IPPP3/4512-647/15-4/RD | Interpretacja indywidualna

Nie ma znaczenia czy Spółka spełnia warunki określone w art. 83 ust. 1f ustawy uprawniające do zastosowania stawki podatku 0% dla usług o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, bowiem z uwagi na fakt, że Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej w Izraelu i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Jak wskazano wyżej stawki krajowe podatku VAT nie znajdują zastosowania dla opodatkowania tych usług.
IPPP3/4512-647/15-4/RDinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia usług
 2. przewoźnik powietrzny
 3. stawki podatku
 4. transport międzynarodowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 sierpnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług oraz ich dokumentowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług oraz ich dokumentowania.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., złożonym w dniu 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 24 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

E Oddział w Polsce jest podmiotem zarejestrowanym zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 86 ww. ustawy Oddział wykonuje działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą w Izraelu, . W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Ten status prawny opisany powyżej ma istotne znaczenie dla rozwiązania problemu, który powstał w związku z fakturowaniem przez podmioty krajowe świadczące usługi określone w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (m.in. usługi związane z obsługą startu, lądowania, obsługi pasażerów, kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego) - usług ze stawką 23%. Dla zastosowania stawki, 0% nie ma problemu, aby E dostarczył koncesję lub certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ państwa Izrael czy też dokument wpisu na listę przewoźników lotniczych w Izraelu. Polskie podmioty świadczące ww. usługi twierdzą że mogą ewentualnie wystawiać faktury na centralę w Izraelu ale z zaznaczeniem NP. Oba rozwiązania: stawka 23% jak również stawka NP są zdaniem Wnioskodawcy w świetle art. 83 ust. 1f - nieprawidłowe i narażają Oddział EL AL w Polsce na zakwestionowanie przez urząd skarbowy odliczenia 23% podatku naliczonego VAT.

W uzupełnieniu do wniosku na pytanie Organu czy Oddział w Polsce E Sp. z o.o. stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej E, a jeśli tak czy usługi o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt . 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) są świadczone dla tego stałego miejsca prowadzenia działalności tj. Oddziału w Polsce E Sp. z o.o. Wnioskodawca wskazał, że stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (tj. międzynarodowego transportu ) E jest Izrael. Jako zagraniczny przedsiębiorca E, aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce (tj. sprzedawać bilety lotnicze w transporcie międzynarodowym i świadczyć usługi cargo) został zobowiązany, zgodnie z art. 85 i 86 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do zarejestrowania Oddziału w Polsce. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 3 października 2001 r. Według ówczesnego stanu prawnego podatnikiem w Polsce był Oddział. Jednakże od roku 2011 nastąpiła zmiana w interpretacji przepisów w tym zakresie i urzędy skarbowe twierdzą, często nadając dwa różne NIP-y Centrali i Oddziałowi, że podatnikiem jest przedsiębiorca zagraniczny czyli w naszym przypadku E z siedzibą w Izraelu. Skoro więc Centrala Linii w Izraelu jest podatnikiem w Polsce to przy spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. lf ustawy o podatku od towarów i usług - usługi określone w art. 83 ust. 1 pkt . 7 i 8 powinny być fakturowane dla tego zagranicznego przewoźnika, przez polskie podmioty ze stawką 0% a nie tak jak to ma obecnie miejsce ze stawką 23%. Stawka podatku VAT 0% w przypadku usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt . 7-8 ww. ustawy przysługuje bowiem nie tylko polskim przewoźnikom lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (na podstawie art. 83 ust. la), ale także przewoźnikom zagranicznym o których mowa w art. 83 ust. 1f ustawy o VAT. Na dowód spełnienia wymogu określonego w ww. przepisie Centrala Linii w Izraelu może przedstawić dokument - certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez odpowiednika naszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego celem przedłożenia go firmom polskim wystawiającym faktury VAT za usługi wymienione w art. 83. ust l. pkt . 7-8.

Wnioskodawca podkreśla, że faktury polskich podmiotów wystawiane są na Ez siedzibą w Izraelu.

Tak więc odpowiadając wprost na zadane w wezwaniu pytanie - usługi polskich podmiotów są świadczone nie na rzecz Oddziału w Polsce a na rzecz Centrali Linii w Izraelu.

