane).

  Wnioskodawca świadczył będzie na rzecz klientów kompleksową usługę budowlaną związaną z wykonywaniem robót betoniarskich i robót związanych z fundamentowaniem, to jest usługę pompowania masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i wylania we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach, etc.). Pompowanie i wylewanie betonu we wskazane miejsca wymaga użycia specjalistycznego sprzętu- pompy, obsługiwanego przez wykwalifikowanych operatorów.

  W ramach realizacji przedmiotowej usługi Wnioskodawca zobowiązany będzie również do dostarczenia na miejsce wykonywania usługi (teren budowy) masy betonowej. Transport masy betonowej do miejsca wykonywania usługi odbywał się będzie przy pomocy betonomieszarki lub przy użyciu innego specjalistycznego środka transportu. Wykorzystywana do wykonania usługi masa betonowa będzie produkowana przez Wnioskodawcę, natomiast masy betonowej do miejsca wykonywania usługi oraz jej pompowanie i wylanie będzie odbywało się przy użyciu własnych środków transportu i sprzętu specjalistycznego oraz własnych wykwalifikowanych pracowników Wnioskodawcy lub przy wykorzystaniu podwykonawców, świadczących w tym zakresie usługę na rzecz Wnioskodawcy i przy użyciu ich sprzętu.

  Tak więc na opisaną wyżej kompleksową usługę budowlaną składać się będzie:

  • wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej w umowie lub zamówieniu,
  • transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
  • pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentalnych, stropach, filarach etc.)

  Usługa świadczona będzie w związku z budową, remontem lub przebudową budynków lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a- 12c ustawy o VAT to jest budynków mieszkalnych zaliczanych do grupowania Polskiej Klasyfikacji Budowlanych 111 (budynki mieszkalne jednorodzinne), 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) i 113 (budynki zbiorowego zamieszkania) przy czym jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, to ich powierzchnia nie będzie przekraczała 300 m2, a w budynkach wielorodzinnych- powierzchnia lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2.

  Usługa świadczona będzie na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Klientem lub na podstawie zamówienia Klienta, w których wskazany zostanie opisany wyżej zakres usługi, termin jej wykonania oraz wysokość wynagrodzenia, ewentualnie także sposób jego ustalenia. Umowa/zamówienie zawierać będzie oświadczenia Klienta o spełnieniu przez budynek, w ramach budowy, przebudowy lub remontu, którego świadczona będzie przez Wnioskodawcę usługa, że spełnia wszystkie wymogi określone w art. 41 ust. 12a- 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem.

  Z tytułu wykonywania usługi Wnioskodawca wystawi klientowi jedną fakturę, która obejmować będzie wynagrodzenie za jej wykonanie (jedna pozycja na fakturze i jedna kwota).

  Wynagrodzenie za wykonanie opisanej usługi obejmować będzie łącznie wynagrodzenie za:

  • materiał wykorzystany do wykonania usługi (masy betonowej i ewentualnie innych materiałów),
  • transport masy betonowej na miejsce wykonywania usługi,
  • wykonanie pompowania i wylewania masy betonowej.
  W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym, kompleksowa usługa budowlana, na którą składają się:

  • wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej z Klientem,
  • transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
  • pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc.),

  świadczona przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą z klientem umową, w sytuacji, gdy będzie ona wykonywana w ramach budowy, remontu lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust 12a- 12c ustawy o podatku VAT, może zostać opodatkowana jedną stawką podatku VAT wynoszącą 8%...

  Zdaniem Wnioskodawcy, wobec czynności opisanych w zdarzeniu przyszłym, stanowiących kompleksową usługę budowlaną będzie można zastosować opodatkowanie jedną stawką VAT w wysokości 8%, a stanowisko to znajduje potwierdzenie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

  W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2001 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl natomiast art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (..).

