IPPP3/4512-683/15-4/KP | Interpretacja indywidualna

Czy wykonywane usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych-PKWiU 81.30.10.0 stanowi usługi kompleksowe podlegające całościowo stawce 8%?
IPPP3/4512-683/15-4/KPinterpretacja indywidualna
 1. mała architektura
 2. stawka preferencyjna podatku
 3. stawki podatku
 4. tereny zielone
 5. usługi kompleksowe
 6. zagospodarowanie terenów zielonych
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 13 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-683/15-2/KP z dnia 6 października 2015 r., skutecznie doręczone w dniu 9 października 2015 r. (data potwierdzenia odbioru), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług zagospodarowania terenów zieleni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług zagospodarowania terenów zieleni. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 6 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sprecyzowany w uzupełnieniu z dnia 13 października 2015 r.):

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu zagospodarowania terenów zieleni zgodną z PKWiU jako 81.30.10.0. Usługi Wnioskodawcy są skierowane do osób prywatnych, firm a także instytucji i obejmują projektowanie, realizację oraz pielęgnację ogrodów, parków, terenów osiedlowych oraz przestrzeni publicznych, tarasów i balkonów a także aranżacji roślinnych wewnątrz budynków (np. na terenie biur oraz w domach i mieszkaniach prywatnych).

Działalność firmy Wnioskodawcy obejmuje zatem kompleksową usługę zakresu zagospodarowania terenu zieleni począwszy od wykonania projektu i wizualizacji, poprzez wykonanie ścieżek i chodników, instalację oświetlenia oraz systemu automatycznego nawadniania, przygotowanie terenu (np. wycinka roślin, nawiezienie ziemi, oczyszczenie terenu), aż po wykonanie nasadzeń roślinności, ułożenie trawników z rolki lub z siewu.

Firma oferuje kompleksowe usługi związane z aranżacją zieleni polegające na montażu elementów małej architektury ogrodowej (altany, pergole), wykonaniu stawów, strumieni, kaskad wodnych oraz fontann, wykorzystaniu naturalnych kamieni i żwiru, aranżacji donic ozdobnych z roślinnością a także wykonaniu tzw. pionowych ogrodów.

Pionowe ogrody inaczej zwane zielonymi ścianami lub ogrodami wertykalnymi to pionowe konstrukcje, przymocowane do muru, na których sadzona jest roślinność. Na wykonanie kompleksowego ogrodu wertykalnego składa się kilka elementów, które są nieodzowne. Pierwszym etapem realizacji jest wykonanie projektu aranżacji z doborem gatunkowym roślin oraz wizualizacji. W zależności od warunków możliwa jest konieczność wykonania robót hydraulicznych, elektrycznych, murarskich (np. doprowadzenie prądu lub wody). Następnie odbywa się montaż stelaża, który stanowić będzie oparcie dla systemu. Stelaż wykonany jest z łat drewnianych, profili stalowych lub aluminiowych, trwale przymocowanych do ściany lub elewacji zewnętrznej. Na stelażu montowane są plastikowe moduły Pixel Garden z doniczkami służące do budowy ogrodów wertykalnych, montaż odbywa się z użyciem materiałów budowlanych (wkręty, śruby, zaciski metalowe itp.), zainstalowany zostaje również system automatycznego nawadniania wraz ze sterownikiem automatycznym.

W zależności od warunków, system nawadniania może działać w układzie otwartym (podłączenie do źródła wody i kanalizacji), bądź w układzie zamkniętym (instalacja pojemnika na wodę, pompy, filtra itp.). Dla uzyskania pełnego efektu wykorzystywane mogą być dodatkowe elementy aranżacji ogrodowych np. żwir, kamienie, otoczaki naturalne. Często montowane jest oświetlenie spełniające funkcje doświetlenia roślin (w przypadku niedostatecznej ilości światła naturalnego) lub funkcje wyłącznie estetyczne. Ostatnim etapem jest instalacja roślin, których wartość wynosi ok. 50% ceny całej inwestycji. Ogrody wertykalne montowane są zarówno na zewnątrz (np. na elewacjach zewnętrznych, płotach, w ogrodach, na balkonach i tarasach), jak i we wnętrzach (domy i mieszkania prywatne, biurowce, budynki użyteczności publicznej, baseny, galerie handlowe itp.).

