IPPP3/4512-333/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy
IPPP3/4512-333/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. przegląd
  2. statek
  3. statek morski
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie przeglądu urządzeń, które stanowią wyposażenie okrętów wojennych będących statkami morskimi zaliczanymi do klasy PKWiU ex. 30.11. Powyższe polega na wykonywaniu okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich radiopławy awaryjnej EPIRB, służącej do wzywania pomocy ma morzu, co jest potwierdzane wystawianymi certyfikatami. Urządzenie to jest programowane unikalnym numerem MMSI (Maritime Mobile Service Identity - morski numer identyfikacyjny) przypisanym do danej jednostki pływającej. Radiopława EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) uaktywnia się w momencie zalania wodą, gdy jednostka zaczyna tonąć. Można ją też uruchomić ręcznie albo po prostu wyrzucić za burtę. Włączony nadajnik radiopławy wysyła informację o aktualnej pozycji, informuje o czasie zdarzenia i przekazuje identyfikator jednostki. EPIRB emituje też światło, które pomaga służbom ratowniczym w odnalezieniu miejsca wypadku. Emisja sygnału alarmowego z radiopławy oznacza, że doszło do katastrofy i załoga znajduje się w niebezpieczeństwie. Może też oznaczać, że załoga nie może dłużej pozostać na pokładzie. Sygnał informuje ratowników także o tym, że rozbitkowie tracą możliwość korzystania ze środków łączności. Czas pracy baterii radiopław wynosi 48 godzin (w temperaturze od minus 20 stopni Celsjusza do plus 55 stopni). Urządzenie działa przy prędkości wiatru do 100 węzłów. Jest odporne na działanie ropy, promieniowania UV, utrzymuje wodoszczelność przez pięć minut na głębokości 10 metrów.

Brak aktualnych przeglądów opisanego urządzenia uniemożliwia żeglugę jednostkom pływającym, które według przepisów powinny być w nie wyposażone. Dla statków radiopławy EPIRB są obowiązkowym elementem systemu GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - dla wszystkich regionów mórz. Powyższe dotyczy także okrętów wojennych.

Wykonywanie opisanych usług podlega pełnemu dokumentowaniu w zakresie przedmiotu usługi, statusu zlecającego usługę oraz rodzaju i identyfikacji statku (okrętu wojennego), na rzecz którego usługa jest realizowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, świadcząc usługi przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB, będących częścią koniecznego wyposażenia okrętów wojennych, może na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 Ustawy o podatku od towarów i usług zastosować stawkę 0% podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 83 ust. 1 pkt 9 cyt. Ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków.

W myśl ust. 2 tegoż artykułu, opodatkowaniu stawką 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

W przepisach podatkowych brak jest zarówno definicji legalnych, jak i wyodrębnionych katalogów usług polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub lądowego, świadczonych na obszarze polskich portów morskich. Należy mieć na uwadze, że zasadą jest ścisła interpretacja przepisów, a przy dokonaniu interpretacji przepisów, zasadne jest posługiwanie się głównie wykładnią językową. Stosując taką metodę wykładni należy kierować się przekonaniem, że ustawodawca racjonalnie używał takich, a nie innych słów. Wykładnia językowa jest bowiem punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni prawa podatkowego, a także zakreśla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym. W tym kontekście wskazać należy, że obsługa środków transportu polega na zapewnieniu ich funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami technicznymi, w tym również w zakresie bezpieczeństwa.

Istotnym podatkowo elementem świadczenia realizowanego przez Wnioskodawcę jest związek usługi z wymogami bezpieczeństwa żeglugi. Bez wykonania usługi objętej stanem faktycznym wniosku, statki, a w tym okręty wojenne nie mogą zostać dopuszczone do żeglugi morskiej. Zatem usługa Wnioskodawcy ma bezpośredni związek z obsługą statków, jako usługa niezbędna dla podjęcia dalszej eksploatacji tych jednostek, co podlega weryfikacji przez odpowiednie służby kontroli bezpieczeństwa żeglugi.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 14 Ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku 0% stosuje się do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWIU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB spełniają wszystkie przesłanki zastosowania stawki 0% VAT, o których mowa w wyżej przywołanym przepisie prawa. Po pierwsze świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane są z obsługą statków morskich, gdyż do tej kategorii należą także okręty wojenne. Po drugie, statki, na rzecz których dokonywana jest przez Wnioskodawcę bezpośrednia dostawa przedmiotowych usług, zaklasyfikowane są w polskiej klasyfikacji towarów i usług pod symbolem 30.11. Po trzecie opisane usługi nie mają związku z celami osobistymi załogi.