  Z kolei na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mewa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

  Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (8%), stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

  Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

  Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  W myśl zaś ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

  Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że na gruncie art. 41 ust. 2, 12, 12a i 12b ustawy o podatku VAT, zarówno do dostawy, jak i świadczenia usług budowlanych wykonywanych (w ramach budowy, remontu, przebudowy) na rzecz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest możliwość stosowania obniżonej stawki 8% podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi (w opisanym stanie faktycznym - masy betonowej) uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza, ale przede wszystkim przedmiotem umowy zawartej z klientem. To strony w umowach cywilnoprawnych określają bowiem, co jest przedmiotem sprzedaży (takie stanowisko prezentuje m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2012 roku, IBPP2/443-85/12/RSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca 2012 roku, ILPP1/443-440/12-4/AW, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2012 roku, ITPP1/443-588/12/BK). Przedmiotem sprzedaży jest - jak „wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego - kompleksowa usługa budowlana (obejmująca dostarczenie masy betonowej, jej transport i pompowanie oraz wylewanie we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku - szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc.) i dlatego nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów składających się na tę usługę do odrębnej sprzedaży.

  W takim przypadku, obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie całej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiał - masa betonowa, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.) (por. m. in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2012r., IBPP2/443-965/12/WN).

  Zatem zdaniem Wnioskodawcy skoro, przedmiotem umowy będzie usługa o wskazanym zakresie przedmiotowym, zaś cena tej usługi obejmować będzie w szczególności koszt całkowity materiału (masy betonowej) i usługi, przy czym będzie ona realizowana w ramach budowy, remontu, przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, lub budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi o powierzchni poniżej 150 m2, zaliczanych do obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do całej wartości usługi zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT i art. 41. ust. 2 ustawy o VAT.

  Wskazać także należy, że zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest specyfiką wykonywanych, w danych okolicznościach czynności i wiąże się z ustaleniem, która czynność jest świadczeniem głównym, a które czynności mają charakter pomocniczy. W ocenie Wnioskodawcy świadczeniem głównym jest we wskazanym przez niego stanie faktycznym - usługa budowlana polegająca na pompowaniu masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylania we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach etc.), zrealizowana w budynkach spełniających wymogi budownictwa społecznego określone w art. 41 ust. 12a i12b ustawy. Transport i użycie wyprodukowanej przez Wnioskodawcę masy betonowej, stanowiące element tej usługi, należy uznać, jako czynności pomocnicze do zrealizowania świadczenia zasadniczego, jakim jest usługa pompowania i wylewania masy betonowej (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 7.09.2012, IPPP2/443-824/12-4/BH, tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.04.2012, IBPP2/443-85/12/RSz).

  W przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem opodatkowania jest zatem skategoryzowana usługa, nie zaś zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług (tak też Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 26 kwietnia 2012, IBPP2/443-85/12/RSz).

  Dlatego też na gruncie opisanego wyżej stanu prawnego należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawcę usługa budowlana, obejmująca czynności wskazane we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu jedną stawką podatku cd towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT i art. 41. ust. 2 ustawy o VAT, w sytuacji gdy będzie wykonywana w ramach budowy, remontu lub przebudowy obiektów lub ich części spełniających wymogi określone dla budownictwa społecznego wskazane w art. 41 ust. 12a -12c ustawy.

  W ocenie Wnioskodawcy bez wpływu na dopuszczalność opodatkowania takiej usługi jedną stawką podatku VAT wynoszącą 8% jest fakt, iż dla jej wyświadczenia Wnioskodawca zużywać będzie masę betonową wyprodukowaną we własnym zakresie, jak również fakt, że usługa ta świadczona będzie przy wykorzystaniu własnego sprzętu specjalistycznego i pracowników lub przy wykorzystaniu podwykonawców Wnioskodawcy.

  Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że jego stanowisko w kwestii dopuszczalności opodatkowania jedną stawką VAT wynoszącą 8% opisane; wyżej kompleksowej usługi budowlanej o wskazanym zakresie znajduje potwierdzenie w ugruntowanym stanowisku Ministra Finansów wyrażonym m. in. w następujących interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych:

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

  W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

  Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

  Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

  Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

  Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

  Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

  W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

  Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m. in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

  Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

  Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

  Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

  Definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

  Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie produkcji betonu (PKD 23.63.Z- produkcja masy betonowej prefabrykowanej) i produkcji zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z). Wnioskodawca zamierza rozszerzyć przedmiot prowadzonej działalności o świadczenie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD.43.99.Z- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane).

