IPPP3/4512-764/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ryb ozdobnych i hodowlanych.
IPPP3/4512-764/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ryb hodowlanych i ozdobnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży ryb hodowlanych i ozdobnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie PKD 46.23.Z sprzedaż hurtowa żywych zwierząt. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu żywych ryb (karp, karaś, amur) ze stawką VAT 5%. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż ryb, które służą do zarybiania stawów ze stawką VAT 5% (PKWiU 03.00.15.0). Wnioskodawca kupuje i sprzedaje również ryby ozdobne (PKWiU 03.00.11.0) stosując stawkę VAT 8%. Wnioskodawca kupuje ryby z hodowli ryb a następnie sprzedaje je do sklepów zoologicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca sprzedając ryby hodowlane do zarybiania stawów ze stawką podatku VAT 5% oraz ryby ozdobne (akwariowe) ze stawką podatku VAT 8% stosuje właściwe stawki podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że stosowane przy sprzedaży stawki podatku VAT są prawidłowe. Wnioskodawca kupuje i sprzedaje ryby hodowlane i ozdobne odpowiednio ze stawką 5% i 8% podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 20 (ryby ozdobne 8%) i załącznikiem nr 10 poz. 16 (ryby hodowlane 5%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Z kolei w art. 41 ust. 2a ustawy wskazano, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej żywych zwierząt. Wnioskodawca sprzedaje dwa rodzaje ryb:

 1. ryby (karp, karaś, amur), które służą do zarybiania stawów o PKWiU 03.00.15.0,
 2. ryby ozdobne o PKWiU 03.00.11.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy przy sprzedaży ryb hodowlanych do zarybiania stawów ze stawką 5% oraz ryb ozdobnych ze stawką 8% stosuje właściwe stawki podatku.

Jak wskazano wyżej towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy opodatkowane są 8% stawką podatku. W pozycji 20 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 03 – „Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

 • pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
 • pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)”.

Natomiast w pozycji 16 załącznika nr 10 do ustawy, stanowiącego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono towary z grupowania PKWiU ex 03 „Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

 • pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),
 • ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),
 • pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)”.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów zawartych w załączniku nr 10 wymieniono również w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który stanowi katalog towarów opodatkowanych od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 8%. Jednak z objaśnienia do załącznika nr 3 wynika, że jeżeli te same produkty są zwolnione od VAT lub opodatkowane stawką niższą (np. 5%) to dany towar jest ostatecznie opodatkowany w korzystniejszy sposób – czyli stawką niższą.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Tym samym, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę ryb hodowlanych służących do zarybiania stawów zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 03.00.15.0 „Ryby żywe hodowlane słodkowodne” będzie opodatkowana 5% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust 2a ustawy i poz. 16 załącznika nr 10 do ustawy. Natomiast sprzedaż ryb ozdobnych (akwariowych) zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 03.00.11.0 „Ryby żywe ozdobne” będzie opodatkowana 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 20 załącznika nr 3 do ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w załączniku nr 10 – stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką w wysokości 5% - wyłączono towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 03.00.11.0.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
IPPP3/4512-395/15-3/KT | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
PT8.8101.554.2015/PBD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.