Bez jednoznacznej interpretacji podatkowej firmy polskie, świadczące usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego jak i usługi związane ze startem, lądowaniem, parkowaniem i obsługą pasażerów i ładunków, oświadczają że nadal będą wystawiać faktury VAT na E siedzibą w Izraelu ze stawką 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle spełnienia warunków określonych w art. 83 ust. 1f ustawy o VAT - E z siedzibą w Izraelu nie jest tym zagranicznym przewoźnikiem, wymienionym w ww. przepisie, uprawnionym do zakupu tych usług z zastosowaniem stawki 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Fakturowanie usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 przez krajowe podmioty świadczące ww. usługi - pod warunkiem spełnienia przez E wymogów określonych w art. 83 ust 1f pkt 1 i 2 powinno odbywać się ze stawką 0% i to niezależnie czy faktury będą wystawiane na Oddział w Polsce czy też na Centralę w Izraelu z polskim NIP-em. Należy zauważyć, że Oddział w Polsce posiada jedynie samodzielność organizacyjną jako wydzielony ze struktur firmy macierzystej, natomiast nie posiada możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu i na własny rachunek a prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. W tym kontekście należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, nie stanowi zatem odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym mimo, że w Polsce funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego to podatnikiem podatku od towarów i usług jest przedsiębiorca zagraniczny, prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Tak więc zasadnym jest, aby uznać podmiot E jako przewoźnika lotniczego wykonującego przewozy w transporcie międzynarodowym, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski. Tym samym, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 1 i 2 ust. 1f art. 83 ustawy o VAT, będzie to podmiot uprawniony do otrzymywania faktur za usługi wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 - ze stawką 0%. W tej sytuacji w rozliczeniach wykazywanych w deklaracjach VAT-7 Oddział nie powinien uwzględniać odliczenia 23% podatku naliczonego, wykazywanego na fakturach wystawianych przez podmioty krajowe z tytuły świadczonych ww. usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w przypadku świadczenia usług istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

W art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Z powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli zaś usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, a przepisy art. 28e, 28f ust. 1 i 1a, 28g ust. 1, 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia tej usługi.

Powyższa zasada oznacza, że w przypadku usług wymienionych w art. 28b ust. 1 ustawy podmiotem zobowiązanym do ich rozliczenia jest usługobiorca w kraju swojej siedziby.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 86 ww. ustawy Oddział wykonuje działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego tj. E z siedzibą w Izraelu. W świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Ten status prawny opisany powyżej ma istotne znaczenie dla rozwiązania problemu, który powstał w związku z fakturowaniem przez podmioty krajowe świadczące usługi określone w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT (m.in. usługi związane z obsługą startu, lądowania, obsługi pasażerów, kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego) - usług ze stawką 23%. Dla zastosowania stawki, 0% nie ma problemu, aby E dostarczył koncesję lub certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ państwa Izrael czy też dokument wpisu na listę przewoźników lotniczych w Izraelu. Polskie podmioty świadczące ww. usługi twierdzą że mogą ewentualnie wystawiać faktury na centralę w Izraelu ale z zaznaczeniem NP. Oba rozwiązania: stawka 23% jak również stawka NP są zdaniem Wnioskodawcy w świetle art. 83 ust. 1f - nieprawidłowe i narażają Oddział EL w Polsce na zakwestionowanie przez urząd skarbowy odliczenia 23% podatku naliczonego VAT. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Izrael, polskie podmioty świadczące usługi wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy nie świadczą ich na rzecz Oddziału w Polsce tylko na rzecz Centrali Linii w Izraelu wystawiając fakturę na E z siedziba w Izraelu.

Dokonując analizy przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że miejscem świadczenia nabywanych przez Spółkę usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy wykonywanych przez polskich kontrahentów będzie zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej tj. w omawianej sprawie w Izraelu. Tym samym przedmiotowe usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, oraz usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługa pasażerów i ładunków nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Zatem stawki krajowe podatku VAT nie znajdą zastosowania dla opodatkowania tych usług.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Niemniej jednak zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 23%.

Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak w myśl art. 83 ust. 1 pkt 7 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Przy czym stosownie do art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1f ustawy, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju:

 1. uprawnionych do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub
 2. wpisanych na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Zatem warunkiem zastosowania stawki podatku 0% do usług wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy jest aby odbiorcą przedmiotowych usług był przewoźnik lotniczy wykonujący głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, co wynikać powinno z prowadzonej przez podatnika – niezbędnej dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku – dokumentacji, o której mowa w ust. 2 art. 83 ustawy.

Przy tym zgodnie z wyżej powołanym art. 83 ust. 1f ustawy, zagraniczni przewoźnicy lotniczy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą być uznani za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jeżeli są uprawnieni do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa ich siedziby, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub są wpisani na listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłoszoną przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

Wnioskodawca wskazał, że E może dostarczyć koncesję lub certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez właściwy organ państwa Izrael czy też dokument wpisu na listę przewoźników lotniczych w Izraelu. Jednakże należy zauważyć, że przepisy m.in. art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy określają warunki zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, lecz zgodnie z powołaną zasadą terytorialności dotyczą one tylko tych usług których miejscem opodatkowania (świadczenia) jest terytorium Polski. W związku z tym, że miejscem świadczenia nabywanych przez Spółkę usług wykonywanych przez polskich kontrahentów w niniejszej sprawie nie jest terytorium kraju, przepisy art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy nie mają zastosowania.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia czy Spółka spełnia warunki określone w art. 83 ust. 1f ustawy uprawniające do zastosowania stawki podatku 0% dla usług o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, bowiem z uwagi na fakt, że Spółka posiada siedzibę działalności gospodarczej w Izraelu i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Jak wskazano wyżej stawki krajowe podatku VAT nie znajdują zastosowania dla opodatkowania tych usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia usług
IBPP4/44512-205/15/LG | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP5/4512-1-97/15-4/PG | Interpretacja indywidualna

transport międzynarodowy
IPPP3/4512-571/15-3/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.