Spełnienie warunków określonych w art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług umożliwia Wnioskodawcy zastosowanie stawki 0% VAT. Ponadto Wnioskodawca jako podmiot, na którym ciąży zgodnie z dyspozycją art. 83 ust. 2 ustawy o VAT obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi w warunkach określonych cytowanym przepisem, jest w stanie wykazać zaistnienie przesłanek uprawniających go do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT ww. dokumentami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, stosownie do 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi.

W myśl art. 83 ust. 2 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22 w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie przeglądu urządzeń, które stanowią wyposażenie okrętów wojennych będących statkami morskimi zaliczanymi do klasy PKWiU ex. 30.11. Przedmiotowa usługa polega na wykonywaniu okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich radiopławy awaryjnej EPIRB, służącej do wzywania pomocy ma morzu, co jest potwierdzane wystawianymi certyfikatami. Urządzenie to jest programowane unikalnym numerem MMSI przypisanym do danej jednostki pływającej. Radiopława EPIRB uaktywnia się w momencie zalania wodą, gdy jednostka zaczyna tonąć. Włączony nadajnik radiopławy wysyła informację o aktualnej pozycji, informuje o czasie zdarzenia i przekazuje identyfikator jednostki. EPIRB emituje też światło, które pomaga służbom ratowniczym w odnalezieniu miejsca wypadku. Emisja sygnału alarmowego z radiopławy oznacza, że doszło do katastrofy i załoga znajduje się w niebezpieczeństwie. Może też oznaczać, że załoga nie może dłużej pozostać na pokładzie. Sygnał informuje ratowników także o tym, że rozbitkowie tracą możliwość korzystania ze środków łączności. Czas pracy baterii radiopław wynosi 48 godzin (w temperaturze od minus 20 stopni Celsjusza do plus 55 stopni). Urządzenie działa przy prędkości wiatru do 100 węzłów. Jest odporne na działanie ropy, promieniowania UV, utrzymuje wodoszczelność przez pięć minut na głębokości 10 metrów. Brak aktualnych przeglądów opisanego urządzenia uniemożliwia żeglugę jednostkom pływającym, które według przepisów powinny być w nie wyposażone. Dla statków radiopławy EPIRB są obowiązkowym elementem systemu GMDSS - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - dla wszystkich regionów mórz. Powyższe dotyczy także okrętów wojennych. Wykonywanie opisanych usług podlega pełnemu dokumentowaniu w zakresie przedmiotu usługi, statusu zlecającego usługę oraz rodzaju i identyfikacji statku (okrętu wojennego), na rzecz którego usługa jest realizowana. Opisane usługi nie mają związku z celami osobistymi załogi.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy Wnioskodawca, świadcząc usługi przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB, będącej częścią koniecznego wyposażenia okrętów wojennych, może na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy zastosować stawkę podatku w wysokości 0%.

Z powołanych powyżej regulacji wynika, że stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie do usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi. Przy czym świadczenie powyższych usług podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie przeglądu urządzeń, które stanowią wyposażenie okrętów wojennych będących statkami morskimi zaliczanymi do klasy PKWiU ex 30.11. Powyższe usługi polegają na wykonywaniu okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich radiopłaty awaryjnej EPIRD służącej do wzywania pomocy na morzu. Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB należy zakwalifikować jako usługi związane z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11. Przy tym przedmiotowe usługi, jak wskazuje Wnioskodawca, nie mają związku z celami osobistymi załogi. Ponadto wykonywanie opisanych usług podlega pełnemu dokumentowaniu w zakresie przedmiotu usługi, statusu zlecającego usługę oraz rodzaju i identyfikacji statku (okrętu wojennego), na rzecz którego usługa jest realizowana. Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB, będącej częścią koniecznego wyposażenia okrętów wojennych, będzie miała zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na postawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy. Przy czym, warunkiem zastosowania stawki 0% na podstawie wskazanego powyżej przepisu jest świadczenie przez Wnioskodawcę przedmiotowych usług na rzecz armatora morskiego.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc usługi przeglądów okresowych radiopławy awaryjnej EPIRB, będącej częścią koniecznego wyposażenia okrętów wojennych, może na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 14 ustawy zastosować stawkę podatku w wysokości 0%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.