IPPP3/4512-593/16-2/IG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania planowanej dostawy Wiaty, Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu oraz niezabudowanej działki
IPPP3/4512-593/16-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość niezabudowana
 2. nieruchomość zabudowana
 3. stawki podatku
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 12 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania planowanej dostawy Wiaty,
 • jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania planowanej dostawy Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu,
 • jest prawidłowe w zakresie opodatkowania planowanej dostawy niezabudowanej działki nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanej dostawy Wiaty, Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu oraz niezabudowanej działki nr 2.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, X. („X.” lub „Wnioskodawca”) jest osobą prawną zarejestrowaną jako stowarzyszenie w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. X. prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

X. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1 („Działka nr 1”) oraz działki ewidencyjnej nr 17/2 („Działka nr 2”), (łącznie zwane dalej jako „Nieruchomość”).
X. zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z położonymi na niej budynkami i budowlami.

Działka nr 1 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną następującymi budynkami i budowlami:

 1. budynek klubowo - szkoleniowy („Budynek klubowo-szkoleniowy”);
 2. blaszana wiata magazynowa na fundamencie betonowym („Wiata”);
 3. budynek murowany dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na toalety i magazyn („Budynek murowany”);
 4. kontener sanitarny na podmurówce („Kontener”);
 5. budynek magazynowy na podmurówce („Magazyn”).

Działka nr 2 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano wobec niej decyzji o warunkach zabudowy.

X. została wpisana do KRS i nabyła osobowość prawną w dniu 30 listopada 2006 r. Nabycie osobowości prawnej nastąpiło w wyniku realizacji zapisów Statutu Y. zmienionego „Uchwałą Zjazdu Y. wprowadzającej zmiany do Statutu Y.” Przed nabyciem osobowości prawnej X. należała do struktury Y. („Y.”), w której stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych. Po uzyskaniu osobowości prawnej X. została wyodrębniona ze struktury Y.

W dniu 15 listopada 2007 r. sporządzono Protokół przekazania i przejęcia majątku i zobowiązań dotyczący przekazania przez Y. na rzecz X. (w związku z jej wydzieleniem ze struktur Y.) wskazanych w nim składników majątku i zobowiązań, w tym nieruchomości. Następnie, na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z prawem własności budynków zawartej w dniu 28 stycznia 2009 r. (dotyczącej Działki nr 1) oraz umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z dnia 28 stycznia 2009 r. (dotyczącej Działki nr 2) (łącznie zwane dalej jako „Umowy z 2009 r.”), Y. przekazała na rzecz X. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. W wyniku powyższych umów, Y. przekazała na rzecz X. Nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami. Przekazanie Nieruchomości wraz z budynkami i budowlami na podstawie Umów z 2009 r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z powyższego, poprzednim (przed X.) użytkownikiem wieczystym Nieruchomości było Y. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie własności budynków na rzecz Y. nastąpiło na podstawie dwóch umów z dnia 4 grudnia 1998 r. (dotyczącymi odpowiednio Działki nr 1 i Działki nr 2) (dalej łącznie zwanymi jako „Umowy z 1998 r.”). Na ich podstawie Prezydent ustanowił na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz przeniósł nieodpłatnie prawo własności budynków i budowli położonych na Nieruchomości. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przekazanie Nieruchomości oraz budynków i budowli nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Informacje dotyczące poszczególnych naniesień

1. Budynek klubowo-szkoleniowy

Na podstawie Umów z 1998 r. Miasto ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Budynku klubowo - szkoleniowego. Przekazanie Budynku klubowo - szkoleniowego na podstawie Umów z 1998 r. było nieodpłatne oraz nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie Umów z 2009 r., w dniu 28 stycznia 2009 r. X. stała się użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 oraz właścicielem m.in. Budynku klubowo - szkoleniowego. Przekazanie Budynku klubowo - szkoleniowego przez Y. na rzecz X. na podstawie Umów z 2009 r. było nieodpłatne oraz nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek klubowo - szkoleniowy nie był oddawany przez Y., ani przez X., do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie był przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). X. nie ma wiedzy, czy przed ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego na rzecz Y. (tj. przed 4 grudnia 1998 r.) Budynek klubowo - szkoleniowy był oddawany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek klubowo-szkoleniowy nie był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek klubowo-szkoleniowy nie był ulepszany.