  Wnioskodawca świadczył będzie na rzecz klientów kompleksową usługę budowlaną związaną z wykonywaniem robót betoniarskich i robót związanych z fundamentowaniem, to jest usługę pompowania masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i wylania we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentowych, stropach, filarach, etc.). Pompowanie i wylewanie betonu we wskazane miejsca wymaga użycia specjalistycznego sprzętu- pompy, obsługiwanego przez wykwalifikowanych operatorów.

  W ramach realizacji przedmiotowej usługi Wnioskodawca zobowiązany będzie również do dostarczenia na miejsce wykonywania usługi (teren budowy) masy betonowej. Transport masy betonowej do miejsca wykonywania usługi odbywał się będzie przy pomocy betonomieszarki lub przy użyciu innego specjalistycznego środka transportu. Wykorzystywana do wykonania usługi masa betonowa będzie produkowana przez Wnioskodawcę, natomiast masy betonowej do miejsca wykonywania usługi oraz jej pompowanie i wylanie będzie odbywało się przy użyciu własnych środków transportu i sprzętu specjalistycznego oraz własnych wykwalifikowanych pracowników Wnioskodawcy lub przy wykorzystaniu podwykonawców, świadczących w tym zakresie usługę na rzecz Wnioskodawcy i przy użyciu ich sprzętu.

  Tak więc na opisaną wyżej kompleksową usługę budowlaną składać się będzie:

  • wyprodukowanie masy betonowej w ilości uzgodnionej w umowie lub zamówieniu,
  • transport masy betonowej na miejsce wykonania usługi,
  • pompowanie masy betonowej na odpowiednie odległości i wysokości i jej wylanie we wskazanych przez Klienta miejscach, to jest elementach konstrukcyjnych powstającego budynku (szalunkach, ławach fundamentalnych, stropach, filarach etc.)

  Usługa świadczona będzie w związku z budową, remontem lub przebudową budynków lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a- 12c ustawy o VAT to jest budynków mieszkalnych zaliczanych do grupowania Polskiej Klasyfikacji Budowlanych 111 (budynki mieszkalne jednorodzinne), 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe) i 113 (budynki zbiorowego zamieszkania) przy czym jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, to ich powierzchnia nie będzie przekraczała 300 m2, a w budynkach wielorodzinnych- powierzchnia lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2.

  Usługa świadczona będzie na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Klientem lub na podstawie zamówienia Klienta, w których wskazany zostanie opisany wyżej zakres usługi, termin jej wykonania oraz wysokość wynagrodzenia, ewentualnie także sposób jego ustalenia. Umowa/zamówienie zawierać będzie oświadczenia Klienta o spełnieniu przez Budynek, w ramach budowy, przebudowy lub remontu, którego świadczona będzie przez Wnioskodawcę usługa, że spełnia wszystkie wymogi określone w art. 41 ust. 12a- 12c ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem.

  Z tytułu wykonywania usługi Wnioskodawca wystawi klientowi jedną fakturę, która obejmować będzie wynagrodzenie za jej wykonanie (jedna pozycja na fakturze i jedna kwota).

  Wynagrodzenie za wykonywanie opisanej usługi obejmować będzie łącznie wynagrodzenie za: materiał wykorzystany do wykonania usługi (masy betonowej i ewentualnie innych materiałów), transport masy betonowej na miejsce wykonywania usługi, wykonanie pompowania i wylewania masy betonowej.

  Zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów wykorzystywanych do wykonania tej usługi, uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

  Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dostawa betonu wraz z pompowaniem i wylewaniem, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

  Analiza zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż skoro czynności, o których mowa we wniosku, dotyczyć będą świadczenia kompleksowych usług betonowania i przedmiotowe roboty budowlane będą dotyczyć obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do tych czynności zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.