IPPP3/4512-769/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ciastek kruchych bezcukrowych i bezglutenowych
IPPP3/4512-769/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ciastek kruchych bezcukrowych i bezglutenowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ciastek kruchych bezcukrowych i bezglutenowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka chce sprzedawać na rynku krajowym 2 grupy kruchych ciastek.

Produkty należące do pierwszej grupy:

 1. ciastka bezcukrowe, dosładzane słodzikami:
  • lactitol (w bardzo małym stopniu wchłaniany przez organizm, stanowi pożywkę dla bakterii w jelicie grubym, ułatwia wydalanie),
  • inulina (stymuluje wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, obniża poziom glukozy we krwi, wspomaga układ odpornościowy, reguluje wypróżnianie),
  • aspartam (nie zawiera kalorii, stosowany przez diabetyków).
  Słodziki stosowane w produkcie z pierwszej grupy nadają słodki smak, nie zawierają kalorii, są alternatywą dla kalorycznego cukru, minimalizują wystąpienie próchnicy, stosowane są przez cukrzyków oraz hamują proces wysychania produktu.

Produkty należące do drugiej grupy:

 1. ciastka bezglutenowe - stosowane są przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu bezpieczne dla chorych osób na celiakię (choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), produkty bezglutenowe stosowane są w powszechnych dietach żywnościowych.

Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wyżej wymienione produkty nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski kruchych ciastek bezcukrowych, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 ...
 2. Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski kruchych ciastek bezglutenowych, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 ...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowych towarów opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług według stawki 8%, dotyczy to 1 i 2 grupy towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedawać na rynku krajowym 2 grupy kruchych ciastek:

 1. bezcukrowe, dosładzane słodzikami:
  • lactitol (w bardzo małym stopniu wchłaniany przez organizm, stanowi pożywkę dla bakterii w jelicie grubym, ułatwia wydalanie)
  • inulina (stymuluje wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, obniża poziom glukozy we krwi, wspomaga układ odpornościowy, reguluje wypróżnianie)
  • aspartam ( nie zawiera kalorii, stosowany przez diabetyków)
 2. bezglutenowe - stosowane są przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu bezpieczne dla chorych osób na celiakię ( choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), produkty bezglutenowe stosowane są w powszechnych dietach żywnościowych

Wnioskodawca klasyfikuje towar w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Ponadto opisane wyroby nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że produkty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, niebędące ekstraktami słodowymi i produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

W konsekwencji sprzedaż kruchych ciastek bezcukrowych i kruchych ciastek bezglutenowych, zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania ex PKWiU 10.89.19.0, niestanowiących ekstraktów słodowych i nie zawierających alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

artykuły spożywcze
IPPP3/4512-350/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
IPPP2/4512-837/15-4/AOg | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.