2. Wiata

Na podstawie Umów z 1998 r. Miasto ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Wiaty. Przekazanie Wiaty na podstawie Umów z 1998 r. było nieodpłatne i nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie Umów z 2009 r., w dniu 28 stycznia 2009 r. Y. przekazało na rzecz X. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. W dniu 28 stycznia 2009 r. X. stała się użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 oraz właścicielem m.in. Wiaty. Przekazanie Wiaty było nieodpłatne i nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie zawartej w dniu 1 grudnia 2013 r. umowy najmu („Umowa Najmu”), X. oddała T. sp. z o.o. do używania część Wiaty („Wynajęta Część Wiaty”). Świadczenie usługi najmu Wynajętej Części Wiaty było opodatkowane podatkiem VAT. Poza Umową Najmu, Wiata nie była oddawana przez Y., ani przez X., do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie była przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). X. nie ma wiedzy, czy przed ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego na rzecz Y. (tj. przed 4 grudnia 1998 r.) Wiata była oddawana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wiata nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Wiata nie była ulepszana.

3. Pozostałe budynki i budowle

Budynek murowany, Kontener i Magazyn zostały wybudowane przez Y. w latach 1998-2006. Y. nie przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W wyniku zawarcia Umów z 2009 r. Budynek murowany, Kontener i Magazyn zostały przekazane na rzecz X. Przekazanie powyższych budynków i budowli było nieodpłatne i nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie były oddawane do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie były przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). Ponadto, nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie były ulepszane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym planowana dostawa Wiaty będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, z tym że w części odpowiadającej udziałowi powierzchni Wynajętej Części Wiaty w całkowitej powierzchni Wiaty zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, natomiast w pozostałej części zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym planowana dostawa Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Działki nr 2 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Planowana dostawa Wiaty będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, z tym że w części odpowiadającej udziałowi powierzchni Wynajętej Części Wiaty w całkowitej powierzchni Wiaty zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, natomiast w pozostałej części dostawa będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT wskazuje, że towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 Ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa do użytkowania wieczystego gruntu. Sprzedaż nieruchomości, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi zatem czynność opodatkowaną podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wynika z tego, że opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu zależy od opodatkowania dostawy samego budynku lub budowli, lub ich części znajdujących się na tym gruncie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I FSK 369/09, wskazał, że „dostawa gruntu wraz z używanym budynkiem (lub budowlą), w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, którego dostawa podlega zwolnieniu z VAT również objęta jest zwolnieniem od podatku. W tym wypadku, bowiem o zwolnieniu całej dostawy decyduje charakter dostawy budynku”. Powyższe orzeczenie potwierdza, iż zasady opodatkowania budynków lub budowli albo ich części „rozciągają się” na grunt (działkę ewidencyjną), na którym są położone.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższy przepis z pewnością nie będzie miał zastosowania w analizowanym przypadku, ponieważ X. nie wykorzystywała Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższej regulacji wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest co do zasady zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie, na mocy art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT stanowi, że zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Należy podkreślić, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, wskazane powyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Wnioskodawca wskazuje, że w orzecznictwie dopuszcza się różnicowanie oceny prawnej dostawy poszczególnych części budynku lub budowli. W przypadku, gdy jedynie część budynku lub budowli podlegała pierwszemu zasiedleniu, podatnik uprawniony jest do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT wyłącznie wobec tej części budynku lub budowli. Na przykład w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 646/14 (LEX nr 1491318), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że „oddanie w najem tylko niektórych kondygnacji znajdujących się w danym budynku jest pierwszym zasiedleniem wyłącznie tych powierzchni, a nie całego budynku. W rezultacie dostawa ta może w części podlegać opodatkowaniu, a w części korzystać ze zwolnienia”. Podobne stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt: I FSK 1605/10 (LEX nr 1135521), w którym Sąd wskazał, że „Prawodawca w definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie może zarówno dotyczyć budowli, budynków lub ich części. A zatem przyjęcie w rozpatrywanej sprawie, że nastąpiła kompleksowa dostawa całego budynku bez zróżnicowania poszczególnych jego części w sytuacji, gdy podatnik we wniosku o interpretację wyraźnie wskazuje na odmienny charakter tej części jednego piętra budynku, które przed otrzymaniem przez spółkę całego budynku, w wyniku wniesienia aportu zostało wydzierżawione lub wynajmowane, było nie tylko naruszeniem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ale również wyjściem poza przedstawiony przez stronę stan faktyczny”. Powyższe wyroki potwierdzają, że pierwszemu zasiedleniu może podlegać część budynku i budowli, a w konsekwencji, przy ich dostawie, tylko ta część budynku lub budowli, która podlegała pierwszemu zasiedleniu, będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT (pod warunkiem, że dostawa nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia).