Podsumowując, usługi Wnioskodawcy zmierzają do uzyskania określonego efektu gospodarczego, którym jest utworzenie wyżej wymienionych kompleksów zielonych np. parków czy ogrodów.

Jak Wnioskodawca się dowiedział z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, do opodatkowania tego typu usług należy przyjmować jednolitą stawkę podatku od towarów i usług, nie dokonując podziału na poszczególne elementy wykonywanych przez Wnioskodawcę prac, zmierzających do wytworzenia efektu w postaci kompleksowego zagospodarowania terenów zieleni czy to gruntu, czy ściany budynku, w celu uatrakcyjnienia ich wyglądu poprzez zasadzenie kwiatów, traw, itd. Wnioskodawca uważa, że nie można stosować odrębnych stawek podatku VAT do nawadniania, zakupu roślin lub zakupu doniczek, natomiast powinna zostać zastosowana jednorodna stawka podatku od towarów i usług do całościowej usługi, którą wykonuje czyli do założenia ogrodu ziemnego lub wertykalnego. Zdaniem Wnioskodawcy należy zastosować stawkę podatku VAT 8%, gdyż takim podlegają Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni czyli PKWiU 81.30.10.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu z dnia 13 października 2015 r.):
 1. Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych, zgodne z klasyfikacją PKWiU jako 81.30.10.0, podlegają stawce podatku od towarów i usług 8%...
 2. Czy wykonanie założenia ogrodu ziemnego i pionowego wraz z systemem nawadniania oraz systemem oświetlenia ogrodu stanowi kompleksową usługę i jest całościowo opodatkowane stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu z dnia 13 października 2015 r.):

