IPPP3/4512-929/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla usług krótkoterminowego najmu lokali
IPPP3/4512-929/15-2/RDinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług krótkoterminowego najmu lokali - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług krótkoterminowego najmu lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zakupił lokale mieszkalne w budynku apartamentowym wraz z miejscami parkingowymi. Wnioskodawca zamierza wynajmować lokale i czerpać korzyści ekonomiczne w formie przychodów otrzymywanych z najmu krótkoterminowego. Z uwagi na znaczną odległość posiadanego apartamentu z miejsca zamieszkania Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie pośredniczyć w realizacji usług krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach. Pośrednik będzie pozyskiwał klientów i udostępniał im lokale, Wnioskodawca natomiast jako właściciel lokali po otrzymaniu od pośrednika wykazu zrealizowanych usług zakwaterowania będzie wystawiał fakturę VAT na pośrednika tytułem „krótkotrwałego udostępniania lokali”. W rezultacie usługę zakwaterowania każda ze stron realizować będzie we własnym imieniu, a w konsekwencji pośrednik udostępniał będzie lokal klientom na zasadzie tzw. odsprzedaży usługi. Oznacza to w szczególności, iż usługodawcą wynajmującym lokal w relacji do klienta będzie pośrednik, który jednocześnie dla realizacji swojej usługi każdorazowo nabywa usługę krótkotrwałego udostępnienia lokalu świadczoną przez Wnioskodawcę. Oznacza to także, że wyłącznie pośrednik będzie uprawniony pobierać należności od klientów za udostępnienie lokalu i wyłącznie pośrednik będzie osobą zobowiązaną do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za udostępnienie lokalu. Udostępnienie lokalu przez Wnioskodawcę nie będzie jednym świadczeniem ciągłym, lecz będzie miało charakter wykonywania w okresie obowiązywania umowy wielu krótkotrwałych świadczeń związanych z zakwaterowaniem w lokalu klientów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwym będzie stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Świadczone usługi krótkoterminowego udostępniania lokali będą opodatkowane stawką VAT 8% jako usługi związane z zakwaterowaniem, na podstawie art. 41 ust. 2 (załącznik 3 poz. 163) stosownie do art. 146a pkt 2.Sprzedawane usługi krótkotrwałego udostępniania lokali należą do grupowania wg klasyfikacji z 2008 r. PKWiU 55.20 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W tym miejscu należy wskazać, że podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. „usługi związane z zakwaterowaniem”. W tym miejscu zwrócić uwagę należy, że ustawodawca nie poprzedził PKWiU 55 symbolem „ex” co pozwala przyjąć, że stawka obniżona podatku ma zastosowanie do wszelkich towarów i usług zawierających się w tym grupowaniu.

Zatem, w sytuacji gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu: PKWiU 55 usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku VAT zamierza wynajmować lokale mieszkalne w budynku apartamentowym i czerpać korzyści ekonomiczne w formie przychodów otrzymywanych z najmu krótkoterminowego. Z uwagi na znaczną odległość posiadanego apartamentu z miejsca zamieszkania Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie pośredniczyć w realizacji usług krótkotrwałego zakwaterowania w lokalach. Pośrednik będzie pozyskiwał klientów i udostępniał im lokale, Wnioskodawca natomiast jako właściciel lokali po otrzymaniu od pośrednika wykazu zrealizowanych usług zakwaterowania będę wystawiał fakturę VAT na pośrednika tytułem „krótkotrwałego udostępniania lokali”. W rezultacie usługę zakwaterowania każda ze stron realizować będzie we własnym imieniu, a w konsekwencji pośrednik udostępniał będzie lokal klientom na zasadzie tzw. odsprzedaży usługi. Oznacza to w szczególności, iż usługodawcą wynajmującym lokal w relacji do klienta będzie pośrednik, który jednocześnie dla realizacji swojej usługi każdorazowo nabywa usługę krótkotrwałego udostępnienia lokalu świadczoną przez Wnioskodawcę. Oznacza to także, że wyłącznie pośrednik będzie uprawniony pobierać należności od klientów za udostępnienie lokalu i wyłącznie pośrednik będzie osobą zobowiązaną do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy należności za udostępnienie lokalu. Udostępnienie lokalu przez Wnioskodawcę nie będzie jednym świadczenie ciągłym, lecz będzie miało charakter wykonywania w okresie obowiązywania umowy wielu krótkotrwałych świadczeń związanych z zakwaterowaniem w lokalu klientów. Ponadto jak wskazuje Wnioskodawca sprzedawane usługi krótkotrwałego udostępniania lokali należą do grupowania wg klasyfikacji PKWiU 55.20 „usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkoterminowego zakwaterowania

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy właściwie stosuje stawkę 8% podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali.

W świetle przywołanych przepisów oraz przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, w szczególności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę świadczonych usług do grupowania PKWiU 55.20. należy stwierdzić, że usługę krótkotrwałego udostępniania lokali przez Wnioskodawcę podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pośrednikowi), który będzie pozyskiwał klientów i świadczył im usługi krótkotrwałego wynajmu lokali należy opodatkować 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem należy stwierdzić, że właściwe jest stosowanie stawki 8% podatku VAT dla sprzedaży usług krótkotrwałego udostępniania lokali mieszkalnych w budynku apartamentowym w celu krótkotrwałego zakwaterowania w fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz pośrednika w wynajmie, z którym Wnioskodawca podjął współpracę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych usług według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. |W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonej usługi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.