W świetle powyższego należy przyjąć, że pierwsze zasiedlenie Wynajętej Części Wiaty miało miejsce w dniu zawarcia Umowy Najmu, tj. w dniu 1 grudnia 2013 r. W tym dniu Wynajęta Część Wiaty została oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po tym dniu Wynajęta Część Wiaty nie była ulepszana. Planowana dostawa Wynajętej Części Wiaty nastąpi po upływie co najmniej 2 lat od pierwszego zasiedlenia (po 1 grudnia 2015 r.).

Pozostała część Wiaty, która nie była przedmiotem Umowy Najmu, nie podlegała pierwszemu zasiedleniu. X. ani Y. nie przysługiwało w stosunku do Wiaty prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wiata nie była ulepszana.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy planowana dostawa Wiaty będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. W części odpowiadającej udziałowi powierzchni Wynajętej Części Wiaty w całkowitej powierzchni Wiaty zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, natomiast w pozostałej części dostawa będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana dostawa Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu położonych na Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Dostawa Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu położonych na Nieruchomości nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ponieważ planowana dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W stosunku do Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu, X. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ czynność, w ramach której nastąpiło ich nabycie, nie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Również Y. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych obiektów. Ponadto, ani Y. ani X. nie dokonywały ulepszeń powyższych obiektów, w stosunku do których przysługiwałoby im prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na względzie powyższe, planowana dostawa Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Ad. 3

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka nr 2 stanowi teren niezabudowany, niebędący terenem budowlanym w rozumieniu ustawy o VAT, bowiem nie uchwalono w stosunku do niej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano wobec niej decyzji o warunkach zabudowy.

Mając na względzie powyższe, planowana dostawa Działki nr 2 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania planowanej dostawy Wiaty i w zakresie opodatkowania planowanej dostawy Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu oraz jest prawidłowe w zakresie opodatkowania planowanej dostawy niezabudowanej działki nr 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Uregulowania ustawy o podatku od towarów zawierają odmienne przepisy w odniesieniu do dostawy gruntu niezabudowanego oraz gruntu zabudowanego budynkami i budowlami lub też ich częściami.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatem generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie powyższego przepisu dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można mówić o pierwszym zasiedleniu, zgodnie ze wskazanym art. 2 pkt 14 ww. ustawy musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie dotyczyć może każdej czynności objętej przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, mocą której budynek, budowla lub ich części oddane są do użytkowania. Tym samym, może to być zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług.