Wykonywanie kompleksowych prac, zmierzających do założenia ogrodu czyli wykonanie projektu ogrodu, przygotowanie terenu, np. dokonanie wycinki drzew i krzewów, nawiezienie ziemi, oczyszczenie terenu, następnie posadzenie roślin, ułożenie trawników oraz wszelkich prac związanych z założeniem ogrodów wertykalnych czyli pionowych ogrodów montowanych (wykonanie projektu ogrodu, montaż stelaża dla roślin, zainstalowanie roślinności w doniczkach), zgodnych z PKWiU 81.30.10.0., podlegają stawce podatku VAT 8%. Pozostałe usługi, konieczne do wykonania kompleksowego zadania, którym jest zagospodarowanie terenów zieleni to: montaż systemów do drenażu i systemów nawadniających oraz montaż systemu oświetlenia dla roślin. Powyższe prace stanowią częściowe elementy, zmierzające do założenia terenów zieleni poziomych lub pionowych. Zdaniem Wnioskodawcy nie należy ich wyodrębniać z całościowej usługi, tylko potraktować jako część składową założenia terenów zieleni i dlatego również podlegają one stawce 8% podatku od towarów i usług jednolitej dla całej usługi.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kompleksowe usługi, których sprzedaży dokonuje Wnioskodawca, czyli zakładanie ogrodów ziemnych i wertykalnych, zgodnych z klasyfikacją PKWiU 81.30.10.0, na podstawie zapisów zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 20014 - w myśl art. 41 ust. 2 oraz w myśl art. 146a usługi zagospodarowania terenów zieleni PKWiU 81.30.10.0 podlegają obniżonej stawce podatku VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 – „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu zagospodarowania terenów zieleni zgodną z PKWiU 81.30.10.0. Usługi Wnioskodawcy są skierowane do osób prywatnych, firm a także instytucji i obejmują projektowanie, realizację oraz pielęgnację ogrodów, parków, terenów osiedlowych oraz przestrzeni publicznych, tarasów i balkonów a także aranżacji roślinnych wewnątrz budynków (np. na terenie biur oraz w domach i mieszkaniach prywatnych). Działalność firmy Wnioskodawcy obejmuje zatem kompleksową usługę z zakresu zagospodarowania terenu zieleni począwszy od wykonania projektu i wizualizacji, poprzez wykonanie ścieżek i chodników, instalację oświetlenia oraz systemu automatycznego nawadniania, przygotowanie terenu (np. wycinka roślin, nawiezienie ziemi, oczyszczenie terenu), aż po wykonanie nasadzeń roślinności, ułożenie trawników z rolki lub z siewu. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z aranżacją zieleni polegające na montażu elementów małej architektury ogrodowej (altany, pergole), wykonaniu stawów, strumieni, kaskad wodnych oraz fontann, wykorzystaniu naturalnych kamieni i żwiru, aranżacji donic ozdobnych z roślinnością a także wykonaniu tzw. pionowych ogrodów. Pionowe ogrody inaczej zwane zielonymi ścianami lub ogrodami wertykalnymi to pionowe konstrukcje, przymocowane do muru, na których sadzona jest roślinność. Na wykonanie kompleksowego ogrodu wertykalnego składa się kilka elementów, które są nieodzowne. Pierwszym etapem realizacji jest wykonanie projektu aranżacji z doborem gatunkowym roślin oraz wizualizacji. W zależności od warunków możliwa jest konieczność wykonania robót hydraulicznych, elektrycznych, murarskich (np. doprowadzenie prądu lub wody). Następnie odbywa się montaż stelaża, który stanowić będzie oparcie dla systemu. Stelaż wykonany jest z łat drewnianych, profili stalowych lub aluminiowych, trwale przymocowanych do ściany lub elewacji zewnętrznej. Na stelażu montowane są plastikowe moduły Pixel Garden z doniczkami służące do budowy ogrodów wertykalnych, montaż odbywa się z użyciem materiałów budowlanych (wkręty, śruby, zaciski metalowe itp.), zainstalowany zostaje również system automatycznego nawadniania wraz ze sterownikiem automatycznym. W zależności od warunków, system nawadniania może działać w układzie otwartym (podłączenie do źródła wody i kanalizacji), bądź w układzie zamkniętym (instalacja pojemnika na wodę, pompy, filtra itp.). Dla uzyskania pełnego efektu wykorzystywane mogą być dodatkowe elementy aranżacji ogrodowych np. żwir, kamienie, otoczaki naturalne. Często montowane jest oświetlenie spełniające funkcje doświetlenia roślin (w przypadku niedostatecznej ilości światła naturalnego) lub funkcje wyłącznie estetyczne. Ostatnim etapem jest instalacja roślin, których wartość wynosi ok. 50% ceny całej inwestycji. Ogrody wertykalne montowane są zarówno na zewnątrz (np. na elewacjach zewnętrznych, płotach, w ogrodach, na balkonach i tarasach), jak i we wnętrzach (domy i mieszkania prywatne, biurowce, budynki użyteczności publicznej, baseny, galerie handlowe itp.). Usługi Wnioskodawcy zmierzają do uzyskania określonego efektu gospodarczego, którym jest utworzenie wyżej wymienionych kompleksów zielonych np. parków czy ogrodów.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy wykonywane usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych, zgodne z klasyfikacją PKWiU 81.30.10.0, podlegają stawce podatku od towarów i usług 8% oraz czy wykonanie założenia ogrodu ziemnego i pionowego wraz z systemem nawadniania oraz systemem oświetlenia ogrodu stanowi kompleksową usługę i jest całościowo opodatkowane stawką 8%.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz regulacje Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 z późn. zm.), nie regulują kwestii czynności złożonych. Jednakże, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT oraz na podstawie polskiego i europejskiego orzecznictwa można stwierdzić, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie dzielone. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem powyższego, świadczenie pomocnicze, co do zasady dzieli los prawny świadczenia głównego, w szczególności w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz stawki podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że na gruncie orzecznictwa podatkowego wielokrotnie podkreślano, że nie należy sztucznie dzielić czynności złożonych. Niemniej orzecznictwo to, w tym przede wszystkim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, za zasadę przewodnią przyjmuje, że każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne, zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE, a wcześniej Szóstą Dyrektywą Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE L 145 z późn. zm.). Podstawową zasadę odrębności i niezależności świadczeń Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi z art. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. W tym kontekście - zdaniem TSUE - tylko w pewnych okolicznościach odrębne świadczenia można uznać za jednolitą czynność. Przykładowo w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Ministero dellEconomia e delle Finanze vs. Part Service Srl ETS stwierdził: „(...) gdy czynność obejmuje kilka świadczeń, powstaje pytanie, czy należy ją uważać za jednolitą czynność, czy też kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które należy oceniać oddzielnie. Kwestia ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia podatku VAT, w szczególności dla zastosowania stawek opodatkowania lub przepisów dotyczących zwolnień przewidzianych przez szóstą dyrektywę (zob. wyroki: z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 CPP oraz z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank). W tym zakresie z jej art. 2 wynika, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne (zob. ww. wyroki w sprawach CPP, pkt 29, oraz Levob Verzekeringen i OV Bank, pkt 20)”.