W kwestii rozumienia pojęcia „pierwsze zasiedlenie” wypowiedział się NSA w wyroku o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. W opinii Sądu, definicja „pierwszego zasiedlenia (zajęcia)” zawarta w Dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 112, czyli przebudowy budynku. Zdaniem Sądu polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Stwierdzono też, że polski ustawodawca przekroczył granice swobodnego uznania pozbawiając podatników – takich jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy – zwolnienia z VAT.

W konsekwencji, w kontekście analizowanej sprawy, a więc wybudowania i przyjęcia do użytkowania budynku Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”. Naczelny Sąd Administracyjny uznał więc, że skoro spółka użytkowała w części budynek na potrzeby działalności gospodarczej i czyniła to przez kilka lat, to spełniła warunki przewidziane dla zwolnienia od VAT na zasadach wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W odniesieniu natomiast do przebudowanych budynków w wyroku tym zauważono, że artykuł 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 112 przewiduje możliwość określenia przez państwo członkowskie szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, a mianowicie przebudowy budynków (co potwierdził w swoim wyroku TS J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, C-326/11, EU:C:2012:461, pkt 36). Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT. Zatem w przypadku budynków/budowli na które poniesiono nakłady na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej należy stosować definicję określoną w art. 2 ust. 14 lit. b) ustawy o VAT. W konsekwencji, w odniesieniu do budynków/budowli ulepszonych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, gdzie ulepszenia stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej konieczne jest oddanie budynku (budowli lub ich części) do użytkowania w „wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Budynek/budowla powinien być wydany nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania. Przy czym, wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedawcę czynności podlegającej opodatkowaniu. Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ww. ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie został naliczony podatek od tej czynności – może to być również czynność zwolniona od podatku.

W konsekwencji, pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o VAT będzie miało miejsce wówczas, kiedy zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli natomiast po ulepszeniu podatnik przyjmie do używania budynek/budowlę w swojej działalności, pomimo że dojdzie do korzystania z budynku/budowli to nie dochodzi do ww. pierwszego zasiedlenia.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną zarejestrowaną jako stowarzyszenie w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. X. prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

X. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1 („Działka nr 1”) oraz działki ewidencyjnej nr 17/2 („Działka nr 2”), (łącznie zwane dalej jako „Nieruchomość”).
X. zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z położonymi na niej budynkami i budowlami.

Działka nr 1 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną następującymi budynkami i budowlami:

 1. budynek klubowo-szkoleniowy („Budynek klubowo-szkoleniowy”);
 2. blaszana wiata magazynowa na fundamencie betonowym („Wiata”);
 3. budynek murowany dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na toalety i magazyn („Budynek murowany”);
 4. kontener sanitarny na podmurówce („Kontener”);
 5. budynek magazynowy na podmurówce („Magazyn”).

Działka nr 2 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano wobec niej decyzji o warunkach zabudowy.

X. została wpisana do KRS i nabyła osobowość prawną w dniu 30 listopada 2006 r. Nabycie osobowości prawnej nastąpiło w wyniku realizacji zapisów Statutu Y. zmienionego „Uchwałą Zjazdu Y. wprowadzającej zmiany do Statutu Y.”. Przed nabyciem osobowości prawnej X. należała do struktury Y. („Y.”), w której stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych. Po uzyskaniu osobowości prawnej X. została wyodrębniona ze struktury Y.

W dniu 15 listopada 2007 r. sporządzono Protokół przekazania i przejęcia majątku i zobowiązań dotyczący przekazania przez Y. na rzecz X. (w związku z jej wydzieleniem ze struktur Y.) wskazanych w nim składników majątku i zobowiązań, w tym nieruchomości. Następnie, na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z prawem własności budynków zawartej w dniu 28 stycznia 2009 r. (dotyczącej Działki nr 1) oraz umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z dnia 28 stycznia 2009 r. (dotyczącej Działki nr 2) (łącznie zwane dalej jako „Umowy z 2009 r.”), Y. przekazała na rzecz X. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. W wyniku powyższych umów, Y. przekazała na rzecz X. Nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami. Przekazanie Nieruchomości wraz z budynkami i budowlami na podstawie Umów z 2009 r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z powyższego, poprzednim (przed X.) użytkownikiem wieczystym Nieruchomości było Y. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie własności budynków na rzecz Y. nastąpiło na podstawie dwóch umów z dnia 4 grudnia 1998 r. (dotyczącymi odpowiednio Działki nr 1 i Działki nr 2). Na ich podstawie Prezydent ustanowił na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz przeniósł nieodpłatnie prawo własności budynków i budowli położonych na Nieruchomości. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przekazanie Nieruchomości oraz budynków i budowli nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Informacje dotyczące poszczególnych naniesień

1. Budynek klubowo-szkoleniowy

Na podstawie Umów z 1998 r. Miasta ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Budynku klubowo - szkoleniowego. Przekazanie Budynku klubowo - szkoleniowego na podstawie Umów z 1998 r. było nieodpłatne oraz nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie Umów z 2009 r., w dniu 28 stycznia 2009 r. X. stała się użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 oraz właścicielem m.in. Budynku klubowo - szkoleniowego. Przekazanie Budynku klubowo - szkoleniowego przez Y. na rzecz X. na podstawie Umów z 2009 r. było nieodpłatne oraz nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek klubowo - szkoleniowy nie był oddawany przez Y., ani przez X., do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie był przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). X. nie ma wiedzy, czy przed ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego na rzecz Y. (tj. przed 4 grudnia 1998 r.) Budynek klubowo-szkoleniowy był oddawany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek klubowo-szkoleniowy nie był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek klubowo-szkoleniowy nie był ulepszany.

2. Wiata

Na podstawie Umów z 1998 r. Miasto ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Wiaty. Przekazanie Wiaty na podstawie Umów z 1998 r. było nieodpłatne i nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie Umów z 2009 r., w dniu 28 stycznia 2009 r. Y. przekazało na rzecz X. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. W dniu 28 stycznia 2009 r. X. stała się użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 oraz właścicielem m.in. Wiaty. Przekazanie Wiaty było nieodpłatne i nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie zawartej w dniu 1 grudnia 2013 r. umowy najmu („Umowa Najmu”), X. oddała T. sp. z o.o. do używania część Wiaty („Wynajęta Część Wiaty”). Świadczenie usługi najmu Wynajętej Części Wiaty było opodatkowane podatkiem VAT. Poza Umową Najmu, Wiata nie była oddawana przez Y., ani przez X., do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie była przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). X. nie ma wiedzy, czy przed ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego na rzecz Y. (tj. przed 4 grudnia 1998 r.) Wiata była oddawana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wiata nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Wiata nie była ulepszana.

3. Pozostałe budynki i budowle

Budynek murowany, Kontener i Magazyn zostały wybudowane przez Y. w latach 1998-2006. Y. nie przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W wyniku zawarcia Umów z 2009 r. Budynek murowany, Kontener i Magazyn zostały przekazane na rzecz X. Przekazanie powyższych budynków i budowli było nieodpłatne i nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie byty oddawane do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w szczególności nie były przedmiotem umów najmu ani dzierżawy). Ponadto, nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie były ulepszane.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy planowana dostawa Wiaty będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, z tym że w części odpowiadającej udziałowi powierzchni Wynajętej Części Wiaty w całkowitej powierzchni Wiaty zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, natomiast w pozostałej części zastosowanie znajdzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, czy planowana dostawa Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT oraz czy dostawa Działki nr 2 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

Ad. 1)