Z ww. wyroku w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV wynika, że jeżeli czynności dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej. Jest tak właśnie w przypadku transakcji, w ramach której podatnik dostarcza konsumentowi standardowe oprogramowanie wcześniej opracowane i oferowane do sprzedaży zarejestrowane na nośniku, jak również zapewnia następnie przystosowanie tego oprogramowania do specyficznych potrzeb tego nabywcy, nawet jeśli następuje to za zapłatą dwóch odrębnych cen. Powyższe spostrzeżenia pozostają przy tym aktualne także wówczas, gdy wynagrodzenie za poszczególne czynności składające się na jedną usługę jest kalkulowane odrębnie. W tym zakresie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE m.in. w ww. sprawie C-41/04 czy C-111/05. Z orzeczeń tych wynika jednoznacznie, że odrębna kalkulacja wynagrodzenia za poszczególne czynności składające się na kompleksową usługę, nie uzasadnia podziału takiej usługi na potrzeby opodatkowania.

Podobnie orzekł w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro vs. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem. Zdaniem TSUE „chociaż usługi sprzątania części wspólnych budynku towarzyszą korzystaniu z najętego dobra, to nie muszą być objęte zakresem pojęcia najmu w rozumieniu art. 13 część B lit. b) VI dyrektywy. Ponadto, skoro najem mieszkań oraz sprzątanie części wspólnych budynku mogą być, w okolicznościach takich jak w sprawie przed sądem krajowym, wzajemnie rozdzielone, to nie można uznać, że stanowią jedno świadczenie w rozumieniu orzecznictwa Trybunału”.

Tak więc orzecznictwo TSUE, które oparte jest na przepisach prawa UE, daje podstawę do skonstruowania zasadniczej tezy, że każde świadczenie należy traktować odrębnie. Dopiero w kolejnych punktach ww. wyroku TSUE podkreślił, że w sytuacji, gdy kilka świadczeń wykonywanych przez podatnika jest ze sobą ściśle powiązanych w ten sposób, że tworzą obiektywnie, z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia, jedno świadczenie, nie należy dokonywać sztucznego podziału tego świadczenia dla celów podatkowych. Zatem TSUE przedstawia jedynie wskazówki, jak należy interpretować przepisy Dyrektywy, nie wypowiadając się co do tego, która z powyższych wykluczających się zasad powinna mieć zastosowanie w sprawie.

Zgodnie z podejściem zaprezentowanym przez Trybunał m.in. w wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse, za pomocniczą należy uznać czynność, która nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej, a jej cel jest zdeterminowany przez czynność główną.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego, treści powołanych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do stwierdzenia, że tzw. świadczenie złożone bardzo wyraźnie wskazuje na pewną kompleksowość i współzależność wielu czynności, które wykonywane w sposób skoordynowany i efektywny mają doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast za pomocniczą należy uznać taką czynność, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczej jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

W analizowanej sprawie uznać należy, że poszczególne czynności świadczone przez Wnioskodawcę w ramach usługi dotyczącej zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych m.in. wykonanie projektu, ścieżek, oświetlenia, systemu nawadniania, montażu stelaża nie stanowią celu samego w sobie, lecz są środkami służącymi do wykonania świadczenia polegającego na zagospodarowaniu terenów zieleni, w skład których wchodzą ww. elementy wykonywane przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji uznać należy, iż w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z usługą kompleksową świadczoną przez Wnioskodawcę polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni, natomiast wszystkie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach jej wykonywania – wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku są podejmowane w ramach przedmiotowej usługi i mają charakter elementów składowych tej usługi.

W przypadku, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całego świadczenia winno nastąpić wg stawki obowiązującej dla usługi zasadniczej.

Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni”. Zatem skoro kompleksowe usługi dotyczące zakładania ogrodów ziemnych i ogrodów pionowych czyli wertykalnych mieszczą się w PKWiU 81.30.10.0 korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz z poz. 76 załącznika nr 3 do ustawy VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie podkreślić należy, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.