Dostawa wiaty

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie wiaty nastąpiło najpóźniej w 1998 r., kiedy Miasto ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i Y. zaczęło użytkować Wiatę. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Wiaty. Y. użytkował wiatę na potrzeby działalności gospodarczej i czynił to do czasu przekazania własności na rzecz Wnioskodawcy, co spełnia warunki przewidziane dla zwolnienia od VAT na zasadach wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT z uwzględnieniem definicji pierwszego zasiedlenia wypracowanym w cytowanym wyroku NSA o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. Wiata nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Wiata nie była ulepszana. Ponieważ w stosunku do całej powierzchni wiaty nastąpiło jej pierwsze zasiedlenie w momencie rozpoczęcia jej wykorzystywania przez Y. na potrzeby jej działalności gospodarczej, to należy przyjąć, że przy sprzedaży spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, i zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie znajduje zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 dotyczącym sprzedaży wiaty należy uznać za nieprawidłowe bowiem sprzedaż Wiaty w całości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ad 2)

Dostawa Budynku klubowo-szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie Budynku klubowo - szkoleniowego nastąpiło najpóźniej w 1998 r., kiedy X. ustanowiło na rzecz Y. prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i Y. zaczęło użytkować ten budynek. Y. stało się wówczas użytkownikiem wieczystym Działki nr 1 i jednocześnie właścicielem budynków i budowli położonych na tej działce, w tym Budynku klubowo-szkoleniowego. Y. użytkował Budynek klubowo-szkoleniowy na potrzeby działalności gospodarczej i czynił to do czasu przekazania własności Wnioskodawcy, co spełnia warunki przewidziane dla zwolnienia od VAT na zasadach wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT z uwzględnieniem definicji pierwszego zasiedlenia wypracowanym w cytowanym wyroku NSA o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. Budynek klubowo-szkoleniowy nie był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek klubowo-szkoleniowy nie był ulepszany. Ponieważ w stosunku do całej powierzchni Budynku klubowo-szkoleniowego nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie w momencie rozpoczęcia jego wykorzystywania przez Y. na potrzeby jej działalności gospodarczej, to należy przyjąć, że przy sprzedaży spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, i zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie znajduje zastosowania.

Pierwsze zasiedlenie Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu nastąpiło najpóźniej w latach 1998-2006, a więc wtedy kiedy zostały wybudowane i Y. zaczęło użytkować te budynki. Y. oraz po przekazaniu, w wyniku umowy z 2009 r., Wnioskodawca użytkowali Budynek murowany, Kontener i Magazyn na potrzeby działalności gospodarczej i czynili to przez kilka lat, co spełnia warunki przewidziane dla zwolnienia od VAT na zasadach wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT z uwzględnieniem definicji pierwszego zasiedlenia wypracowanym w cytowanym wyroku NSA o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Budynek murowany, Kontener i Magazyn nie były ulepszane. Ponieważ w stosunku do całej powierzchni Budynku murowanego, Kontenera i Magazynu nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie w momencie rozpoczęcia ich wykorzystywania przez Y. a następnie Wnioskodawcę na potrzeby ich działalności gospodarczej, to należy przyjąć, że przy sprzedaży spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, i zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie znajduje zastosowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 dotyczącym sprzedaży Budynku klubowo - szkoleniowego, Budynku murowanego, Kontenera, i Magazynu należy uznać za nieprawidłowe bowiem sprzedaż niniejszych budynków korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ad. 3)

Dostawa niezabudowanej działki nr 2

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Działka nr 2 stanowi teren niezabudowany, niebędący terenem budowlanym w rozumieniu Ustawy o VAT, bowiem nie uchwalono w stosunku do niej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano wobec niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W stosunku do tej Działki nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy dotyczące opodatkowania terenów budowlanych. Należy więc przyjąć, że dostawa opisanej działki skorzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 3 dotyczącym sprzedaży Działki nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość niezabudowana
IPPP3/4512-381/16-2/WH | Interpretacja indywidualna

nieruchomość zabudowana
ITPP3/4512-486/16/APR | Interpretacja indywidualna

stawki podatku
ILPP3/4512-1-178/16-6/AW | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
ITPB3/4510-327/16-3/AD | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
PT8.8101.248.2016.PBD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.